פנסיה מרכז מידע

תפריט נושא

מהי קרן פנסיה מקיפה?

קרן פנסיה מקיפה מעניקה לעמיתים פנסיית זקנה וכיסוי ביטוחי למקרה של נכות ושאירים במקרה של מות העמית. תקרת ההפקדה החודשית לא יותר מ - 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק. הקרן זכאית לרכוש אג"ח מיועדות בשיעור של עד 30% מנכסי הקרן, יתרת הנכסים מנוהלים בשוק ההון ובנכסים ריאליים.

קרן פנסיה כללית מיועדת לשכירים המעוניינים להפקיד יותר מ - 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק ולחוסכים המעוניינים להפקיד סכומים חד פעמיים, הקרן אינה זכאית להשקיע באגרות חוב מסובסדות של הממשלה ולפיכך, כל כספי הקרן מושקעים בשוק החופשי.

החוק מחייב עצמאים להפקיד למוצר פנסיוני. הצטרפות לקרן פנסיה מזכה אותם בהטבות מס, לכן החיסכון הפנסיוני משתלם יותר מאשר חיסכון בנקאי רגיל, גם לעצמאים.

קרן פנסיה מקיפה חדשה רשאית לגבות 2 סוגי עמלות דמי ניהול:

  • עמלה מפרמיה - עד 6% מגובה הפרמיה.
  • עמלה מצבירה - עד 0.5% לשנה מהצבירה.

קרן פנסיה כללית משלימה רשאית לגבות עד 1.05% מצבירה ועד 4% מההפקדות.
בקרן הפנסיה כלל פנסיה דמי הניהול לפנסיונרים עומדים על 0.5% לשנה.

הסדר פנסיית חובה מחייב אותך כמעסיק להפריש כספים עבור עובדיך לקרן פנסיה מקיפה, או לחלופין לביטוח הכולל קצבת שאירים ונכות. כל עוד לא ביטחת את עובדיך כמתחייב, הנך חשוף לתביעות ישירות כלפיך במקרה של אירוע המזכה לקצבת שאירים או נכות מצד עובדיך. מאחר שהנך מחויב לבטחם דרך קרן פנסיה או ביטוח ואינך עושה כן, האחריות כרגע היא עליך, ותביעה שכזו עלולה להסתכם במאות אלפי שקלים לכל עובד. פתח תכניות פנסיה לכל עובדיך כבר היום, כמתחייב בחוק.

 

שנה הפרשות מעביד לפיצויים הפרשות מעביד לתגמולים הפרשות עובד לתגמולים סה"כ הפרשות
החל משנת
2017
6% 6.5% 6% 18.5%
 

תנאי הזכאות לפנסית חובה:

  • על כל עובד/ת החל מגיל 21 לגבר ו-20 לאישה למעט עובד בגיל פרישה על פי חוק ומקבל קצבה.
  • כל עובד שלא חל עליו הסכם מיטיב.
  • כל עובד יהיה זכאי לביצוע הפרשות לפנסיה לכשישלים 6 חודשי עבודה.
  • עובד שהתחיל לעבוד במקום עבודה והינו בעל ביטוח פנסיוני יהיה זכאי להיות מבוטח מהיום הראשון. ביצוע ההפרשות יחול לאחר שלושה חודשי עבודה, רטרואקטיבית או בתום שנת המס - המוקדם מביניהם.

כל אחד ממעסיקייך חייב להפריש עבורך כספים לתכנית פנסיה, בשיעורים יחסיים לשכר המשולם לך על כל יום עבודה. בהתאם להסדר הפנסיה החדש, הנך זכאית לבחור את הקרן אליה יופרשו הכספים. מומלץ לבקש מכל מעסיקייך להפריש את הכספים לאותה הקרן, כך הכספים יתנהלו בצורה טובה יותר.

על מנת לשמור על זכויותיך הפנסיוניות מומלץ לבקש ממעסיקך החדש שימשיך להפקיד לקופות הגמל שברשותך. בהתאם להסכם פנסיית חובה חייב המעסיק להפקיד עבורך לקופה לפחות את ההפרשות הקבועות בהסכם פנסיית חובה.
עם זאת, בהתאם לתקנות הניוד החדשות, ניתן לבחון את המוצר הפנסיוני המתאים לך ביותר ולרכז בו את כל חסכונותייך.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter