ביטוח חיים מרכז מידע

איזה תוספות משלימות ניתן להוסיף למקרה אובדן כושר עבודה?

להתאמה מירבית לצרכיך תוכל להוסיף לפוליסת "ביטוח הכנסה" ו-"ביטוח הכנסה עיסוקי" של כלל למקרה של אובדן כושר עבודה הרחבות שונות שיעניקו לך ביטחון רב יותר במצבים שונים. כיסוי לאובדן כושר עבודה חלקי - מ- 25% ועד 74% נכות וכיסוי לתשלום רטרואקטיבי עבור חודשיים מתוך תקופת ההמתנה (פרנצ'יזה).

ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה נועד להבטיח את עתידם של בני משפחתך במקרה בו, חס וחלילה, תאבד את היכולת כתוצאה ממחלה או תאונה להמשיך ולפרנס את עצמך ואת יקיריך, לתקופה ארוכה.

קביעת אובדן כושר עבודה מוחלט נקבעת על פי מקצוע ועיסוק המבוטח שעליהם הצהיר בעת הצטרפותו לביטוח. למבוטח המוגדר בעל מקצוע "צווארון לבן", נקבע האובדן כושר עבודה המוחלט אם עקב מחלה או תאונה, נשלל ממנו בשיעור של 75% לפחות הכושר לעסוק באופן זמני או קבוע במקצוע או בעיסוק עליהם הצהיר בהצעת הפוליסה. למבוטח המוגדר בעלי מקצוע "צווארון כחול" נקבע אובדן כושר עבודה מוחלט אם עקב מחלה או תאונה נשלל ממנו בשיעור 75% לפחות הכושר לעבוד בעיסוק סביר אחר המתאים לניסיונו, השכלתו והכשרתו.

במקרה של אובדן מוחלט של כושר עבודה ישולם למבוטח הפיצוי החודשי הנקוב בפוליסה, החל מתום תקופת ההמתנה שלאחר קרות מקרה הביטוח וכל עוד המבוטח נמצא באובדן מוחלט של כושר העבודה, אך לא יותר מתקופת תשלום הפיצוי החודשי.

במקרה של שינוי המקצוע או העיסוק או התחביב חייב המבוטח להודיע לחברה בכתב על השינוי בתוך 21 ימים ממועד השינוי. חברת הביטוח תהיה ראשית לקבוע תנאי ביטוח חדשים או אף לבטל את כיסוי הביטוח הקודם.

אם בתוך שנה מהפסקת תשלומי הפיצויים החודשיים אבד שוב באופן מוחלט או חלקי כושר עבודתו של המבוטח, מחמת אותה מחלה או תאונה שבגינה שולמו פיצויים חודשיים קודם לכן ובתנאי שהפוליסה עדיין בתוקף, לא תחול במקרה זה תקופת המתנה, וישולם למבוטח פיצוי חודשי מיום שבו איבד חזרה את כושרו לעבוד.

לא ניתן לשעבד את הכספים שיש לך במסגרת ביטוח מנהלים או קרן פנסיה.

החיים מלאים בסכנות בלתי צפויות. איננו יכולים לשלוט בלא נודע, אך לעיתים ניתן להתכונן לקראתו. החטיבה לביטוח חיים וחסכון ארוך טווח של כלל ביטוח מציעה פוליסות מגוונות למקרה מוות, חלילה, המגנות על בני משפחתך מבחינה כלכלית בשעתם הקשה ביותר. באפשרותך לבחור בין פוליסות המציעות תשלום סכום חד פעמי או תשלום חודשי כמו למשל ביטוח למקרה מוות "ברקת – הכנסה למשפחה" או ביטוח "ספיר".

שלא נדע, אך לעיתים תאונות עלולות להסתיים במוות. ביטוח למקרה מוות "ספיר" מכסה הן למקרה מוות כתוצאה ממחלה או במקרה של תאונה. כמו כן, קיימת פוליסת ביטוח "מוות מתאונה" המבטיחה לבני משפחתך פיצוי כספי חד פעמי במקרה של מוות, חלילה, כתוצאה מתאונה בלבד.

הלוואה (משכנתא) צריך לשלם בכל מקרה, אך מה קורה במקרה של מוות, חס וחלילה, לפני תום מועד פירעון ההלוואה? פוליסת ביטוח חיים "שהם" של כלל ביטוח מבטיחה לך ולמשפחתך שקט נפשי גם אם לקחתם הלוואה.

בתוכנית הביטוח החדשה של חברת כלל בשם "ביטוח חיים לכל אחד" ניתנת האפשרות לחולים, לרבות במחלות סופניות, לדאוג לבני משפחתם ולרכוש ביטוח חיים – דבר שהם לא יכלו לעשות בעבר בשל מצבם הבריאותי הקשה וסירוב חברות הביטוח לבטחם.

בתקופת הביטוח הראשונה, שתמשך שלוש שנים, יכוסה המבוטח אם קרה מקרה המוות חס וחלילה כתוצאה מתאונה בלבד. במקרה של מוות ממחלה תוחזר למוטבים הפרמיה ששולמה לביטוח בצירוף הצמדה.  בתקופת הביטוח השנייה, שחלה מתום שלוש השנים יחול הביטוח אם קרה מקרה המוות מכל סיבה שהיא הן תאונה והן מחלה, ללא החרגות. סכום הביטוח המקסימאלי שניתן לבטח בפוליסה זו הוא 350 אלף שקלים.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter