ביטול פוליסת ביטוח חיים

לקוח יקר,

חוזר "ביטול פוליסת ביטוח" (חוזר מספר 2017-1-3) קובע הוראות בקשר לזכויותיך לבטל פוליסה או כיסוי ביטוחי מתוך פוליסה, לרבות פוליסות בביטוח חיים מהסוגים הבאים:

 • ביטוח חיים למקרה מוות הנרכש בפוליסות פרט שאינן כוללות רכיב חסכון.
 • ביטוח חיים למקרה מוות אגב הלוואת משכנתא.
 • ביטוח אבדן כושר עבודה שנמכר שלא אגב חיסכון פנסיוני.
 • ביטוחי מוות מתאונה ונכות מתאונה.
 • כיסויי בריאות אשר נמכרו בעבר במסגרת פוליסות ביטוח חיים (כגון: מחלות קשות, וכד').

השלכות אפשריות של ביטול הפוליסה או כיסוי

 • ביטול כיסוי מתוך פוליסה משמעותו שלאחר מועד הביטול לא יכוסה מקרה הביטוח שאירע בגין הכיסוי אשר בוטל.
 • ביטול פוליסה במלואה משמעה ביטול כל הכיסויים הביטוחיים הכלולים במסגרתה.
 • במקרה שתבקש לחדש פוליסה או כיסוי לאחר ביטולם כאמור, החידוש יהיה כפוף להגשת בקשה להצטרפות לפוליסה חדשה וביצוע הליך חיתום רפואי מחודש (במסגרתו יקבעו תנאי קבלה או דחיה, לפי שיקול דעת חברת הביטוח). מובהר כי תנאי פוליסה חדשה, לרבות התעריף לתשלום, כאמור יהיו בהתאם לתנאים שיהיו קיימים ומקובלים בחברת הביטוח במועד ההצטרפות לפוליסה חדשה.
 • תשומת ליבך, כי במקרה של ביטול פוליסה או כיסוי ובקשה לחידושים הפרמיה עלולה להתייקר וכן יתכן שלא יינתן אישור חברת הביטוח להצטרפות לפוליסה חדשה.

באפשרותך לפעול לביטול פוליסה או כיסוי קיימים באחת מהדרכים הבאות:

 • באמצעות משלוח פקס – יש למלא טופס בקשה ייעודי ,לחתום ולשלוח לפקס שמספרו 077-6387008
 • באמצעות דואר אלקטרוני – יש למלא טופס בקשה ייעודי, לחתום ולשלוח עותק סרוק למייל שכתובתו bitulp@clal-ins.co.il
 • באמצעות חשבון אישי מקוון – יש למלא טופס בקשה ייעודי ממוחשב המופיע בחשבונך האישי באתר החברה בכתובת www.clalbit.co.il
 • באמצעות שיחת טלפון – יש לפנות למוקד השירות של חברתנו בטלפון 5454*

בטרם תמלא את טופס הבקשה לביטול פוליסה, אנו מסבים את תשומת לבך לדגשים הבאים אשר יסייעו בידך לבצע את פעולת הביטול:

 • בעת מילוי טופס הביטול נא בדוק היטב כי פרטי ומספר הפוליסה שהנך מבקש לבטל אכן מתייחסים לפוליסה שהנך מבקש לבטלה.
 • עליך למלא בטופס הבקשה לביטול את כל הפרטים הנוגעים לבקשתך ובפרט את השדות המסומנים בכוכבית (*).
 • בפוליסה בה קיימים שני מבוטחים, על מנת לבטל את הפוליסה במלואה בגין שני המבוטחים, על כל אחד מהמבוטחים למלא טופס ביטול ולחתום עליו. ככל שתתקבל בחברה בקשה לביטול הפוליסה על ידי אחד המבוטחים, יבוטלו הכיסויים שעל שם המבוטח החתום על בקשת הביטול בלבד והכיסוי/ים יישאר/ו בתוקפו/ם לגבי המבוטח השני.
 • תאריך כניסת הביטול לתוקף ייקבע בהתאם להוראות תנאי הפוליסה שבידך. ככל שהנך מעוניין לקבוע מועד אחר, עליך לרשום בטופס, במקום הרלוונטי לסוג בקשתך, את תאריך כניסת הביטול לתוקף - שים לב, שתאריך כניסת התוקף שהנך רושם אינו קודם לתאריך מילוי טופס הבקשה על ידך וכן נקוב ב- 1 לחודש מסוים.
 • בפוליסה בה מונה מוטב בלתי חוזר, ככל שלא תצרף את אישורו של המוטב הבלתי חוזר לאישור ביטול הפוליסה, תבוטל הפוליסה ב – 1 לחודש העוקב לחלוף 30 ימים ממועד בקשת הביטול, אלא אם יבחר המוטב הבלתי חוזר להמשיך ולקיים את הפוליסה על חשבונו, בהתאם להוראות הפוליסה ולהסדר התחיקתי.

לטופס ביטול פוליסה בביטוח חיים לחצו כאן

לטופס ביטול פוליסה עבור שני בני הזוג בביטוח חיים לחצו כאן 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter