מסלול השקעה למקבלי קצבה

מסלול השקעה למקבלי קצבה

(א) כספי הקרן בגין מקבלי הקצבה יושקעו באחד ממסלולי ההשקעה המפורטים להלן, וינוהלו בהתאם למדיניות החברה המנהלת אשר תיקבע בכפוף להוראות הממונה ביחס לאותו מסלול:

  1.  מסלול בסיסי למקבלי קצבה - נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול, למעט 60% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד" בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי;
  2. מסלול בסיסי למקבלי קצבה קיימים - נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול, למעט 60% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד" בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. המסלול מיועד למקבלי קצבה קיימים.
  3. מסלול הלכה למקבלי קצבה - נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול, למעט 60% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד" בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. המסלול מיועד למקבלי קצבה אשר היו עמיתים במסלול השקעה הלכה;
  4. מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים - נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול, למעט 60% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד" בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי. המסלול מיועד למקבלי קצבה קיימים אשר היו עמיתים במסלול השקעה הלכה.
  5. מסלול זכאים קיימים לקצבה - נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 70% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד". המסלול מיועד לזכאים קיימים לקצבה;

(ב) יובהר כי כל המסלולים המפורטים בסעיף זה, למעט המסלול המפורט בפסקה (א) (3), יהיו פתוחים להצטרפות מקבל הקצבה במועד הזכאות לקבלת הקצבה.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter