החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג - ביטוח חיים

החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג - ביטוח חיים

בתחילת שנת 2015 נכנס לתוקף החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד-2014 ‏‏(להלן: "החוק") אשר קובע הסדרים בעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני בין עמית שחוסך בקופת גמל ‏ובין בן זוגו לשעבר.‏

 

על פי החוק, חיסכון פנסיוני הינו חיסכון באמצעות צבירת זכויות או באמצעות צבירת כספים. החוק חל, בין היתר, על המוצרים הפנסיוניים הבאים: קופת גמל לקצבה (לרבות קופת ביטוח, קרן פנסיה מקיפה וקרן פנסיה משלימה), קופות גמל לתגמולים, קופת גמל אישית לפיצויים וקופת גמל להשקעה. ‏

 

בתקנות לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ז 2017 (להלן: "התקנות") שפורסמו ‏באוגוסט 2017 נקבעו, בין היתר, לוחות זמנים לרישום הערה בדבר פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני וכן אופן הגשת הבקשה לרישום שעל בן זוג לשעבר של העמית להגיש לחברה המנהלת לצורך ביצוע החלוקה. ‏

 

לצורך ביצוע החלוקה, על בן זוגו לשעבר של העמית להעביר למשרדי החברה המנהלת את המסמכים ‏המקוריים שלהלן, בדואר רשום, לכתובת: ראול ולנברג 36 קריית עתידים, מגדל 8 ת.ד. 37070, תל אביב 6136902 או באמצעות פניה לשירות לקוחות:

  • העתק נאמן למקור של פסק דין שניתן בביהמ"ש מוסמך בהתאם לחוק.‏
  • "טופס בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני" - להורדת הטופס לחצו כאן (מקור בלבד).‏
  • צילום תעודת זהות הכולל ספח של בן הזוג לשעבר.‏
  • אישור פקיד שומה אשר יורה לחברה מהו שיעור המס שיש לנכות, ככל שיש לנכות מס, בעת ביצוע ‏חלוקת כספי התגמולים. יובהר כי ללא אישרו פקיד שומה שיעור המס שינוכה הינו שיעור מס ‏מרבי -20%. ‏

לתשומת לבך, חלוקת כספי הפיצויים תבוצע רק במועד הזכאות של החוסך (המבוטח בפוליסה או העמית ‏בקרן או בקופה), כלומר במועד סיום העסקתו. עם הגעתו של המבוטח / העמית למועד הזכאות למשיכת כספי ‏הפיצויים, יוכל בן זוגו לשעבר לבחור באחת מהאפשרויות הבאות לגבי כספי הפיצויים להם הוא זכאי, ‏באמצעות מילוי טופס "בחירת בן זוג לשעבר בדבר העברת סכום ממרכיב הפיצויים" (להורדת הטופס ‏לחצו כאן).‏

 

‏(א)‏ העברת כספי הפיצויים שעומדים לזכותו של בן הזוג לחשבון שאליו הועברו כספי התגמולים בעת ‏חלוקתם. כספי הפיצויים שיועברו יופקדו ככספי תגמולים קצבתיים הניתנים למשיכה באמצעות ‏קצבה מקופת גמל לקצבה בלבד. ‏

 

‏(ב)‏ העברת כספי הפיצויים שעומדים לזכותו של בן הזוג ל"חשבון חדש" בקופת גמל לקצבה שאינה ‏קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה. הסכום ממרכיב הפיצויים יועבר לאחר שנוכה ממנו מס ‏בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודת מס הכנסה, והם יופקדו ככספי תגמולים הוניים הניתנים ‏למשיכה בכל עת. על הרווחים שיצטברו יחול מס רווח הון.‏

 

‏(ג)‏ משיכת כספי הפיצויים שעומדים לזכותו של בן הזוג לחשבונו בבנק בניכוי לאחר שינוכה ממנו מס ‏בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודת מס הכנסה. ‏

דגשים: ‏

הערת בדבר פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני (להלן: "הערה") תירשם לא יאוחר 20 ימי עסקים ‏ממועד הגשתה בקשה מלאה למשרדי החברה.‏

הודעה על רישום הערה תשלח לחוסך ובן זוגו לשעבר בתוך 14 ימי עסקים ממועד הרישום, בדואר רשום [ניתן לשלוח בדוא"ל בנוסף לדואר רשום אך לא במקום].‏

מועד ביצוע החלוקה הינו 45 ימים מהיום שבו נשלחה הודעה לחוסך ולבן זוגו לשעבר בדבר ‏רישום הערה.‏

במידה שהחברה לא תוכל לבצע את בקשת חלוקת החיסכון הפנסיוני בשל אחת מהסיבות שפורטו ‏בהוראות החוק ותקנות, תשלח הודעה על כך בדואר רשום לחוסך ולבן הזוג לשעבר בהתאם ללוחות ‏הזמנים שנקבעו בתקנות. ‏

 

* מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות.

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter