החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג

החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג

בתחילת שנת 2015 נכנס לתוקף החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד-2014 ‏‏(להלן: "החוק") אשר קובע הסדרים בעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני בין עמית שחוסך בקופת גמל ‏ובין בן זוגו לשעבר.‏


על פי החוק, חיסכון פנסיוני הינו חיסכון באמצעות צבירת זכויות או באמצעות צבירת כספים. בכלל ‏פנסיה וגמל החוק חל על המוצרים הבאים: קרן פנסיה מקיפה ומשלימה וקופות הגמל לקצבה "כלל ‏תמר", "בר קרן גמולים" ו-"כלל גמל לעתיד".
בתקנות לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ז 2017 (להלן: "התקנות") שפורסמו ‏באוגוסט 2017 נקבעו לוחות זמנים לביצוע הערת הרישום בחסכון הפנסיוני העומד לחלוקה וכן ‏הטפסים שעל בן זוג לשעבר של העמית להעביר לחברה המנהלת לצורך ביצוע החלוקה בפועל. ‏


לצורך ביצוע החלוקה, על בן זוגו לשעבר של העמית להעביר למשרדי החברה המנהלת את המסמכים ‏המקוריים הבאים בדואר רשום לכתובת: ראול ולנברג 36 קריית עתידים, מגדל 8 ת.ד. 37070, תל אביב 6136902

או באמצעות במסירה אישית באחד מסניפי קבלת קהל


• פס"ד שניתן בביהמ"ש מוסמך בהתאם לחוק (מקור בלבד).‏
טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני

בנוסף, יש להעביר לחברה גם את המסמכים הבאים:‏
• צילום תעודת זהות של בן הזוג לשעבר.‏
• אישור פקיד שומה אשר יורה לחברה מהו שיעור המס שיש לנכות, ככל שיש לנכות מס, בעת ביצוע ‏חלוקת כספי התגמולים. יובהר כי ללא אישרו פקיד שומה שיעור המס שינוכה הינו שיעור מס ‏מירבי -20%. ‏

 

לתשומת לבך, חלוקת כספי הפיצויים שנצברו בחסכון תבוצע רק במועד הזכאות של החוסך (העמית ‏בקרן או בקופה), כלומר במועד סיום העסקתו. עם הגעתו של העמית למועד הזכאות למשיכת כספי ‏הפיצויים, יוכל בן זוגו לשעבר לבחור באחת מהאפשרויות הבאות לגבי כספי הפיצויים להם הוא זכאי, ‏באמצעות מילוי טופס "בחירת בן זוג לשעבר בדבר העברת סכום ממרכיב הפיצויים"


‏(א)‏ העברת כספי הפיצויים שעומדים לזכותו של בן הזוג לחשבון שאליו הועברו כספי התגמולים בעת ‏חלוקתם. כספי הפיצויים שיועברו יופקדו ככספי תגמולים קצבתיים הניתנים למשיכה באמצעות ‏קצבה מקופת גמל לקצבה בלבד. ‏

‏(ב)‏ העברת כספי הפיצויים שעומדים לזכותו של בן הזוג ל"חשבון חדש" בקופת גמל לקצבה שאינה ‏קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה. הסכום ממרכיב הפיצויים יועבר לאחר שנוכה ממנו מס ‏בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודת מס הכנסה, והם יופקדו ככספי תגמולים הוניים הניתנים ‏למשיכה בכל עת. על הרווחים שיצטברו יחול מס רווח הון.‏

‏(ג)‏ משיכת כספי הפיצויים שעומדים לזכותו של בן הזוג לחשבונו בבנק בניכוי לאחר שינוכה ממנו מס ‏בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודת מס הכנסה. ‏


דגשים: ‏

הערה בדבר פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני (להלן:"הערה") תירשם לא יאוחר מעשרים ימי עסקים ‏ממועד הגשתה בקשה מלאה למשרדי החברה.‏

הודעה על רישום הערה תשלח לחוסך ובן זוגו לשעבר בתוך 14 ימי עסקים ממועד הרישום בדואר רשום ‏או לכתובות דואר אלקטרוני שנמסרו בטופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני וניתן ‏אישור על כך.‏

מועד העברת היתרה לחלוקה הינו 45 ימים מהיום שבו נשלחה הודעה לחוסך ולבן זוגו לשעבר בדבר ‏רישום הערה.‏

במידה שהחברה לא תוכל לבצע את בקשת חלוקת החסכון הפנסיוני בשל אחת מהסיבות שפורטו ‏בהוראות החוק ותקנות, תשלח הודעה על כך בדואר רשום לחוסך ולבן הזוג לשעבר בהתאם ללוחות ‏הזמנים שנקבעו בתקנות. ‏

 

 

 

 

* מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות.

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter