החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג

החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג

בתחילת שנת 2015 נכנס לתוקף החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד-2014 ‏‏(להלן: "החוק") אשר קובע הסדרים בעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני בין עמית שחוסך בקופת גמל ‏ובין בן זוגו לשעבר.‏


על פי החוק, חיסכון פנסיוני הינו חיסכון באמצעות צבירת זכויות או באמצעות צבירת כספים. בכלל ‏פנסיה וגמל החוק חל על המוצרים הבאים: קרן פנסיה מקיפה ומשלימה וקופות הגמל לקצבה "כלל ‏תמר", "בר קרן גמולים" ו-"כלל גמל לעתיד".
בתקנות לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ז 2017 (להלן: "התקנות") שפורסמו ‏באוגוסט 2017 נקבעו לוחות זמנים לביצוע הערת הרישום בחסכון הפנסיוני העומד לחלוקה וכן ‏הטפסים שעל בן זוג לשעבר של העמית להעביר לחברה המנהלת לצורך ביצוע החלוקה בפועל. ‏


לצורך ביצוע החלוקה, על בן זוגו לשעבר של העמית להעביר למשרדי החברה המנהלת את המסמכים ‏המקוריים הבאים בדואר רשום לכתובת: ראול ולנברג 36 קריית עתידים, מגדל 8 ת.ד. 37070, תל אביב 6136902

או באמצעות במסירה אישית באחד מסניפי קבלת קהל


• פס"ד שניתן בביהמ"ש מוסמך בהתאם לחוק (מקור בלבד).‏
טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני

בנוסף, יש להעביר לחברה גם את המסמכים הבאים:‏
• צילום תעודת זהות של בן הזוג לשעבר.‏
• אישור פקיד שומה אשר יורה לחברה מהו שיעור המס שיש לנכות, ככל שיש לנכות מס, בעת ביצוע ‏חלוקת כספי התגמולים. יובהר כי ללא אישרו פקיד שומה שיעור המס שינוכה הינו שיעור מס ‏מירבי -20%. ‏

 

לתשומת לבך, חלוקת כספי הפיצויים שנצברו בחסכון תבוצע רק במועד הזכאות של החוסך (העמית ‏בקרן או בקופה), כלומר במועד סיום העסקתו. עם הגעתו של העמית למועד הזכאות למשיכת כספי ‏הפיצויים, יוכל בן זוגו לשעבר לבחור באחת מהאפשרויות הבאות לגבי כספי הפיצויים להם הוא זכאי, ‏באמצעות מילוי טופס "בחירת בן זוג לשעבר בדבר העברת סכום ממרכיב הפיצויים"


‏(א)‏ העברת כספי הפיצויים שעומדים לזכותו של בן הזוג לחשבון שאליו הועברו כספי התגמולים בעת ‏חלוקתם. כספי הפיצויים שיועברו יופקדו ככספי תגמולים קצבתיים הניתנים למשיכה באמצעות ‏קצבה מקופת גמל לקצבה בלבד. ‏

‏(ב)‏ העברת כספי הפיצויים שעומדים לזכותו של בן הזוג ל"חשבון חדש" בקופת גמל לקצבה שאינה ‏קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה. הסכום ממרכיב הפיצויים יועבר לאחר שנוכה ממנו מס ‏בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודת מס הכנסה, והם יופקדו ככספי תגמולים הוניים הניתנים ‏למשיכה בכל עת. על הרווחים שיצטברו יחול מס רווח הון.‏

‏(ג)‏ משיכת כספי הפיצויים שעומדים לזכותו של בן הזוג לחשבונו בבנק בניכוי לאחר שינוכה ממנו מס ‏בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודת מס הכנסה. ‏


דגשים: ‏

הערה בדבר פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני (להלן:"הערה") תירשם לא יאוחר מעשרים ימי עסקים ‏ממועד הגשתה בקשה מלאה למשרדי החברה.‏

הודעה על רישום הערה תשלח לחוסך ובן זוגו לשעבר בתוך 14 ימי עסקים ממועד הרישום בדואר רשום ‏או לכתובות דואר אלקטרוני שנמסרו בטופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני וניתן ‏אישור על כך.‏

מועד העברת היתרה לחלוקה הינו 45 ימים מהיום שבו נשלחה הודעה לחוסך ולבן זוגו לשעבר בדבר ‏רישום הערה.‏

במידה שהחברה לא תוכל לבצע את בקשת חלוקת החסכון הפנסיוני בשל אחת מהסיבות שפורטו ‏בהוראות החוק ותקנות, תשלח הודעה על כך בדואר רשום לחוסך ולבן הזוג לשעבר בהתאם ללוחות ‏הזמנים שנקבעו בתקנות. ‏

 

 

 

 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter