מידע כללי בנושא תביעות

מידע כללי בנושא תביעות

קבוצת כלל מייחסת חשיבות רבה לנושאים של יישוב תביעות ושל טיפול בפניות ציבור ורואה בהם כתהליכי מפתח של החברות בקבוצה בכל הקשור להתנהלות נאותה מול ציבור המבוטחים והעמיתים.

 

החברות בקבוצה מחויבות לפעול כלפי המבוטחים והעמיתים בכל נושא - לרבות בנושאים של יישוב תביעות ושל טיפול בפניות ציבור - בתום לב, בשקיפות ובהוגנות, ומחויבת לפעול כלפי המבוטחים והעמיתים השונים באופן שוויוני וללא הפליה ביניהם. החברות בקבוצה תתייחסנה בתשומת הלב הראויה לכל תביעה ולכל פניה של מבוטח או עמית ותעשנה כל מאמץ ליישב את התביעה או להשיב לפניה בהקדם האפשרי, תוך מסירת כל המידע הרלוונטי.

 

לצורך מתן שירות הולם למבוטחים ולעמיתים, החברות בקבוצה תאמצנה את מערכת הכללים ואת טבלת המועדים אשר יחולו על התביעות בענפים המפורטים בסעיף 13 לחוזר גופים מוסדיים מספר 2016-9-9* (יישוב תביעות ולטיפול בפניות ציבור), החל מיום 08.07.2018*.

 

* עד ליום 05.07.2016 חל חוזר גופים מוסדיים מספר 2011-9-5
** למעט נספח ב' לחוזר האמור אשר יחול מיום 01.09.2016, למעט סעיפים מסוימים שנקבעו בו שתחילתם ב- 01.01.2017

 

 

ארכיון מערכת כללים

 

 

ביטוח חיים

 

בכל הנוגע לביטוח מחלות קשות אנו מבקשים לעדכן כי, בדיקת זכאות לתשלום בשל מקרה ביטוח של "התקף לב חריף (Acute Coronary syndrome)"

(להלן - מקרה הביטוח) בפוליסות לביטוח מחלות קשות ששווקו/משווקות על ידנו עד ליום 1 ביוני 2014 (להלן - פוליסות קיימות) נפעל כדלקמן:

בגין מקרי ביטוח שיתרחשו לאחר יום 29 באוגוסט 2013 אנו נפעל בהתאם להגדרת מקרה הביטוח בפוליסה הקיימת או לפי המפורט בסעיף 2, לפי החלופה המיטיבה עם המבוטח.
החברה תסתמך על שתי האינדיקציות הבאות:
בדיקה ביוכימית המציינת עליה ברמת טרופונין T וטרופונין I לרמה של 1ng/ml או רמה גבוה יותר, או בכל דרך אחרת שתחליף בעתיד את הבדיקה הביוכימית האמורה, המבוצעת בבתי החולים.
שינויים בא.ק.ג. האופייניים לאוטם, ובלבד שבית חולים או קרדיולוג מומחה קבעו שהמבוטח עבר התקף לב חריף.

 

פנסיה וגמל

 

מערכת הכללים - פנסיה

טבלת המועדים - פנסיה

ארכיון מערכת הכללים – פנסיה

 

  

ביטוח בריאות

 

1. בכל הנוגע לביטוח מחלות קשות אנו מבקשים לעדכן כי, בדיקת זכאות לתשלום בשל מקרה ביטוח של "התקף לב חריף

    (Acute Coronary syndrome)" 

    (להלן - מקרה הביטוח) בפוליסות לביטוח מחלות קשות ששווקו/משווקות על ידנו עד ליום 1 ביוני 2014

    (להלן - פוליסות קיימות) נפעל כדלקמן:

    בגין מקרי ביטוח שיתרחשו לאחר יום 29 באוגוסט 2013 אנו נפעל בהתאם להגדרת מקרה הביטוח בפוליסה הקיימת או לפי

    המפורט בסעיף 2, לפי החלופה המיטיבה עם המבוטח.

    החברה תסתמך על שתי האינדיקציות הבאות:

    בדיקה ביוכימית המציינת עליה ברמת טרופונין T וטרופונין I לרמה של1ng/ml או רמה גבוה יותר, או בכל דרך אחרת שתחליף

    בעתיד את הבדיקה הביוכימית האמורה, המבוצעת בבתי החולים.

    שינויים בא.ק.ג. האופייניים לאוטם, ובלבד שבית חולים או קרדיולוג מומחה קבעו שהמבוטח עבר התקף לב חריף.
2. כאשר קיימת המלצה רפואית מתועדת לביצוע ניתוח, מבוטח בפוליסת ניתוחים הכוללת כיסוי של החזר כספי בגין התייעצות לפני

    ניתוח, זכאי להגיש תביעה לשיפוי בגין התייעצות לקראת ניתוח, לרבות התייעצות לפני ניתוח עם מומחה בפתולוגיה,

    גם אם הניתוח לא בוצע בפועל בסופו של דבר.

 

ביטוח רכב

למנגנון שמאי רכב מכריע

http://www.igudbit.org.il/index.asp?categoryid=397&articleid=561&searchparam=%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%99

 

דף הסבר לאופן יישוב תביעה במקרה של נזק לכלי הרכב  -  לחצו כאן

 

 

* מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות.

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter