טבלת המועדים והתקופות הקבועות בחוזר יישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור

טבלת המועדים והתקופות הקבועות בחוזר יישוב תביעות וטיפול בפניות ציבורהסעיף בחוזר

 

הפעולה
המועד או התקופה הקבועים בחוזר
8(א)(7) דרישה מידע ומסמכים נוספים 14 ימי עסקים
8(ב)
מסירת הודעה בדבר מהלך בירור התביעה ותוצאותיו
30 ימים
8(ו)(3) מסירת הודעת המשך בירור תביעה כל 90 ימים
8(ט)(6) מסירת הודעת שינוי לגבי הקטנת תשלומים עיתיים או הפסקתם 30-60 ימים
8 (יב) (2) העברת העתק מפסק דין או הסכם 14 ימי עסקים
8(יג)(1) מסירת מידע בדבר קיומה של פוליסה 14 ימי עסקים
8(יג)(2) הודעה למבוטח על דרישת תגמולי ביטוח של צד שלישי 7 ימי עסקים
8(יד) מענה בכתב לפניית ציבור 30 ימים
8(טו)(1)
מסירת העתקים מפוליסה או תקנון
 14 ימי עסקים

 

8(טו)(3)

מסירת העתקים מכל מסמך שעליו חתם התובע 21 ימי עסקים
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter