תנאי גישה

תנאי גישה

קבוצת כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ ("כלל") מאשרת לך שימוש באתר אינטרנט זה ("האתר") בכפיפות לתנאי השימוש להלן ובנוסף לכל הסכמה אחרת בינך ובין כלל. בעצם הכניסה והשימוש באתר, הינך מצהיר/ה כי קראת והבנת את תנאי השימוש להלן וכי הינך מסכימ/ה לכל התנאים המפורטים בהם:

 1. המידע וכל הדפים המצויים באתר הינם רכושה הבלעדי של כלל.

"מידע" - כל חומר ו/או מידע שמוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה במלים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל.

 1. האתר מכיל נתונים ותכנים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות. כמו כן, האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה, ובכלל זאת אין להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, להעמיד לרשות הציבור, לעשות יצירה נגזרת, לבצע, לשכפל, לפרסם, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה או השירותים שמקורם באתר זה ואין לעשות שימוש למטרות מסחריות ו/או שאינן פרטיות ללא הסכמה מפורשת של כלל בכתב ומראש. אף הוראה בתנאי השימוש להלן לא מהווה ויתור על קניינה הרוחני של כלל על פי כל דין.  
 1. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשותך כמות – שהם (as is). בנוסף, המידע באתר מעודכן לעת פרסומו ויש לקחת בחשבון שלאחר הפרסום עשויים לחול בו שינויים, שלא ישתקפו עדיין באתר. לכלל הזכות לשנות מעת לעת את האתר לרבות הוספת ו/או גריעת שירותים ו/או שינוי הוראות השימוש והתנאים לשימוש באתר ו/או הפסקת פעילות האתר באופן מלא או חלקי, על פי שיקול דעתה הבלעדי. אין לראות בעצם הצגת מידע באתר משום הסכמה או התחייבות למתן שירות כלשהו. המשך שימוש באתר לאחר שינוי תנאי השימוש יעיד על הסכמתך וקבלתך את תנאי השימוש המעודכנים.
 1. האתר כולל תוכן שיווקי אודות מוצרים ושירותים שמציעה כלל. התוכן השיווקי נועד לצרכי מידע כללי בלבד. אין באמור בדפים ובמידע באתר משום המלצה, הזמנה להצעה, הצעה, שידול או ייעוץ לביצוע עסקאות עם כלל ו/או כל גורם אחר, ואין באמור בהם כדי להחליף ייעוץ מקצועי המותאם לצרכיך האישיים. כמו-כן, ניתן למצוא באתר כלים שונים המתבססים על המידע באתר כגון מחשבונים. כלים אלה מוצעים לך מטעמי נוחות בלבד, והשימוש בהם ובתוצאות החישובים שהופקו כתוצאה מהשימוש בהם אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ מקצועי ואישי. כלל לא תהא אחראית לכל נזק הנגרם עקב הסתמכות על המידע באתר, לרבות תוצאות החישובים כאמור.
 1. כלל שומרת לעצמה את הזכות לבחון כל בקשה שתוגש באמצעות האתר, ולהחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי לגבי כל בקשה ו/או שירות כאמור ובאילו תנאים לבצעם. קבלת השירות מותנית באישור כלל וכפוף לתנאיו ולהוראות כל דין.
 1. אסמכתא לביצוע פעולות באתר תשמש הודעת כלל בלבד בדבר השלמת הפעולה.
 1. בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע הרשום בספרי כלל ו/או המופיע בפרסומים רשמיים, יקבע המידע הרשום בספרי כלל ו/או בפרסומים הרשמיים, לפי העניין. 
 1. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, למרות שכלל עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר. כלל ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב קיום שיבושים אלה. כמו-כן, כלל ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית למידע המצוי באתרים אחרים או אתרים חיצוניים, המקושרים לאתר באמצעות קישורית ("לינק") או בכל דרך אחרת, והיא לא תישא באחריות לנזקים שייגרמו לך עקב הסתמכות על המידע המצוי באתרים אלה או השימוש בו.
 1. כלל ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר ו/או בתוכנה המפעילה את הגישה לאתר ו/או בגין ביטול או הפסקה זמנית של השירותים הניתנים באתר ו/או בגין הורדת תוכנה באמצעות האתר ו/או פגם או תקלה בציוד הקצה שברשות המשתמש ו/או תפעול שגוי על-ידך.
 1. כלל לא תהא אחראית לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהם ו/או לשיבוש במידע המוצג באתר, העלולים להיגרם לך כתוצאה, בין היתר, מהגורמים הבאים: הפסקות זמניות במתן השירותים בקווי תקשורת, ו/או משיבושים ותקלות אחרות בקווי התקשורת, ו/או שיבושים בפעולת האתר, זמינותו ו/או בזמני התגובה של המערכות הממוחשבות, ו/או משיבושים במידע ו/או בנתונים ו/או בהעברת ו/או בקליטת הוראות ו/או בקשות, כתוצאה מתקלות הנובעות מקווי תקשורת או תקלות אחרות שאינן בשליטת כלל ו/או שכלל לא יכולה הייתה למנען במאמץ סביר.
 1. כלל משתמשת באמצעי אבטחה מתקדמים ומחמירים התואמים את הסטנדרט הנהוג במגזר הגופים המוסדיים בכל הקשור לאבטחת אתרי האינטרנט ובהתאם להנחיות חוזר ניהול סיכוני סייבר של הגופים המוסדיים 14-9-2016, כמפורט במדיניות הפרטיות. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד נוקטת כלל באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה כזו.
 1. הינך אחראי לכך שוירוסים או כל תוכנה זדונית אחרת לא יחדרו למערכת המצויה אצלך, בין היתר באמצעות התקנת תוכנת אנטיוירוס, עדכונה הסדיר וחידושה; עבודה במערכת הפעלה נתמכת ע"י יצרן (Windows7 ומעלה במערכות MICROSOFT) ועדכונה הסדיר; גלישה בגרסאות נתמכות של דפדפנים (INTERNET EXPLORER מגרסה 11 ומעלה ,CHROME מגרסה 58) ואי גלישה במקביל לגלישה לאתר באתרים נוספים. כלל לא תהא אחראית לכל נזק שנגרם עקב חדירת וירוסים או תוכנות זדוניות למערכת האישית שלך.
 1. בהרשמה לאתר מקבל כל משתמש שם משתמש וסיסמה ייחודיים. הסיסמה ושם המשתמש נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד ואין להעבירם לאחר. על המשתמש לנקוט בכל האמצעים לשמירה על סודיות שם המשתמש והסיסמה , לרבות אי שמירתם על גבי המחשב האישי ו/או בדפדפנים. כלל לא תישא באחריות בגין נזק שייגרם עקב השימוש בחשבון המשתמש והסיסמה על ידי גורם בלתי מורשה.
 1. אינך רשאי (בין בעצמך ובין על-ידי מי מטעמך(: (א) להשתמש באתר לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, ו/או בלתי-מורשית; (ב) לפגוע או לשבש את פעולת האתר או השרתים והרשתות המאחסנים את האתר; (ג) לעקוף את כל האמצעים בהם משתמשת כלל על מנת להגן על פרטיות המשתמשים; (ד) ליצור סביבת דפדפן או לתחם (frame) או ליצור תמונת מראה (mirror) או לבצע קישור עמוק (deep linking) לכל חלק מהאתר ללא הרשאה מפורשת של כלל בכתב ומראש; (ה) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן באתר, בין היתר באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האתר ("Crawlers", "Automated Data Mining Tools" וכו'); (ז) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת לאתר וירוס, תולעת, סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות האתר.
 1. אינך רשאי להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר (א) העלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; (ב) האסורים לפרסום או לשימוש, או שהינם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר; (ג) הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלולים לעורר אחריות משפטית; (ד) העלולים להפר זכויות קניין של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ה) הכוללים וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב; (ו) הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של כלל.

כלל אינה יכולה לפקח על כל מידע והודעה המועלים לאתר על ידי משתמשים אחרים. מבלי לגרוע מן האמור, כלל שומרת לעצמה את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר יידרש ממנה לפי חוק, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל ידע והודעה שלפי שיקול דעתה הבלעדי של כלל פוגע בעליל או מפר תנאי מתנאי הסכם זה.
משתמש המעלה מידע, מסמכים או הודעות לאתר ("התקשורת"), מעניק לכלל רשיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לעשות בתקשורת כל שיידרש לפי שיקול דעתה הבלעדי של כלל כדי להשיג את המטרות החוקיות שלשמן הועלתה התקשורת לאתר, בכפיפות להוראות הסכם זה. כלל לא תהא אחראית בגין הפרת זכויות קניין ופרטיות בכל הנוגע לתקשורת, אלא אם תוכח התרשלות כלל בביצוע חובותיה הנובעות מתנאי שימוש אלה וכל הסכמה אחרת בינך ובין כלל.

 

 1. ביצוע עסקאות באתר הינו אסור על משתמשים שגילם אינו עולה על 18 שנים.
 1. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.
 1. אשר לכל הנוסחים המופיעים באתר - מטעמי נוחות הניסוח הוא בלשון זכר. מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה במשמע וכי האמור בלשון יחיד גם בלשון רבים במשמע.
 1. כל הוראה מהוראות תנאי שימוש אלו אשר תימצא חסרת תוקף או בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה לא תפגע בתחולתן או בתוקפן של יתר הוראות תנאי שימוש אלו. 

מדיניות שמירת הפרטיות

המידע המובא להלן מיועד לסייע לכם, המבקרים והמשתמשים באתר זה, להבין את מדיניות האבטחה של מאגרי מידע ופרטיות של קבוצת כלל החזקות עיסקי ביטוח (להלן - "כלל")  מתוך הכרה בכך כי שמירה על פרטיות מאגרי המידע האישי שבידה ואבטחת סודיות מהווים גורם חשוב בקשר בין כלל לבינכם.


איסוף מידע והשימוש בו

קבוצת כלל אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר. קיימים שני סוגי מידע הנאגרים ע"י כלל: מידע כללי על המבקרים באתר ומידע המכיל פרטים אישיים המסופקים באורח התנדבותי ע"י המבקרים באתר.

 

מידע כללי על המבקרים באתר
המידע הכללי אודות המבקרים באתר נאסף על בסיס מצטבר ואנונימי, דהיינו באופן שלא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע האמור ולהפך.

 

המידע הכללי לגבי המבקרים באתר משותף לחטיבות העסקיות השונות של קבוצת כלל לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים באמצעותו.


מידע אישי

בנוסף אוספת כלל מידע בעל אופי אישי מהמבקרים באתר, אך ורק כאשר המבקרים באתר מספקים את המידע האישי כאמור לכלל (ולאחר שנתנו הסכמתם לכך) או כאשר החברה נדרשת לאסוף נתונים לצורך קיום חובותיה על פי דין.


באישורך את תנאי הגישה ומדיניות הפרטיות, אתה מאשר כי כל מידע שנמסר או יימסר על ידך נמסר מרצונך ובהסכמתך, וכי מידע זה וכל עדכון שלו או מידע נוסף שיימסר על ידך או שיגיע לידי הקבוצה בקשר אליך, ישמרו במאגרי המידע של חברות מקבוצת כלל או מי מטעמה (או של מי שיספק לה מפעם לפעם שירותי מחשב ועיבוד נתונים) וישמשו בין היתר לניהול, תפעול ומתן שירותים (לרבות בקווי תקשורת) בקשר למוצרים ולשירותים, לעיבוד מידע, לפילוח שיווקי, ולקיום חובות על פי דין (לרבות באמצעות הצלבה בין מאגרי המידע השונים של הקבוצה). כן הינך מאשר כי קבוצת כלל תהיה רשאית להעביר את המידע גם לסוכן הביטוח ולגורמים הפועלים עבור הקבוצה או מטעמה. כלל שומרת על פרטיות המידע לפי הוראות הדין, לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 והנחיות הרשויות המוסמכות.

 

המידע הנאגר אודותיך יועבר לצדדים שלישיים (שאינם קבוצת כלל) אך ורק במקרים הבאים: (א) כאשר קיימת הוראת דין המורה על כך; (ב) בהתאם להוראת ערכאה שיפוטית, רשות ממשלתית, רשות רגולטורית ו/או כל רשות מוסמכת אחרת; (ג) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ד) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, בהונאה, בשימוש לרעה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ה) על פי אישור מפורש שלך לפני הגילוי.  


באפשרותך לגשת בכל עת למידע שנמסר על ידך  לשם בדיקת נכונות המידע ועדכון פרטים הניתנים לעדכון באתר, באמצעות כניסה לחשבונך האישי לאתר. הכניסה לחשבונך האישי היא באמצעות שם המשתמש והסיסמה שבחרת בעת תהליך הרישום.

 


היזהר מהונאה מקוונת- Phishing: שים לב! כלל אינה פונה בשום מקרה ללקוחותיה בדואר אלקטרוני בו הם יתבקשו לעדכן את פרטיהם לצורך הזדהות לאתר, ולכן אין להיענות לבקשה לביצוע עדכון פרטים המתקבלת באמצעות דוא"ל. ככל שתקבל הודעה כאמור, הרי שמדובר בהודעת דוא"ל מזויפת במטרה להשיג שלא כדין את נתוניך האישיים לצורך גישה לחשבונך האישי.

 

אמצעי אבטחת המידע

כלל עושה כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות הנתונים שלך בשיטות אבטחה מתקדמות המאושרות לשימוש אזרחי באינטרנט. אבטחת המידע באתר כלל נועדה להבטיח זיהוי הלקוח והצפנה של נתוני הזיהוי המועברים בתהליך. ככלל, לפני כל רכישת מוצר או קבלת שירותים הכרוכים במידע אישי תתבקש לציין פרטי זיהוי אישיים כתנאי למתן השירות. ההתקשרות בין הדפדפן שלך לבין שרת כלל מוצפנת ומאובטחת בשיטות הצפנה חדישות ומחמירות ובאמצעות מנגנוני הצפנה המהווים תקנים לנושאי הצפנת מידע בעולם האינטרנט. מטרת יצירת הקשר המאובטח הינה למנוע מהמידע המועבר להיחשף לעיני גולשים אחרים באינטרנט. כלל משתמשת בטכנולוגיה של סביבה מאובטחת מתקדמת - שרת בסיס הנתונים אינו מחובר ישירות אל האינטרנט אלא מבודד ממנו באמצעות מספר שכבות הגנה. ישנן השגחה ובקרה מתמידות על כל ההתקשרויות אשר מתחילות או מסתיימות בקשר של כלל עם האינטרנט. כלל מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה כדי לספק ללקוחותיה את ההגנה הטובה ביותר האפשרית מפני חדירה או פריצה.

עם זאת, אין כלל יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת באבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על ידך במהלך הגלישה באתר. כלל לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.

בכל חשד לאירוע אבטחת מידע או חשש לגניבת זהות יש ליצור קשר עם ענף הגנת הסייבר בטלפון: 077-6388500 או בדוא"ל: ClalSecurity@clal-ins.co.il.

כלל שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. עדכונים אלה ייכנסו לתוקף במועד פרסומם באתר.

 

 

* מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות.

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter