מסלולי ההשקעה בקרן הפנסיה "כלל פנסיה משלימה"

מסלולי ההשקעה בקרן הפנסיה "כלל פנסיה משלימה"

עמיתי קרן הפנסיה "כלל פנסיה משלימה", יכולים לבחור את מסלול ההשקעה לכספיהם הצבורים, בהתאם לצורכיהם והעדפותיהם. כספי הקרן מנוהלים באמצעות כלל ניהול פיננסים (כנ"ף), המעניקה לתיק הנכסים את כל היתרונות, ההשקעות המיוחדות והחידושים בתחום ההשקעות.

 

לבחירתך רשימת מסלולי השקעה עיקריים:

 

מודל השקעה תלוי גיל - נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול. מסלולים אלה הם מסלולי ברירת המחדל בעת ההצטרפות לקופת הגמל, ועמית יצורף אליהם, בעת הצטרפותו לקופת הגמל, בהתאם לגילו, אלא אם בחר אחרת. עמית החוסך במסלול ברירת מחדל, אשר הגיע לגיל שקיים בו מסלול ברירת מחדל אחר המתאים לגילו, ישויך לאותו מסלול ברירת מחדל אחר בחודש העוקב הסמוך למועד בו הגיע לגיל בו קיים מסלול ברירת מחדל אחר כאמור. עמית רשאי לעבור למסלול השקעה במסגרת המודל שאינו מתאים לגילו או להישאר במסלול כאמור.

  • מסלול לבני 50 ומטה
  • מסלול לבני 50 עד 60
  • מסלול לבני 60 ומעלה

 


מסלולי השקעה אחרים:

 

מסלול כללי - נכסי המסלול יושקעו על פי החלטת החברה המנהלת, בכל השקעה שתקבע על ידי הגורמים המוסמכים ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. מסלול השקעה זה סגור להצטרפות של עמיתים, שלא היו עמיתים במסלול זה ביום 01.01.2016

 

מסלול שקלי טווח קצר - נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים,שאינם צמודים:

פקדונות שקליים,מלוות ממשלתיות,הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה.חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין,בנגזרים,בתעודת סל,בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.

יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין,ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

 

מסלול למקבלי קצבה - מסלול למקבלי קצבה נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

 

מסלול למקבלי קצבה קיימים - נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
המסלול מיועד למי שהיה זכאי לקבל קצבה מהקרן לפני י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018).

 

מסלול למקבלי קצבה -אג"ח עד 20% מניות - נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ניירות ערך מסחריים, הלוואות שאינן סחירות

לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לאג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 20% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.

חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין. המסלול מיועד למקבלי קצבת זקנה בלבד.

 

 

* מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות.

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter