מסלולי ההשקעה בקרן הפנסיה "כלל פנסיה משלימה"

מסלולי ההשקעה בקרן הפנסיה "כלל פנסיה משלימה"

עמיתי קרן הפנסיה "כלל פנסיה משלימה", יכולים לבחור את מסלול ההשקעה לכספיהם הצבורים, בהתאם לצורכיהם והעדפותיהם. כספי הקרן מנוהלים באמצעות כלל ניהול פיננסים (כנ"ף), המעניקה לתיק הנכסים את כל היתרונות, ההשקעות המיוחדות והחידושים בתחום ההשקעות.

 

לבחירתך רשימת מסלולי השקעה עיקריים:

 

מודל השקעה תלוי גיל - נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל מסלול. מסלולים אלה הם מסלולי ברירת המחדל בעת ההצטרפות לקופת הגמל, ועמית יצורף אליהם, בעת הצטרפותו לקופת הגמל, בהתאם לגילו, אלא אם בחר אחרת. עמית החוסך במסלול ברירת מחדל, אשר הגיע לגיל שקיים בו מסלול ברירת מחדל אחר המתאים לגילו, ישויך לאותו מסלול ברירת מחדל אחר בחודש העוקב הסמוך למועד בו הגיע לגיל בו קיים מסלול ברירת מחדל אחר כאמור. עמית רשאי לעבור למסלול השקעה במסגרת המודל שאינו מתאים לגילו או להישאר במסלול כאמור.

  • מסלול לבני 50 ומטה
  • מסלול לבני 50 עד 60
  • מסלול לבני 60 ומעלה

 


מסלולי השקעה אחרים:

 

מסלול כללי - נכסי המסלול יושקעו על פי החלטת החברה המנהלת, בכל השקעה שתקבע על ידי הגורמים המוסמכים ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. מסלול השקעה זה סגור להצטרפות של עמיתים, שלא היו עמיתים במסלול זה ביום 01.01.2016

 

מסלול למקבלי קצבה - מסלול למקבלי קצבה נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

 

מסלול למקבלי קצבה קיימים - נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.
המסלול מיועד למי שהיה זכאי לקבל קצבה מהקרן לפני י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018).

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter