הפנסיה בעת הפרישה מסלולים

מסלולים לקבלת הפנסיה בעת הפרישה

עם הגעתם לגיל הפרישה, רשאים עמיתי קרן הפנסיה "כלל פנסיה משלימה" לבחור מתוך מגוון מסלולים לקבלת פנסיה בהתאם למצבם האישי ולצרכיהם:


פנסיה הכוללת מרכיב שאירים (לעמיתים בעלי בני זוג) - ניתן לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

  • קבלת פנסיית זקנה לכל החיים ובמקרה מוות תועבר גמלת פנסיה לשאירים.
  • קבלת פנסיית זקנה לכל החיים ובנוסף הבטחת תשלום פנסיה חודשית מינימאלית לתקופה של 60 חודשים, 120 חודשים או 240 חודשים (ובלבד שגיל העמית בסיום התקופה לא יעלה על 87). במקרה של פטירה – הבטחת תקופת הפנסיה תקנה לשאירים זכות לקבלת פנסיה בשיעור דומה לזה שהעמית קיבל בחייו.

 

פנסיה ללא מרכיב שאירים (לעמיתים רווקים או אלמנים) ניתן לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:

  • קבלת פנסיית זקנה מוגדלת לכל החיים.
  • ניתן לבחור בקבלת פנסיה מוגדלת עם הבטחת תשלום פנסיה חודשית מינימאלית (דומה לזו הניתנת בפנסיה הכוללת מרכיב שאירים). במקרה של פטירה - הבטחת הפנסיה תקנה ליורשים או למוטבים זכות לקבלת תשלום חד פעמי המבטא את יתרת תשלומי הפנסיה.

 

אפשרות לקבלת הפנסיה החל מגיל 60 במגוון מסלולי פרישה ובזיקה למצבו המשפחתי של העמית:

  • פנסיית זקנה עם או בלי שאירי פנסיונר בגובה 30% או 60% מהפנסיה המתקבלת.
  • פנסיית זקנה עם או בלי הבטחת תשלומי פנסיה לשאירים, ליורשים או למוטבים במגוון חלופות: 60, 120, 180 ו-240 גמלאות מובטחות.

 

* מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות.

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter