משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה

משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה

כאשר בחשבון של עמית שנפטר לא קיימת הוראת מינוי מוטבים, נדרשים הזכאים לכספים, להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה על מנת למשוך כספים מהחשבון. הליך הוצאת צו כאמור כרוך בעלויות כספיות שלעתים קרובות עולות על גובה החיסכון הצבור בחשבון העמית. דבר המביא לכך שלמרות שיש מי שירצה לקבל את הכספים והוא זכאי להם, העלויות הכרוכות בכך מונעות ממנו לממש את זכאותו. לאור האמור, פרסמה הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון חוזר אשר מסדיר את המקרים בהם יתאפשר תשלום כספי עמית שנפטר ללא דרישת המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה. לחוזר משרד האוצר לחץ כאן


תנאים למשיכת סכומים מחשבון של עמית שנפטר ללא דרישת המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה

 

במקרים בהם אין בחשבון של העמית שנפטר הוראת מינוי מוטבים, תתאפשר משיכת הכספים ללא המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

 • יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר אינה עולה על *8,000 ש"ח במועד בו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים מהחשבון
 • עברו לפחות 3 שנים ממועד פטירת העמית ועד מועד הגשת הבקשה למשיכת כספים
 • המבקשים למשוך את הכספים הם בן זוג, הורה, או ילדו של העמית

לתשומת לבך, החברה תבצע בדיקה מול הרשם לענייני ירושה, כי לא הוגשה בקשה להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון העמית שנפטר

 

להלן פירוט המסמכים הנדרשים לביצוע משיכת כספים מהקופה:

 • יש למלא טופס משיכה - G008 משיכה מקופ"ג שכיר/G008b משיכה מקופ"ג עצמאי/G007 טופס משיכה מקרן השתלמות/ G156 טופס משיכת כספים מקרן הפנסיה לשארים/מוטבים/יורשים  - למידע נוסף יש לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 5454*

 

 • תעודת פטירה של בעל החשבון (הנפטר)
 • יש לחתום על כתב שיפוי שיכלול את הפרטים הבאים:
  - הצהרה כי המבקשים למשוך הם, ככל הידוע למבקשים, יורשים לפי דין של העמית
  - התחייבות לשיפוי החברה המנהלת במידה והיא תחויב לשלם לאחר את הכספים או את חלקם
 • צילום ברור וקריא של תעודת הזהות של המבקש/ים
 • אישור ניהול חשבון מהבנק בו מנוהל החשבון של המבקשים אליו הם מבקשים להפקיד את כספי הפדיון או לחילופין צילום המחאה ריקה וברורה
 • במקרה של בקשה למשיכת כספי פיצויים - יש להמציא אישור מהמעסיק המופנה לקופה ובו ניתנת הוראת המעסיק לשחרר את כספי הפיצויים**
 • במקרה של בקשה למשיכה ע"י מיופה כוח - יש להמציא "אישור ייפוי כוח" חתום ע"י המבקשים ועו"ד, הכספים ישולמו אך ורק לחשבון המבקשים
 • במקרה של משיכה ע"י אפוטרופוס - יש להמציא צו מתאים מערכאה מוסמכת, בצירוף צילום ת.ז ואישור חשבון בנק או צילום המחאה של האפוטרופוס (הכספים ישולמו למבקש (החסוי) או לאפוטרופוס שמונה לו, לחשבון בנק המנוהל בנאמנות עבור החסוי)
 • במקרה של משיכה קטין - על ההורה/ההורים או האפוטרופוס להגיע לסניפי הבנק המתפעל עם ת.ז כולל ספח וכן אישור על ניהול חשבון או צילום המחאה

 

את בקשות המשיכה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים ניתן להגיש למשרדי החברה המנהלת בכתובת ראול ולברג 36, קריית עתידים בניין 8, ת"א או לאחד הסניפים.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה בטלפון 03-7111110 או 5454*. לשעות פעילות המוקד וקבלת קהל לחצו כאן

 

 

* הסכום האמור יעודכן מדי שנה ביום 1 בינואר, לפי שיעור שינוי המדד שהיה ידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ביום 1 בינואר של השנה שקדמה לו, ולעניין יום העדכון הראשון - לעומת המדד שהיה ידוע ביום תחילתו של חוזר זה ה- 3.5.2017.

**בהתאם לתיקון 21.

*** מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות.

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter