קרן השתלמות מרכז מידע

מהי קרן השתלמות?

קרן השתלמות לשכירים - תוכנית חיסכון אליה מפרישים העובד והמעביד לקופה כספים בהתאם לשיעורים להלן: עד לתקרה של 2.5% מהשכר בגין חלק העובד ועד 7.5% מהשכר בגין חלק המעביד. החיסכון הינו למשך תקופה של 6 שנים וניתן לממשו למטרת השתלמות גם לפני תום התקופה (מינימום 3 שנות ותק) בהתאם לתנאים הקבועים בפקודת מס הכנסה.

קרן השתלמות לעצמאים - תוכנית חיסכון שבה מפריש העמית כספים לקופה שבגינם הוא זוכה לניכוי מהכנסתו עד לתקרה הקבועה בפקודת מס הכנסה. החיסכון הינו למשך תקופה של 6 שנים וניתן לממשו למטרת השתלמות גם לפני תום התקופה (מינימום 3 שנות ותק) בהתאם לתנאים הקבועים בפקודת מס הכנסה.

לקרנות ההשתלמות ישנו יתרון בולט כאפיק השקעה לטווח בינוני וארוך: הן נהנות מהטבות מס ומפטור ממס (עד התקרה הקבועה בחוק).  בנוסף, משרד האוצר יזם שינוי שנועד להקל את המעבר בין הקופות: עמיתי קרנות ההשתלמות רשאים להעביר כספים מקופה לקופה ומקרן לקרן. המעבר הינו פשוט ומהיר, ואינו כרוך בעלות. כל הזכויות של העמית נשמרות בעת המעבר: הוותק, הנזילות והפטור והמס.

קרן השתלמות לשכירים: העובד ומעבידו מפקידים לקרן הפקדות חודשיות משכרו השוטף של העובד. הפקדת העובד היא ביחס של 3:1 לפחות להפקדתו של המעביד.

 

קרן השתלמות לעצמאים: לקרן זו רשאים להצטרף רק יחידים שלהם הכנסה מעסק או ממשלח יד.

לשכירים, הפקדת המעביד לקרן השתלמות פטורה ממס עבור העובד. כלומר, הפקדת המעביד אינה נחשבת לחלק ממשכורת העובד ולפיכך הוא פטור מתשלום מס בגינה וזאת עד לגובה תקרת השכר הקבועה בחוק.

 

לעצמאים, מתוך הפקדה בשיעור של 7% מההכנסה המוטבת 4.5% יוכרו כהוצאה המותרת בניכוי מס עד גובה תקרת הפקדה הקבועה בחוק (לשנת 2016). בנוסף, בעת משיכת כספים כדין, כלומר ממועד הנזילות של הכספים, החוסך זכאי לפטור מתשלום מס על רווחי הון בשל כספים שמקורם בהפקדות שלא עלו על תקרת ההפקדה השנתית המוטבת. מעבר לתקרה זו יחול תשלום מס בשיעור של 25% על הרווח הריאלי.

דמי הניהול נגבים בשיעור קבוע מהיתרה העומדת בחשבונו של כל עמית בסוף כל חודש. השיעור המירבי של דמי הניהול על פי התקנות הוא 0.167% לחודש (דהיינו 2% לשנה מחולק ב- 12 חודשים). ישנן קופות שבהן דמי הניהול המקסימליים על פי התקנון נמוכים מהקבוע בתקנות.

כבר שנים רבות שאין צורך לצאת להשתלמות כדי למשוך את כספי הקרן. לאחר 6 שנות חברות בקרן ניתן למשוך את הכספים שהצטברו בה ללא כל תנאי נוסף. יחד עם זאת, משיכת כספים מהקרן לצורך השתלמות מותרת כבר לאחר 3 שנות חברות בקרן.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter