קופות פיצויים מרכזיות - עיקרי ההוראות והשינויים

קופות פיצויים מרכזיות - עיקרי ההוראות והשינויים

מעסיקים‎ ‎יקרים,‏

בעקבות תיקון 3 משנת 2008 נחסמה האפשרות להפקיד כספים נוספים לקופות הפיצויים ‏המרכזיות, וזאת במטרה להעביר את ניהול כספי הפיצויים לקופת הגמל האישית של העובד.‏ ביום 02/10/2017 פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון את חוזר גופים מוסדיים 2017-9-16 ‏שעניינו "העברת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים". חוזר זה מהווה נדבך משלים להוראות ‏שנקבעו בחוזר מס הכנסה 4/2017 מיום ה-11/06/2017. חוזרים אלו מאפשרים לך לפרק את ‏קופת הפיצויים שבבעלותך לקופות הגמל האישיות של עובדיך ולהעביר אליהם את הכספים. ‏בנוסף, בחוזרים אלו ניתנו הוראות לעניין השימוש בכספים העודפים ודרך השימוש בהם, כך ‏שישמשו אותך לצורך מימון ההפקדות השוטפות לפיצויים בקופות הגמל האישיות של כלל ‏עובדיך, וכן הוראות מיסוי והוראות נוספות הנוגעות למעסיק שבבעלותו קופה מרכזית לפיצויים ‏ואשר אינו מעסיק עובדים.‏
‏ ‏
כלל פנסיה וגמל מעמידה לרשותכם מערך שירות מקיף ועוטף לקוח אשר מלווה אתכם בצמתים ‏החשובים במהלך העסקים וביחסיכם כמעסיק הדואג להבטחת זכויות עובדיו. בדף זה תוכל ‏למצוא את כל המידע וכלי העזר הרלוונטיים לחוזרים אלו.‏

מערך השירות שלנו עומד לרשותך לכל שאלה ובקשה,

 

 

 

 

  

   

 • שאלה: האם ניתן להעביר את הכספים שחסכתי בקופה המרכזית לפיצויים לקופות ‏האישיות של עובדי?‏
 • תשובה: באפשרותך להעביר כספים מהקופה המרכזית לפיצויים לעובדי 2007, שהינם ‏עובדים שהחלו לעבוד אצלך לפני ה- 31/12/2007 ובלבד שהם עדיין מועסקים על ידך.‏
 • שאלה: אני רוצה לפרק את הקופה לכל עובדי, כלומר גם לעובדי 2007 וגם לעובדים שהחלו ‏לעבוד לאחר מכן – האם זה אפשרי וכיצד?‏
 • תשובה: הוראות החוזרים מאפשרות להעביר כספים מהקופה המרכזית לקופות אישיות ‏לעובדי 2007 בלבד. עם זאת, אם יישאר עודף בקופה המרכזית, מומלץ להשתמש בו ‏בהתאם להוראות החוזרים להפקדות השוטפות לפיצויים עבור כלל עובדיך.‏
 • שאלה: מה הם התנאים שעלי לעמוד בהם לצורך העברת הכספים לחשבונות עובדי 2007?‏
 • תשובה: ההעברה אפשרית בתנאי שסך ההעברה לעובדי אינו עולה על תקרת ההעברה ‏הקבועה בחוזר, בכפוף להמצאת אישור מתאים של רו"ח, ובתנאי שהסכום להעברה לעובד ‏מסוים תואם לסכום שהוגדר בחוזרים.‏
 • שאלה: כיצד עלי לבצע את תחשיב העודף בקופה?‏
 • תשובה: העודף הינו ההפרש שיוותר בקופה המרכזית לאחר ניכוי הסכומים להם זכאים ‏עובדי 2007 ובתוספת סכום במחלוקת (תביעה משפטית), כפול 110%. בחוזר מ"ה תוכל ‏למצוא דוגמא מספרית לחישוב העודף.‏
 • שאלה: האם העו"ד שלי יכול לאשר את ההעברה מהקופה המרכזית לחשבון העובד? ‏
 • תשובה: רק רו"ח יכול לאשר את ההעברה – בדף זה תוכל למצוא פורמט למילוי ע"י רו"ח. ‏לתשומת לבך, אישור שאינו מלא ימנע מאתנו לבצע את ההעברה לקופות האישיות של ‏עובדיך.‏
 • שאלה: האם העובד צריך לחתום על טופס הצטרפות?‏
 • תשובה: לא. העברת הכספים אינה דורשת חתימה על טופס הצטרפות, וכל הפרטים ‏הדרושים לנו יתקבלו במצורף לאישור רו"ח שתעביר לנו.‏
 • שאלה: באיזה מסלול השקעה יושקעו הכספים בקופה האישית של העובד?‏
 • תשובה: הכספים יושקעו במסלולי ברירת המחדל.לאחר ההעברה, העובד יוכל לבחור ‏לשנות מסלול השקעה, לשנות פרטים, לקבוע מוטבים וכו', ואנו נשמח לבצע את השינוי ‏המבוקש.‏
 • שאלה: העסק שלי מוזג עם עסק אחר, והקופה המרכזית עדיין רשומה על שם הבעלים ‏הקודם. כיצד עלי לנהוג לצורך העברת הכספים לעובדי 2007 מהקופה המרכזית?‏
 • תשובה: אם הבעלות על הקופה היא של ישות אחת והזהות הרשומה כמעסיק הינה של ‏ישות אחרת כתוצאה ממיזוג או העברת נכסים (עפ"י הוראות סעיף 2 לפקודת מ"ה), תידרש ‏להציג את "החלטת המיסוי למיזוג מרכזית" שניתנה לך ע"י רשות המיסים, בנוסף לשאר ‏המסמכים הרלוונטיים. אם לא קיבלת החלטה מרשות המיסים, עליך לפנות למחלקת ‏קופות גמל בחטיבה המקצועית שברשות המיסים יחד עם אישור רו"ח על ביצוע מיזוג עד ‏ליום 31/12/2017. ‏
 • שאלה: יש לי קופה מרכזית לפיצויים ואין לי עובדים. האם אני יכול למשוך את הכסף ‏ממנה ובאילו תנאים?‏
 • תשובה: לצורך המשיכה תידרש להמציא אישור מבית דין לעבודה שמורה לנו לפדות ‏לטובתך את הכספים. לתשומת לבך, אם לא תתקבל הוראה אחרת מרשויות המס, ינוכה ‏מהפדיון המס המרבי הקבוע בחוק.‏
 • שאלה: אם לא השתמשתי בעודף בשנה זו, מה אני מפסיד?‏
 • תשובה: לפי סעיף 3ד' לפקודת מס הכנסה, העודף הינו הכנסה עסקית לכל דבר ועניין. לכן, ‏אם לא השתמשת בעודף, לא תוכל להכיר בו כהוצאה בשנה זו, ובמידת הצורך, לא תוכל ‏לקזז כנגדו הפסדים.‏
 • שאלה: האם ניתן לפרק קופה מרכזית לפיצויים שמנוהלת בחברה אחרת לקופות האישיות ‏של עובדי שבכלל פנסיה וגמל?‏
 • תשובה: לא, חוזר הרשות קובע כי הפירוק יבוצע באותה חברה מנהלת שבה מתנהלת ‏הקופה המרכזית לפיצויים. באפשרותך להעביר את קופת הפיצויים המרכזית לכלל פנסיה ‏וגמל, ואז תוכל להעביר ממנה כספים לקופות האישיות של עובדיך.‏

  

לצפייה במידע לחץ על הקישור המתאים:

 

אישור רו"ח ובקשה להעברת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים

 

אישור רו"ח /עורך דין על קיום עודף בקופה מרכזית לפיצויים והשימוש בו

 

חוזר גופים מוסדיים 2017-9-16

 

חוזר מס הכנסה 4.2017

 

מצגת מעסיקים

 

פורמט לרשימת עובדים לפירוק קופה מרכזית לפיצויים

 

שאלות ותשובות

 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter