קרן השתלמות מרכז מידע

מהי קרן השתלמות?

קרן השתלמות היא מוצר חיסכון לטווח בינוני המיועד לשכירים ועצמאיים המעניק הטבות מס שונות.

 

שני היתרונות העיקריים של קרן השתלמות הם הטבות מס ונזילות. כלומר - ניתן למשוך את הכספים במשיכה חד פעמית ועם פטור ממס, בהתאם לתקרה הקבועה בחוק לאחר 6 שנים, ובמקרים מסוימים לאחר 3 שנים. (בהתאם לתקנון הקופה). לעצמאים המוצר מקנה הטבת מס נוספת בהתאם לתקנות מס הכנסה. למידע נוסף על קרן השתלמות, לחצו כאן

קרן השתלמות לשכירים - העובד ומעבידו מפקידים לקרן הפקדות חודשיות משכרו השוטף של העובד. הפקדת העובד היא ביחס של 3:1 לפחות להפקדתו של המעביד.

קרן השתלמות לעצמאים - לקרן זו רשאים להצטרף רק יחידים שלהם הכנסה מעסק או ממשלח יד.

המוצר מיועד לשכירים אשר זכאים להפקדה לקרן השתלמות במסגרת העבודה שלהם באמצעות מעסיקיהם, וכן עצמאיים המפקידים באופן עצמאי לעצמם.

אחוזי ההפרשות נקבעים במסגרת יחסי העבודה עם המעסיק. מעסיקים רבים מפקידים את ההפקדה המקסימלית המותרת על פי דין בהתאם לחלוקה הבאה: 5% על חשבון העובד, ו-7.5% נוספים על חשבון המעסיק. עצמאי יכול להפקיד לקרן השתלמות לעצמאים עד 4.5% מהכנסתו, שתוכר כהוצאה מוכרת. ההכנסה השנתית המרבית שממנה ניתן להפריש כעצמאי ולזכות בהטבת מס מסוג ניכוי היא 265,000 ש"ח. כלומר, הסכום המקסימלי שניתן להפקיד לקרן השתלמות בשנה וליהנות מההטבה המקסימלית הוא 11,925 ש"ח (4.5% מ-265,000 ש"ח). תקרת ההפקדה אשר מזכה בפטור ממס רווחי הון לעצמאים הינה 18,600₪, נכון למועד פרסום זה.

כן, ניתן לבחור בין מגוון מסלולי השקעה. בקרן ההשתלמות אשר בניהול כלל פנסיה וגמל בע"מ מנוהלים נכון להיום 7 מסלולי השקעה שונים.

לשכירים, הפקדת המעביד לקרן השתלמות פטורה ממס עבור העובד. כלומר, הפקדת המעביד אינה נחשבת לחלק ממשכורת העובד ולפיכך הוא פטור מתשלום מס בגינה וזאת עד לגובה תקרת השכר הקבועה בחוק.

לעצמאים, מתוך הפקדה בשיעור של 7% מההכנסה המוטבת 4.5% יוכרו כהוצאה המותרת בניכוי מס עד גובה תקרת הפקדה הקבועה בחוק (לשנת 2016). בנוסף, בעת משיכת כספים כדין, כלומר ממועד הנזילות של הכספים, החוסך זכאי לפטור מתשלום מס על רווחי הון בשל כספים שמקורם בהפקדות שלא עלו על תקרת ההפקדה השנתית המוטבת. מעבר לתקרה זו יחול תשלום מס בשיעור של 25% על הרווח הריאלי.

דמי הניהול נגבים בשיעור קבוע מהיתרה העומדת בחשבונו של כל עמית בסוף כל חודש. השיעור המירבי של דמי הניהול על פי התקנות הוא 0.167% לחודש (דהיינו 2% לשנה מחולק ב- 12 חודשים). ישנן קופות שבהן דמי הניהול המקסימליים על פי התקנון נמוכים מהקבוע בתקנות.

ניתן לצפות ביתרות ומידע באמצעות כניסה לחשבון האישי שלך באתר החברה (להוסיף קישור לכניסה לתיק האישי). כמו כן, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה במגוון ערוצים ולקבל את המידע הנחוץ (ליצירת קשר, לחצו כאן)

חוסכים יכולים לקחת הלוואה כנגד הצבירה בחשבונם בקרן ההשתלמות, בכפוף לתנאים הקבועים בהוראות הדין ולאישור החברה. למידע על הלוואות, לחצו כאן

ההצטרפות לקרן ההשתלמות נעשית בתהליך דיגיטלי, קל ופשוט. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן

לרשימת טפסים מלאה, לחצו כאן

הזכויות שנצברו בחשבון העובד בקרן ההשתלמות נשארות על שם העובד. עם סיום ההעסקה, המעסיק אינו מחויב להמשיך להפקיד עבור העובד לקרן ההשתלמות. על מנת להמשיך לחסוך בקרן השתלמות, ניתן לבחון אפשרות להצטרף דרך מעסיק חדש או באופן עצמאי, בכפוף להוראות הדין.

 

כבר שנים רבות שאין צורך לצאת להשתלמות כדי למשוך את כספי הקרן. לאחר 6 שנות חברות בקרן ניתן למשוך את הכספים שהצטברו בה ללא כל תנאי נוסף. יחד עם זאת, משיכת כספים מהקרן לצורך השתלמות מותרת כבר לאחר 3 שנות חברות בקרן.

ראשית נזכיר שכספים בקהרן השתלמות הופכים להיות נזילים לאחר 6 שנים מיום פתיחת הקרן. עמית שבבעלותו 2 חשבונות בקרן השתלמות שהאחד מהם נזיל, רשאי להחיל את הוותק של החשבון הנזיל על החשבון הלא נזיל, וכך למשוך את הכספים מ-2 החשבונות בפטור ממס*.
*למעט מס רווחי הון בגין הכספים שהופקדו מעל התקרה המוטבת

אז איך עושים את זה?

1. פונים לקרן הוותיקה ומודיעים להם שיש לנו קרן צעירה ושאנו מעוניינים לבצע משיכה משתי הקרנות על סמך החלת ותק.

2. מקבלים מהקרן הוותיקה אישור שחייב להכיל את הפרטים הבאים: שם העמית, מספר תעודת זהות, מספר העמית, תאריך ותק בחשבון, מעמד החשבון ותאריך הפקדה אחרונה בחשבון. באישור יצוין שלא בוצעה משיכה מהחשבון, ושהחשבון ייחסם להפקדות חדשות.

3. פונים לקרן הצעירה עם האישור שקיבלנו מהקרן הוותיקה וממלאים בקשת משיכה, מקבלים אישור מהקרן הצעירה שהכספים יועברו אלינו, ואז ניגשים לקרן הוותיקה וממלאים אצלה בקשה למשיכת הכספים.

יש משהו נוסף שחשוב שנדע?

  •  ניתן להשתמש בתאריך הוותק של הקרן הוותיקה לצורך משיכת כספים על סמך החלת ותק פעם אחת בלבד.
  • החלת ותק אפשר לעשות רק כשלפחות אחד משני החשבונות הוא במעמד שכיר.
  • יש למשוך ראשית את הקרן הצעירה, ורק לאחר מכן את הקרן הוותיקה.
  • בהחלת ותק, אי אפשר לבצע משיכה חלקית מהקרן הצעירה. עם זאת, אפשר לבצע משיכה חלקית מהקרן הוותיקה.
  • אי אפשר לבצע החלת ותק אם בוצעה בעבר משיכה מהקרן הוותיקה.
  • הקרן הוותיקה תיחסם להפקדות נוספות.

ניתן להגיש בקשה למשיכה באמצעות טופס משיכה או באמצעות טופס דיגיטלי דרך אתר החברה. הכסף צפוי להתקבל בתוך 4 ימי עסקים (כפוף לתקנון והוראות הדין)

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter