מסלולי ביטוח

מסלולי ביטוח

לעמיתים ניתנת האפשרות לבחור את מסלול הביטוח המתאים להם מבין 11 מסלולים. כל מסלולי הביטוח מעניקים לעמית כיסוי לפנסיית זקנה, נכות ושאירים (למעט מסלול זקנה בלבד, נכות בלבד ושאירים בלבד). עם זאת, כל מסלול מציע יחס שונה בין הסכום שישולם בפנסיית הזקנה לבין הסכום שישולם בפנסיית נכות או שאירים. גיל הזכאות לפנסיית זקנה בכל המסלולים הוא 67 לגבר ו-64 או 67 לאישה למעט מסלול עתיר חיסכון בפרישה מוקדמת בו גיל הזכאות הוא 60 לגבר ולאישה ומסלול זקנה בלבד בו גיל הפרישה הוא 64 לאישה ו-67 לגבר בלבד.

 

 • מסלול זקנה בלבד (מסלול ברירת מחדל) - מסלול ללא כיסויים ביטוחיים המקנה לעמית זכות לפנסיית זקנה בלבד, והמקנה לשאיריו זכות לפנסיית שאירי עמית כעמית לא פעיל.

 • מסלול בסיסי - מסלול המקנה כיסוי לפנסיית שאירים, בהתאם לשיעורים מתוך ההכנסה הקובעת המפורטים בנספח א' וכיסוי לפנסיית נכות, בשיעור 75% מההכנסה הקובעת, כמפורט בנספח א'.

 • מסלול בסיסי נכות מינימלית - מסלול המקנה כיסוי לפנסיית שאירים זהה למסלול הבסיסי ופנסיית נכות מינימלית. הכיסויים יהיו בהתאם לשיעורים מההכנסה הקובעת המפורטים בנספח א'.

 • מסלול יסודי - מסלול המקנה כיסוי זהה לפנסיות נכות ושאירים, בהתאם לשיעורים מתוך ההכנסה הקובעת המפורטים בנספח א'.

 • מסלול משפחה - מסלול המקנה כיסוי מירבי לפנסיות נכות ושאירים, בהתאם לשיעורים מההכנסה הקובעת המפורטים בנספח א'.

 • מסלול עתיר ביטוח נכות - מסלול המקנה כיסוי לפנסיית נכות מרבית ולפנסיית שאירים, בהתאם לשיעורים מההכנסה הקובעת המפורטים בנספח א'.

 • מסלול עתיר ביטוח שאירים - מסלול המקנה כיסוי לפנסיית שאירים מרבית ולפנסיית נכות, בהתאם לשיעורים מההכנסה הקובעת המפורטים בנספח א'.

 • מסלול עתיר חיסכון - מסלול המקנה זכות לפנסיית זקנה מרבית. פנסיות הנכות והשאירים יוקטנו ויהיו בהתאם לשיעורים מההכנסה הקובעת המפורטים בנספח א'.

 • מסלול עתיר חיסכון בפרישה מוקדמת - מסלול המקנה זכות לפנסיית זקנה מרבית. פנסיות הנכות והשאירים יוקטנו ויהיו בהתאם לשיעורים מההכנסה הקובעת המפורטים בנספח א'. גיל הזכאות לפנסיית זקנה במסלול זה הוא 60.

 • מסלול שאירים בלבד - מסלול המקנה כיסוי לפנסיית שאירים מרבית בלבד, ללא כיסוי ביטוחי לנכות, בהתאם לשיעורים מתוך ההכנסה הקובעת המפורטים בנספח א'.

 • מסלול נכות בלבד - מסלול המקנה כיסוי לפנסיית נכות מרבית בלבד, ללא כיסוי ביטוחי לשאירים, בהתאם לשיעורים מתוך ההכנסה הקובעת המפורטים בנספח א'.
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter