ביטוח מנהלים – לא רק למנהלים

 

כשמדובר בביטוח מנהלים, כדאי קודם כל להבין שהוא אינו מיועד רק למנהלים. לכן, גם אם אתם עובדים שכירים, אך אינכם מנהלים, ייתכן מאוד שביטוח מנהלים הוא בדיוק מה שאתם צריכים. ביטוח מנהלים הוא מוצר פנסיוני, במסגרתו הלקוח חוסך כסף אשר ישמש עבורו מקור לקצבה חודשית בתקופת הפנסיה. בנוסף, ניתן לרכוש במסגרת ביטוח מנהלים כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה.[1]

 

כשמדובר בשכירים, העובדים רשאים להפקיד עד 7% מהשכר החודשי והמעסיקים יכולים להפקיד בין 6.5% ועד 7.5% מהשכר המבוטח, כאשר הפקדה זו כוללת הפקדה לרכיב אובדן כושר עבודה, ובנוסף עוד 8.33% משכר העובדים כפיצויים.  

עבור שכיר ההפקדה/ניוד כספים לתוכנית שנפתחה החל מתאריך 01/09/2023 אפשרית רק עבור חלק השכר החודשי שמעל תקרת ההפקדה החודשית (20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק), כך שהפקדה /ניוד ביחס לחלק השכר החודשי עד לתקרת ההפקדה החודשית, תועבר לקופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח (קרן פנסיה או קופת גמל לחסכון).


ביטוח מנהלים
FIRST

כך למשל, ביטוח מנהלים FIRST (במסגרת פוליסת "פרופיל דינמי הדור החדש למנהלים ושכירים" ו"פרופיל דינמי הדור החדש לעצמאים") מאפשר לנהל הפקדות שוטפות ולקלוט גם כספים שמקורם בניוד באותה פוליסה. הלקוח נהנה מדמי ניהול מיטביים כבר מהרגע הראשון, בהתאם לגובה היתרה הצבורה. דמי הניהול מהפרמיה יעמדו על שיעור של 3%, אך בכל מקרה לא יעלו על תקרה של 40 ₪ (צמוד למדד). דמי הניהול ההתחלתיים מצבירה יעמדו על 0.5% מצבירה, כאשר בסכום צבירה של 500,000 ₪ ומעלה יופחתו דמי הניהול מצבירה ל-0.2% בלבד.

כאמור, התוכנית מיועדת לשכירים (מצטרפים חדשים בלבד), אך הגיל הביטוחי המירבי להצטרפות לתכנית ביטוח מנהלים FIRST הוא ,59 ויש להפקיד הפקדות שוטפות לפוליסה מדי חודש בסכום של 500 ₪ לפחות.

 

המידע המוצג לעיל מהווה מידע כללי בלבד ואינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה ועשוי להיות מושפע משינויים שיחולו בהוראות אלה מעת לעת. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע לעיל לבין הפוליסה וההסדר התחיקתי, האחרונים גוברים אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא או המלצה או חוות דעת, והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם בגין הסתמכות על המידע המוצג לעיל.

[1]    בעבר (עד פברואר 2019) ניתן היה לרכוש גם ביטוח חיים למקרה מוות במסגרת פוליסת ביטוח מנהלים.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter