קופות פיצויים מרכזיות - עיקרי ההוראות והשינויים

קופות פיצויים מרכזיות - עיקרי ההוראות והשינויים

מעסיקים‎ ‎יקרים,‏

בעקבות תיקון 3 משנת 2008 נחסמה האפשרות להפקיד כספים נוספים לקופות הפיצויים ‏המרכזיות, וזאת במטרה להעביר את ניהול כספי הפיצויים לקופת הגמל האישית של העובד.‏ ביום 02/10/2017 פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון את חוזר גופים מוסדיים 2017-9-16 ‏שעניינו "העברת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים". חוזר זה מהווה נדבך משלים להוראות ‏שנקבעו בחוזר מס הכנסה 4/2017 מיום ה-11/06/2017. חוזרים אלו מאפשרים לך לפרק את ‏קופת הפיצויים שבבעלותך לקופות הגמל האישיות של עובדיך ולהעביר אליהם את הכספים. ‏בנוסף, בחוזרים אלו ניתנו הוראות לעניין השימוש בכספים העודפים ודרך השימוש בהם, כך ‏שישמשו אותך לצורך מימון ההפקדות השוטפות לפיצויים בקופות הגמל האישיות של כלל ‏עובדיך, וכן הוראות מיסוי והוראות נוספות הנוגעות למעסיק שבבעלותו קופה מרכזית לפיצויים ‏ואשר אינו מעסיק עובדים.‏
‏ ‏
כלל פנסיה וגמל מעמידה לרשותכם מערך שירות מקיף ועוטף לקוח אשר מלווה אתכם בצמתים ‏החשובים במהלך העסקים וביחסיכם כמעסיק הדואג להבטחת זכויות עובדיו. בדף זה תוכל ‏למצוא את כל המידע וכלי העזר הרלוונטיים לחוזרים אלו.‏

מערך השירות שלנו עומד לרשותך לכל שאלה ובקשה,

 

 

 

 

  

   

 • שאלה: האם ניתן להעביר את הכספים שחסכתי בקופה המרכזית לפיצויים לקופות ‏האישיות של עובדי?‏
 • תשובה: באפשרותך להעביר כספים מהקופה המרכזית לפיצויים לעובדי 2007, שהינם ‏עובדים שהחלו לעבוד אצלך לפני ה- 31/12/2007 ובלבד שהם עדיין מועסקים על ידך.‏
 • שאלה: אני רוצה לפרק את הקופה לכל עובדי, כלומר גם לעובדי 2007 וגם לעובדים שהחלו ‏לעבוד לאחר מכן – האם זה אפשרי וכיצד?‏
 • תשובה: הוראות החוזרים מאפשרות להעביר כספים מהקופה המרכזית לקופות אישיות ‏לעובדי 2007 בלבד. עם זאת, אם יישאר עודף בקופה המרכזית, מומלץ להשתמש בו ‏בהתאם להוראות החוזרים להפקדות השוטפות לפיצויים עבור כלל עובדיך.‏
 • שאלה: מה הם התנאים שעלי לעמוד בהם לצורך העברת הכספים לחשבונות עובדי 2007?‏
 • תשובה: ההעברה אפשרית בתנאי שסך ההעברה לעובדי אינו עולה על תקרת ההעברה ‏הקבועה בחוזר, בכפוף להמצאת אישור מתאים של רו"ח, ובתנאי שהסכום להעברה לעובד ‏מסוים תואם לסכום שהוגדר בחוזרים.‏
 • שאלה: כיצד עלי לבצע את תחשיב העודף בקופה?‏
 • תשובה: העודף הינו ההפרש שיוותר בקופה המרכזית לאחר ניכוי הסכומים להם זכאים ‏עובדי 2007 ובתוספת סכום במחלוקת (תביעה משפטית), כפול 110%. בחוזר מ"ה תוכל ‏למצוא דוגמא מספרית לחישוב העודף.‏
 • שאלה: האם העו"ד שלי יכול לאשר את ההעברה מהקופה המרכזית לחשבון העובד? ‏
 • תשובה: רק רו"ח יכול לאשר את ההעברה – בדף זה תוכל למצוא פורמט למילוי ע"י רו"ח. ‏לתשומת לבך, אישור שאינו מלא ימנע מאתנו לבצע את ההעברה לקופות האישיות של ‏עובדיך.‏
 • שאלה: האם העובד צריך לחתום על טופס הצטרפות?‏
 • תשובה: לא. העברת הכספים אינה דורשת חתימה על טופס הצטרפות, וכל הפרטים ‏הדרושים לנו יתקבלו במצורף לאישור רו"ח שתעביר לנו.‏
 • שאלה: באיזה מסלול השקעה יושקעו הכספים בקופה האישית של העובד?‏
 • תשובה: הכספים יושקעו במסלולי ברירת המחדל.לאחר ההעברה, העובד יוכל לבחור ‏לשנות מסלול השקעה, לשנות פרטים, לקבוע מוטבים וכו', ואנו נשמח לבצע את השינוי ‏המבוקש.‏
 • שאלה: העסק שלי מוזג עם עסק אחר, והקופה המרכזית עדיין רשומה על שם הבעלים ‏הקודם. כיצד עלי לנהוג לצורך העברת הכספים לעובדי 2007 מהקופה המרכזית?‏
 • תשובה: אם הבעלות על הקופה היא של ישות אחת והזהות הרשומה כמעסיק הינה של ‏ישות אחרת כתוצאה ממיזוג או העברת נכסים (עפ"י הוראות סעיף 2 לפקודת מ"ה), תידרש ‏להציג את "החלטת המיסוי למיזוג מרכזית" שניתנה לך ע"י רשות המיסים, בנוסף לשאר ‏המסמכים הרלוונטיים. אם לא קיבלת החלטה מרשות המיסים, עליך לפנות למחלקת ‏קופות גמל בחטיבה המקצועית שברשות המיסים יחד עם אישור רו"ח על ביצוע מיזוג עד ‏ליום 31/12/2017. ‏
 • שאלה: יש לי קופה מרכזית לפיצויים ואין לי עובדים. האם אני יכול למשוך את הכסף ‏ממנה ובאילו תנאים?‏
 • תשובה: לצורך המשיכה תידרש להמציא אישור מבית דין לעבודה שמורה לנו לפדות ‏לטובתך את הכספים. לתשומת לבך, אם לא תתקבל הוראה אחרת מרשויות המס, ינוכה ‏מהפדיון המס המרבי הקבוע בחוק.‏
 • שאלה: אם לא השתמשתי בעודף בשנה זו, מה אני מפסיד?‏
 • תשובה: לפי סעיף 3ד' לפקודת מס הכנסה, העודף הינו הכנסה עסקית לכל דבר ועניין. לכן, ‏אם לא השתמשת בעודף, לא תוכל להכיר בו כהוצאה בשנה זו, ובמידת הצורך, לא תוכל ‏לקזז כנגדו הפסדים.‏
 • שאלה: האם ניתן לפרק קופה מרכזית לפיצויים שמנוהלת בחברה אחרת לקופות האישיות ‏של עובדי שבכלל פנסיה וגמל?‏
 • תשובה: לא, חוזר הרשות קובע כי הפירוק יבוצע באותה חברה מנהלת שבה מתנהלת ‏הקופה המרכזית לפיצויים. באפשרותך להעביר את קופת הפיצויים המרכזית לכלל פנסיה ‏וגמל, ואז תוכל להעביר ממנה כספים לקופות האישיות של עובדיך.‏

  

לצפייה במידע לחץ על הקישור המתאים:

 

אישור רו"ח ובקשה להעברת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים

 

אישור רו"ח /עורך דין על קיום עודף בקופה מרכזית לפיצויים והשימוש בו

 

חוזר גופים מוסדיים 2017-9-16

 

חוזר מס הכנסה 4.2017

 

מצגת מעסיקים

 

פורמט לרשימת עובדים לפירוק קופה מרכזית לפיצויים

 

שאלות ותשובות

 

 

* מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות.

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter