שאלות ותשובות - קופות גמל מרכזיות לפיצויים

תפריט נושא

האם ניתן להעביר את הכספים שחסכתי בקופה המרכזית לפיצויים לקופות ‏האישיות של עובדי?

באפשרותך להעביר כספים מהקופה המרכזית לפיצויים לעובדי 2007, שהינם ‏עובדים שהחלו לעבוד אצלך לפני ה- 31/12/2007 ובלבד שהם עדיין מועסקים על ידך.

הוראות החוזרים מאפשרות להעביר כספים מהקופה המרכזית לקופות אישיות ‏לעובדי 2007 בלבד. עם זאת, אם יישאר עודף בקופה המרכזית, מומלץ להשתמש בו ‏בהתאם להוראות החוזרים להפקדות השוטפות לפיצויים עבור כלל עובדיך

 ההעברה אפשרית בתנאי שסך ההעברה לעובדי  אינו עולה על תקרת ההעברה ‏הקבועה בחוזר, בכפוף להמצאת אישור מתאים של רו"ח, ובתנאי שהסכום להעברה לעובד ‏מסוים תואם לסכום שהוגדר בחוזרים.

העודף הינו ההפרש שיוותר בקופה המרכזית לאחר ניכוי הסכומים להם זכאים ‏עובדי 2007 ובתוספת סכום במחלוקת (תביעה משפטית), כפול 110%. בחוזר מ"ה תוכל ‏למצוא דוגמא מספרית לחישוב העודף.

רק רו"ח יכול לאשר את ההעברה – בדף זה תוכל למצוא פורמט למילוי ע"י רו"ח. ‏לתשומת לבך, אישור שאינו מלא ימנע מאתנו לבצע את ההעברה לקופות האישיות של ‏עובדיך.

לא. העברת הכספים אינה דורשת חתימה על טופס הצטרפות, וכל הפרטים ‏הדרושים לנו יתקבלו במצורף לאישור רו"ח שתעביר לנו.

הכספים יושקעו במסלולי ברירת המחדל.לאחר ההעברה, העובד יוכל לבחור ‏לשנות מסלול השקעה, לשנות פרטים, לקבוע מוטבים וכו', ואנו נשמח לבצע את השינוי ‏המבוקש.

אם הבעלות על הקופה היא של ישות אחת והזהות הרשומה כמעסיק הינה של ‏ישות אחרת כתוצאה ממיזוג או העברת נכסים (עפ"י הוראות סעיף 2 לפקודת מ"ה), תידרש ‏להציג את "החלטת המיסוי למיזוג מרכזית" שניתנה לך ע"י רשות המיסים, בנוסף לשאר ‏המסמכים הרלוונטיים. אם לא קיבלת החלטה מרשות המיסים, עליך לפנות למחלקת ‏קופות גמל בחטיבה המקצועית שברשות המיסים יחד עם אישור רו"ח על ביצוע מיזוג עד ‏ליום 31/12/2017.

לצורך המשיכה תידרש להמציא אישור מבית דין לעבודה שמורה לנו לפדות ‏לטובתך את הכספים. לתשומת לבך, אם לא תתקבל הוראה אחרת מרשויות המס, ינוכה ‏מהפדיון המס המרבי הקבוע בחוק.

לפי סעיף 3ד' לפקודת מס הכנסה, העודף הינו הכנסה עסקית לכל דבר ועניין. לכן, ‏אם לא השתמשת בעודף, לא תוכל להכיר בו כהוצאה בשנה זו, ובמידת הצורך, לא תוכל ‏לקזז כנגדו הפסדים.

לא, חוזר הרשות קובע כי הפירוק יבוצע באותה חברה מנהלת שבה מתנהלת ‏הקופה המרכזית לפיצויים. באפשרותך להעביר את קופת הפיצויים המרכזית לכלל פנסיה ‏וגמל, ואז תוכל להעביר ממנה כספים לקופות האישיות של עובדיך.‏

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter