מיזוג קופות מרכזיות לפיצויים - כלל פנסיה וגמל בע"מ

מיזוג קופות מרכזיות לפיצויים

מיזוג קופות מרכזיות לפיצויים בוצע ביום 01.10.2020

בהתאם להוראות כאמור, טרם המיזוג ולאחר המיזוג, החברה מיידעת את עמיתיה הן באמצעות פרסום באתר האינטרנט שלה והן באמצעות משלוח הודעה לכל עמיתי הקופות המתמזגות, אודות המיזוג, בין היתר, במסגרת ההודעות ניתן מידע, כנדרש, אודות מדיניות ההשקעות הצפויה של הקופות הממזגות ואודות זכותו של כל עמית להעביר את כספיו מקופת הגמל, בכפוף להוראות הדין.

 

 

- לנוסח ההודעה לפני המיזוג של קופת הגמל אלמוג לחצו כאן

- לנוסח ההודעה לפני המיזוג של קופת הגמל כלל גמל - קופה מרכזית לפיצויים לחצו כאן

 

- תרשים המציג את הקופות המרכזיות לפיצויים, לאחר ביצוע המיזוג

- הרשימה המלאה של הקופות המרכזיות לפיצויים לאחר ביצוע המיזוג 

 

   קופה כללית לפיצויים - מ"ה 239

   קופת פיצויים כלל ברזל - מ"ה 152

   כלל גמל מרכזית מסלולית - מ"ה 614

   הדס קופה מרכזית לפיצויים - מ"ה 684

   כלל פיצויים למעסיק - מ"ה 241

 

למידע אודות קופות אלה לחצו כאן

 

* מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות.

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter