קרן פנסיה "כלל פנסיה משלימה"

 • מעניקה לך מגוון רחב של תנאים ייחודיים ופתרון כלכלי וביטוחי מקיף
 • מיועדת לעצמאים ושכירים המעוניינים בהכנסה חודשית שוטפת לכל החיים לאחר גיל פרישה
 • מעניקה הגנה ביטוחית במקרה של אובדן כושר עבודה והעברת פנסיית שארים במקרה של פטירה

בחודש יולי 2016 עודכן תקנון קרן הפנסיה המשלימה "כלל פנסיה משלימה". עדכון התקנון נערך על בסיס התקנון של קרן הפנסיה המקיפה "כלל פנסיה" ובמסגרתו נוספו לקרן המשלימה מסלולי ביטוח המעניקים לעמיתים כיסויים ביטוחיים למקרה נכות ומוות בנוסף פנסיית זקנה מגיל פרישה לכל החיים, בדומה לקרן המקיפה.

עמיתי הקרן רשאים לעבור למסלולים החדשים באמצעות הגשת בקשה למעבר בין מסלולים. עם זאת, כל עוד לא ביקש העמית לבצע שינוי ולעבור למסלול אחר, יישאר העמית במסלול זקנה בלבד (מסלול ללא כיסויים ביטוחים).

הצטרפות online

עיקרי הקרן

פרטים כללים על קרן הפנסיה "כלל פנסיה משלימה":

 • השקעה של 100% מהכספים בשוק ההון במטרה להשיג תשואה מירבית לעמיתיה.
 • הקרן פועלת על בסיס עקרון האיזון האקטוארי.
 • הפנסיה צמודה למדד ומתעדכנת במועד עריכת המאזן האקטוארי.
 • הקרן רשאית לגבות דמי ניהול בשיעור של עד 1.05% מהצבירה ועד 4% מפרמיה ולפנסיונרים 0.5% מהצבירה בלבד.

 • "כלל פנסיה משלימה" מקנה לעמיתיה פנסיית זקנה הכוללת:
  - קצבה חודשית קבועה לכל החיים מיום הפרישה.
  - אפשרות לקבל את הקצבה באופן רטרואקטיבי עד 3 חודשים לפני מועד הגשת הבקשה לפנסיה.
  - מתן אפשרות לקבוע את שיעור הפנסיה שתשולם לשארים בעת פרישה לגימלאות. ניתן לבחור במגוון מסלולים לקבלת הפנסיה, בהתאם למצב האישי ולצרכים בעת פרישה.
  - אפשרות להקדמת מועד קבלת הפנסיה כבר בגיל 60 או לחילופין לדחות את קבלת הפנסיה לאחר גיל הזכאות, ובכך להגדיל את גובה הפנסיה.

 • פנסיית נכות הכוללת:
  - קצבה חודשית עד לתקרה של 75% מהשכר, במקרה של אובדן כושר עבודה.
  - אפשרות לתשלום הפנסיה מהיום הראשון בו הפך העמית לנכה ושחרור מתשלום דמי גמולים.

 • פנסיית שארים הכוללת:
  - קצבה חודשית לבן/בת הזוג ולילדים במקרה של פטירה, החל מהיום לאחר הפטירה.
  - אפשרות להוון את כספי הפנסיה בשיעור של עד 25% לתקופה של עד 5 שנים.
  - במקרה של פטירת עמית/ה שאין לו/ה בן/בת זוג, ייהנו ילדיו הזכאים לפנסיית שאירים בשיעור של לפחות 60% מפנסיית השאירים הכוללת.

 

דגשים תקנונים 

חישוב גיל ההצטרפות לעניין גובה הכיסוי הביטוחי

שיעור הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה "כלל פנסיה משלימה" יקבע בהתאם לגיל העמית בעת הצטרפותו לקרן, ובהתחשב בהפקדות רציפות אשר הופקדו למסלול זקנה בלבד.
לדוגמא:
עמית הצטרף לקרן בשנת 2006 בגיל 20. באפריל 2016 ביקש העמית לשנות את המסלול הביטוחי ולעבור למסלול בסיסי. במקרה זה, גיל ההצטרפות של העמית יישאר גיל 20 ובהתאם יקבע שיעור הכיסוי הביטוחי.

 

תקרת הכנסה קובעת
ההכנסה הקובעת לא תעלה על תקרה של שלוש פעמים מהשכר הממוצע במשק.


יתרונות קרן הפנסיה "כלל פנסיה משלימה":

 • אפשרות בחירה בין מגוון רחב של מסלולים המאפשרים התאמה אישית של מסלול החיסכון למצב האישי של העמית, וכן אפשרות לשנות את המסלול במידת הצורך לכל אורך תקופת החברות בקרן, ובכך להתאים את הכיסוי למצבו של העמית בכל נקודת זמן בחיי החיסכון (לפירוט המסלולים לחץ כאן).
 • אפשרות בחירה בין מגוון של מסלולים לקבלת הפנסיה בהתאם למצבו האישי של העמית וצרכיו, בהגיעו לגיל הפרישה (לפירוט המסלולים לחץ כאן).
 • גיל פרישה 67 לנשים בכל המסלולים, למעט במסלול עתיר חיסכון בפרישה מוקדמת, בו גיל הזכאות הוא 60 לנשים וגברים.
 • אפשרות בחירה של מסלול ההשקעה לכספים הצבורים, בהתאם לצרכיו ולהעדפותיו של העמית ומקבל קצבה (לפירוט מסלולי ההשקעה לחץ כאן).
 • ניהול הכספים הצבורים באמצעות כלל ניהול פיננסים (כנ"ף), המעניקה לתיק הנכסים את כל היתרונות, ההשקעות המיוחדות והחידושים בתחום ההשקעות.
 • הגדרת ההכנסה הקובעת המהווה בסיס לחישוב פנסיית הנכות ופנסיית השאירים, באופן המאפשר התייחסות לשכר הגבוה ביותר מבין שתי אפשרויות – ממוצע השכר של שלושה חודשים לפני האירוע המזכה בפנסיה או ממוצע השכר של 12 החודשים שקדמו לאירוע.
 • ויתור על שאירים - עמית ללא בת זוג וילדים מתחת לגיל 21 יכול לוותר על הכיסוי הביטוחי לשאירים, לתקופה מוגבלת של עד 24 חודשים בכפוף לתקופה רציפה אחרונה, ברוב מסלולי הביטוח למעט מסלול זקנה ומסלול לנכות בלבד, ובכך להגדיל באופן משמעותי את פנסיית הזקנה. בנוסף, העמית יכול לוותר באופן חלקי על הכיסוי לשאירים לבת הזוג בלבד, ולבטח רק את ילדיו. בנוסף העמית כמובן יכול לבחור להיות במסלול זקנה בלבד ובכך להגדיל את מרכיב החיסכון לזקנה.
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter