קופות גמל מרכז מידע

מהי קופת הגמל?

קופת גמל הינה מכשיר חיסכון. בשוק החיסכון, קיימות כיום מספר רב של קופות גמל המציעות מגוון רחב של כלים פיננסיים לחיסכון, בהתאם לצרכי הלקוח ומטרותיו, וביניהם: קופות גמל לתגמולים, קופות גמל לקצבה, קופות לפיצויים, קרנות השתלמות וקופות גמל להשקעה.

להלן חלק מזכויות העמיתים להקלות במס: הזיכוי ממס לעובדים שכירים מוענק במעמד ההפקדה בעד סכום שאינו עולה על 7% מההכנסה המזכה ממשכורת. סכום הזיכוי ממס שווה ל-35% מהסכום שבעדו מוענק הזיכוי ממס. חשוב להדגיש כי חלק המעביד שהופקד בקופה עד לתקרה, פעמיים וחצי שכר ממוצע במשק, אינו חייב במס בידי העובד במועד ההפקדה בעוד שלמעביד הוא מוכר להוצאה לצרכי מס.

עבור עובדים עצמאים, הניכוי במס על ההפקדות לא יעלה על סכום השווה ל-11% מההכנסה המזכה שאינה ממשכורת והזיכוי ממס מוענק בעד סכום שאינו עולה על 5% מאותה ההכנסה. סכום הזיכוי ממס שווה ל-35% מהסכום שבעדו מוענק הזיכוי ממס.

סכום הניכוי לקופת הגמל יקוזז מההכנסה החייבת במס כך שהעמית חוסך את הכספים שהיו מופרשים לו במס שולי אשר יכול להגיע עד 47%. בנוסף, משנת 2017 מוענקת תוספת זיכוי של 0.5% מההכנסה המזכה בתנאי שלא בוצעו הפקדות לרכישת אובדן כושר עבודה. כלומר, הזיכוי ממס יוענק בעד סכום שאינו עולה על 5.5%. 

 

הכספים אשר צבר העמית במעמד עמית עצמאי בקופת הגמל לפני שנת 2006 ניתנים למשיכה לפי המוקדם מבין השניים: כעבור 15 שנה לאחר שהחל בהפקדת כספי החיסכון, או בגיל 60.

כספים שהושקעו בקופת גמל במעמד עמית עצמאי החל ב-1 בינואר 2006 ניתנים למשיכה החל מגיל 60.
ניתן למשוך את כספי החיסכון לפני המועדים שצוינו, אך הדבר אינו משתלם כלל, שכן יוטל עליהם תשלום מס בגובה של 35% לפחות מסך היתרה. כספים שהופקדו החל מ-1.1.08 יהיו ניתנים למשיכה בדרך של קצבה בלבד או במסגרת כללי היוון קצבה. אחרת, משיכת כספים אשר הופקדו לאחר 2008 או טרם השלמת הזכאות למשיכה לפי הכללים לעיל תחויב בניכוי מס של 35% לפחות.
לסיכום, ניתן לומר כי קופת הגמל הייתה ונותרה אחד מהמכשירים הפנסיוניים היעילים והאטרקטיביים במשק, זאת לאור היתרונות הרבים שהיא מציעה לציבור החוסכים, כגון מתן הטבות מיסוי לחוסך וכן בשל העובדה שהן כלי המפוקח ומבוקר בדרך קבע על ידי הרגולטור.

כלל גמל לעתיד היא קופת גמל להשקעה המהווה אפיק חיסכון באמצעות הפקדה חודשית או חד פעמית. הכספים המופקדים בה נזילים וניתנים למשיכה, מדי יום. בנוסף, בחירה בחיסכון באפיק זה מעניקה לחוסך יתרונות מיסוי משמעותיים, בעיקר בגיל הפרישה*.

לקופה מספר יתרונות בולטים אל מול האפשרויות לחיסכון והשקעה שמוצעים ע"י הבנקים, במיוחד בסביבת הריבית האפסית הנוכחית אל מול מוצרי השקעה אחרים.

 

*הכספים המופקדים בקופה אינם מזכים בכל הטבת מס בעת ההפקדה

  • אפשרות לחסוך באמצעות הפקדות חודשיות או כסכום חד פעמי - עד 71,121 בשנה ללקוח. הכספים המופקדים בקופה נזילים וניתנים למשיכה חלקית או מלאה, מדי יום**
  • אפשרות לחסוך עבור הילדים או הנכדים בחשבון שיירשם על שמם
  • מגוון מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות המאפשרים התאמה מירבית לתנאי השוק ולהעדפת הלקוח, תוך אפשרות לחשיפה לנכסים אלטרנטיביים
  • שינוי מסלולי השקעה אינו כרוך בתשלום ואינו נחשב ארוע מס
  • אפשרות להמיר את הכספים הצבורים בקופה כקצבה חודשית לכל החיים החל מגיל 60 וליהנות מפטור מלא ממס רווחי הון. בנוסף, הקצבה החודשית תחשב כ'קצבה מוכרת' (קצבה פטורה ממס הכנסה)

 

**בחיוב מס רווח הון בשיעור 25% רווח ריאלי

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter