זכאות למשיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר בקופת גמל, השתלמות ופנסיה

זכאות למשיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר בקופת גמל, השתלמות ופנסיה

זכאות קופת גמל והשתלמות

 

בהתאם להוראות הדין, מוטב של עמית בקופת גמל שנפטר או יורש של עמית שנפטר אשר לא הגדיר מוטבים בחשבונו, זכאי לבצע משיכה של כספי המנוח או להעבירם לחשבון בקופה על שמו (מקופת גמל בלבד).

 

בדיקת הזכאות לכספי הנפטר תבוצע על בסיס הוראת מינוי המוטבים, במידה וקיימת, ובהתאם לתקנון הקופה והדין.

 

תשלום כספי התגמולים (הפקדות עובד ומעביד):

  • יתבצע לפי הוראת מינוי המוטבים, אלא אם יובא לידיעת החברה דבר קיומה של צוואה שנקבעה במועד מאוחר למועד מינוי המוטבים בחשבון ואשר מתייחסת באופן ספציפי לקופה (צוואה בה קיים אזכור לגבי קופת גמל). לצוואה יש לצרף גם צו קיום צוואה.
  • אם לא נרשמו מוטבים, יבוצע התשלום לפי צוואה וצו קיום צוואה או צו ירושה.

תשלום כספי הפיצויים בקופות גמל:

  • במידה ועמית נפטר טרם סיום יחסי עבודה, ישולמו כספי הפיצויים לשאיריו על פי דין ובהתאם להודעת המעסיק. אם לא קיימים שאירים חוקיים התשלום יתבצע לפי הוראת המוטבים. אם לא קיימת הוראת מוטבים התשלום יבוצע לפי הוראות הדין (צוואה או צו ירושה).

לידיעתך, במקרה שבו יתרת הכספים בחשבון המנוח נמוכה מ-8,000 ש"ח, ניתן למשוך את הכספים בהליך מקוצר. להסבר לחץ כאן

 

לתשומת לבך, באפשרותך לאתר כספים נוספים שייתכן וקיימים על שם המנוח באמצעות מנוע לאיתור חסכונות פנסיוניות ופוליסות ביטוח חיים באתר משרד האוצר - הר הכסף.

 

רשימת המסמכים הנדרשים להגשת בקשה למשיכת כספים מקופת גמל / קרן השתלמות: רשימת המסמכים הנדרשים להגשת בקשה להעברת כספים מקופת גמל לחשבון על שמך (לפי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה):
תעודת פטירה תעודת פטירה
טופס בקשה למשיכת הכספים חתום בחתימתך (במידה וקיימים מספר זכאים יש להעביר טופס נפרד לכל זכאי) טופס בקשה חתום בחתימתך להעברת הכספים לחשבון חדש על שמך (במידה וקיימים מספר זכאים יש להעביר טופס נפרד לכל זכאי)
צילום תעודת זהות של הזכאי צילום תעודת זהות של הזכאי
צו ירושה / צוואה וצו קיום צוואה צו ירושה / צוואה וצו קיום צוואה
צילום המחאה או אישור על ניהול חשבון בנק המתנהל ע"ש הזכאי (האישור יכלול מס' ת.ז, חתימה וחותמת הבנק)  

 

 

דגשים לאופן חיפוש הטופס באיתורן הטפסים

 

במקרה של בקשה למשיכת כספים יש ללחוץ על קישור הבא https://www.clalbit.co.il/forms/ ולבחור בתחום: קופת גמל/קרן השתלמות/פנסיה
סוג טופס: משיכת/העברת כספים/פדיונות

 

זכאות קרן פנסיה 

 

במקרה של פטירת עמית יהיו שאיריו הזכאים הראשונים לקבלת הכספים מהקרן באחת מהדרכים הבאות - פנסיית שאירים חודשית או משיכת היתרה שנצברה לזכות המנוח, והכל בהתאם להוראות תקנון קרן הפנסיה.

 

שאירי העמית בהתאם להגדרתם בתקנון הקרן הינם:
אלמנת עמית - מי שהייתה בת זוגו של עמית במועד פטירתו. אולם, אם מות העמית נגרם כתוצאה ממחלה שאובחנה טרם נישואיו או טרם הפיכתה לבת זוגו, תיחשב בת הזוג כאלמנת העמית לעניין תקנון זה, רק אם התגוררה עימו וניהלה עימו משק בית משותף במשך 12 חודשים לפני פטירתו. יובהר כי סייג זה לא יחול אם ילדה לו ילד.

 

אלמנת פנסיונר - מי שהייתה בת זוגו של פנסיונר במועד פרישתו לפנסיית זקנה, ופנסיית הזקנה של הפנסיונר חושבה בהתאם לנתוניה.

 

יתום - ילדו של עמית שנפטר או של פנסיונר שנפטר אשר פנסיית הזקנה של הפנסיונר חושבה בהתאם לנתוניו, לרבות ילד שאומץ כדין ו/או ילד חורג, ובלבד שהוכחה תלותו לשביעות רצונה של החברה המנהלת של הילד החורג בפרנסתו של העמית במשך 12 חודשים טרם פטירת העמית או הפנסיונר , וכל עוד לא הגיע לגיל 21, או יתום מוגבל.

 

יתום מוגבל - ילדו של עמית או של פנסיונר שנפטר, גם אם הוא מעל גיל 21 ובמועד הפטירה נתמך על ידי העמית או הפנסיונר ואינו מסוגל לכלכל את עצמו עקב היותו נכה מלא לפי קביעת רופא הקרן או הוועדה הרפואית של הקרן, ובלבד שילדו של עמית כאמור הפך לנכה לפני היותו בן 21 ולאחר הצטרפות העמית לקרן או חידוש מעמדו כעמית פעיל, המאוחר מביניהם; והכול, כל עוד אין הוא מסוגל לכלכל את עצמו כאמור.

 

במקרה של פטירת עמית שלא הותיר אחריו שאירים והעביר לקרן הוראת מוטבים בכתב טרם פטירתו, תועבר היתרה הצבורה שלו בקרן למוטביו.

 

 

 

מידע נוסף לשירותך:

 

  • במשיכה הונית (חד פעמית) של כספי תגמולים ע"י מוטב, יתכן ותכול חובת מס רווחי הון.
  • במשיכה הונית (חד פעמית) של כספי פיצויים ע"י מוטב, יתכן ותכול חובת מס כקבוע בפקודת מס הכנסה.
  • במשיכת כספים מקופה בעלת יתרה העולה על 200,000 ש"ח, יש להגיע לאחד מסניפי קבלת הקהל של החברה לצורך זיהוי ואימות מבקש הפעולה. 

האמור לעיל אינו מהווה משום קביעה ו/או הודעה באשר לזכאות לכספים. הזכאות תיבדק בהתאם לכללים הקבועים בתקנון הקופה/הקרן ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter