תנאי שימוש - ביטוח דירהOnline

תנאי שימוש

תנאי שימוש

כלל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "החברה"), מאשרת לך שימוש באתר אינטרנט זה באמצעותו מפעילה החברה את שירות "כלל Online" (להלן: "האתר"), בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"):

מבוא

 1. תנאי השימוש הינם הבסיס לשימושך באתר ובשירותיו ואולם ייתכן כי רכישת מוצרים ו/או שירותים באתר יהיו כפופים לתנאים נוספים (להלן: "התנאים הנוספים"). עליך לקרוא את התנאים הנוספים בכל פעם שתידרש לכך במהלך רכישת המוצרים ו/או השירותים השונים שבאתר.
 2. תנאי השימוש, ביחד עם התנאים הנוספים (במקרה בו קיימים תנאים נוספים), יוצרים את היחסים החוזיים והמשפטיים בינך לבין החברה הן לצורך השימוש באתר והן לצורך רכישת המוצרים ו/או השירותים והשימוש בהם. מובהר למען הסר ספק, כי תנאי השימוש והתנאים הנוספים הנם בנוסף לכל תנאי הפוליסה שתרכוש, ובכל מקרה של סתירה יגברו תנאי הפוליסה.
 3. כניסתך לאתר והשימוש בו, מהווה את הסכמתך לאמור בתנאים אלה ובתנאים הנוספים ולרכישת פוליסה/כתב שירות באמצעות האתר. לצורך ביצוע רכישה עליך לאשר את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של החברה. לחיצה על הלחצן מהווה את אישורך כי קראת את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של החברה, הבנת אותם והנך מסכים להם. אישור זה יחול עליך ועל כל המבוטחים הנלווים אליך והמבוטחים על פי פוליסה זו. ידוע לך ומוסכם עליך, כי הצהרה זו חלה עליך ועל כל אלו שיבוטחו על פי הפוליסה אותה רכשת באמצעות האתר, וכן כי הצהרתך זו מחייבת את עיזבונך ו/או את הבאים מטעמך.
 4. בהעדר הסכמה מצידך לתנאי השימוש, כולם או חלקם, נבקשך שלא לעשות כל שימוש באתר.
 5. הסכמתך לתנאי השימוש להלן, מתייחסת לשימוש באתר וכן לכל לערוצי תקשורת אחרים הקשורים בקשר ישיר או עקיף לשימוש באתר, לרבות דואר אלקטרוני, צ'אט, ומסרונים סלולריים.

השימוש באתר

 1. רשאים להירשם לאתר ולקבל שירותים ו/או מוצרים כל אדם העומד בכל התנאים וההגבלות הבאות:

     6.1. כל מי שהינו בגיר, בעל כשירות משפטית והינו אזרח ישראלי;

     6.2. בעל תעודת זהות ישראלית;

     6.3. בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף אשר הונפק בישראל על ידי חברת כרטיסי אשראי;

     6.4. בעל תיבת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט;

     6.5. בעל כתובת מגורים בישראל;

 1. בכפוף לתנאי השימוש ולתנאים הנוספים, כל אדם אשר נרשם לאתר (כמפורט להלן) רשאי לעשות שימוש באתר לצורך אליו נועד האתר ולשם קבלת מידע ו/או רכישה של שירותים ו/או מוצרים. כל שימוש אחר, אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה יהיה בו משום שימוש שלשמו לא נועד האתר ו/או אשר נועד להגביל, להפריע, להצר או למנוע את פעילות האתר ו/או משתמשים אחרים באתר ו/או לפגוע בפעילות החברה ו/או בעסקיה הינו אסור ומהווה הפרה של תנאי השימוש והתנאים הנוספים. החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע כל פעילות אסורה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחד העומד לה על פי כל דין.
 2. הנך מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר

     8.1. העלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר;

     8.2. העלולים להשפיע על הביצועים ו/או התפקוד של האתר;

     8.3. האסורים לפרסום או לשימוש, או שהינם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר;

     8.4. הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלולים לעורר אחריות משפטית;

     8.5. העלולים להפר זכויות קניין של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;

     8.6. הכוללים וירוס ו/או סוס טרויאני ו/או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות המחשב ו/או לגרום להן נזק מכל סוג שהוא;

     8.7. הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של כלל;

     8.8. הכוללים מידע כוזב או מטעה.

 1. אין החברה יכולה לפקח על כל מידע והודעה המועלים לאתר על ידי משתמשים אחרים. בלי לגרוע מהאמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר יידרש ממנה לפי חוק, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל ידע והודעה שלפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה פוגע בעליל או מפר תנאי מהסכם זה.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לחלקים ממנו, לכל משתמש, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהתראה מוקדמת.
 3. החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, לשעה או לצמיתות, להפסיק את מכירת השירותים ו/או המוצרים שבאתר, כולם או חלקם, לצמצמם ו/או להגבילם כל זאת מבלי כל הודעה מוקדמת ומבלי לפגוע בעסקאות שכבר בוצעו במלואן ושולמו באמצעות האתר.
 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה עשויה למנוע שימוש באתר, למשתמש, משתמש רשום או לכלל הציבור בכל מקרה בו:

     12.1. הופר תנאי מתנאי השימוש באתר.

     12.2. נמסרו פרטים שאינם נכונים ו/או מלאים ו/או מסירת פרטים שגויים ו/או כוזבים על ידי משתמש.

     12.3. בוצע מעשה או מחדל שיש בו כדי להביא לחשש לפגיעה בחברה, באתר, במידע המצוי באתר ו/או במשתמשים אחרים.

רישום לאתר ומסירת מידע אישי

 1. לצורך השימוש באתר, הנך מתחייב למסור לחברה מידע מלא, נכון ומדויק ולעדכן את החברה על כל שינוי מיד לאחר שנודע לך על כך.
 2. אין באפשרות החברה לספק את השירותים באתר ללא קבלת המידע מהמשתמשים, שמירתו במאגריה, עיבודו וכיו"ב. המידע נשמר במאגרי המידע של החברה גם אם המוסר בוחר שלא להתקשר עם החברה בהסכם כלשהו או להזמין את שירותיה וכך גם אם הוא עשה שימוש בשירותי החברה תקופת מה וחדל, וזאת הן לצרכי החברה והן בשל דרישות הדין החלות על החברה. זכותך לסרב למסור מידע כלשהו, אך חשוב שתדע כי סירוב כזה יפגע – לעיתים עד כדי מניעה מוחלטת - ביכולתה של החברה להעניק לך שירותים, הטבות והצעות.
 3. הנך מצהיר כי אתה יודע שהחברה וכן צדדים שלישיים להם נמסר המידע לרבות סוכני ביטוח, מסתמכים על נכונות המידע לצורך מתן הצעות ו/או מכירת השירותים ו/או מוצרים. ידוע לך ומוסכם עליך שהמידע שיימסר על ידך יועבר על ידי החברה לנותני השירותים בקשר לפוליסות שרכשת לצורך מתן אותם שירותים.
 4. הנך מצהיר כי המידע שנמסר על ידך נמסר מרצונך החופשי ללא שום כפיה או שידול. ידוע לך והנך מסכים שהפרטים שתמסור ושהחברה נדרשת, מכוח דין, לאמתם מול מאגרי מידע של המדינה, יועברו למאגרים הנ"ל לשם אימות וכי תמחור הצעות החברה יכול שיבוצעו על סמך הנתונים כפי שמופיעים במאגרים אלה, לפי שיקול דעתה של החברה ובהתאם להוראות הדין החל עליה.
 5. הנך מצהיר כי הנך יודע שהחברה עשויה לעשות שימוש במידע לצרכיה, לרבות לצורך שינוי האתר ושיפורו ולשם כך הנך מתיר לה לעבד את המידע, לשנותו, לערוך אותו, לערוך עיבודים סטטיסטיים ו/או עיבודים אחרים הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובכפוף למדיניות שמירת הפרטיות של החברה המפורסמת באתר האינטרנט של החברה. לחץ כאן למדיניות הפרטיות.
 6. ידוע לך כי במהלך הרכישה באתר תידרש למסור לחברה את כתובת דואר האלקטרונית שלך. הנך מצהיר כי עצם הרכישה באתר מהווה הסכמה לקבלת הפוליסה ומסמכיה בדואר אלקטרוני שהוזן על ידך. ככל שהנך מעוניין בקבלת הפוליסה ומסמכיה בדואר רגיל, אנא פנה אל סוכן הביטוח שלך או מוקד המכירות בטל' 2666*.
 7. בהעלותך מידע, מסמכים או הודעות לאתר (להלן: "התקשורת"), אתה מעניק בזאת לחברה רשיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לעשות בתקשורת כל שיידרש לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה כדי להשיג את המטרות החוקיות שלשמן הועלתה התקשורת לאתר, בכפוף להוראות הסכם זה. אתה מוותר בזאת על כל טענה או תביעה כנגד החברה בגין הפרת זכויות קניין ופרטיות בכל הנוגע לתקשורת, אלא אם תוכח התרשלות החברה בביצוע חובותיה הנובעות מהסכם זה.

אבטחת מידע

 1. החברה משתמשת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד החברה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות פריצה כאמור ועל העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו כתוצאה מפריצה כזו. עליך מוטלת האחריות לגרום לכך שוירוסים לא יחדרו למערכת המצויה אצלך, החברה פוטרת עצמה מכל אחריות לכך.
 2. העברת מידע בדבר פרטי התשלום ופרטי כרטיס אשראי באתר נשמר על ידי החברה באמצעי אבטחה סבירים ולא יעשה על ידי החברה ו/או מי מטעמה שימוש בפרטים האמורים שאיננו למטרת השימוש שאליו נמסרו הפרטים כאמור. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא – לרבות שימוש בכרטיס האשראי שלך באופן שאיננו מורשה ושאינו חוקי – כתוצאה ממקרים שאינם בשליטת החברה ו/או מקרים שהם בגדר כוח עליון ו/או כתוצאה מאובדן המידע.

הצעות מחיר ורכישת מוצרים ושירותים

 1. הצעת המחיר ניתנת, בין היתר, בהתבסס על תנאי השימוש ועל התנאים הנוספים, ובהתאם לתנאים המיוחדים של כל פוליסה ופוליסה.
 2. עליך להשיב תשובה מלאה וכנה על השאלות המופנות אליך, וככל שלא תעשה כן יכול ותהיה לכך השפעה על תשלום תגמולי הביטוח.
 3. הצעת המחיר נעשית על בסיס המידע שמסרת ולפיכך אם לא מסרת את כל המידע לגבי השאלות עליהן נשאלת ו/או אם מסרת מידע שגוי ייתכן ויהיו הבדלים ושינויים בין הצעת המחיר לבין הפוליסה הסופית ובכל מקרה, תנאי הפוליסה שתונפק גוברים על הצעת המחיר. החברה איננה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מכך.
 4. הביטוח המוצע למכירה באתר הינו מסלול ייחודי. אם הנך מעוניין לרכוש אפשרויות נוספות שאינן אפשריות במסגרת הרכישה באתר כגון ביטוח תכולה בלבד, שרברב פרטי וכדומה, או בתנאי חיתום שונים מהניתן באתר, תוכל לעשות זאת באמצעות המוקד (טלפון 2666*) או סוכן הביטוח שלך.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להציע הצעות ביטוח ע"פ שיקול דעתה ומסיבותיה. הודעה על כך תועבר למשתמש.
 6. לצורך רכישת מוצרים ו/או שירותים הנך נדרש לעשות שימוש בכרטיס אשראי. הנך מצהיר ומתחייב כי הנך עושה שימוש בכרטיס אשראי שיש לך הרשאה לעשות בו שימוש ולחייב בו את בעל הכרטיס. הנך נותן הרשאה לחברה לחייב את הכרטיס האמור בהתאם לחיובים כפי שיהיו מעת לעת. ידוע לך כי אי עמידה באחד או יותר מהתשלומים מהווה הפרה של חוזה הביטוח ועלול להביא לאובדן הכיסוי הביטוחי.
 7. במהלך ולאחר ביצוע פעולת הרכישה, עשויה החברה לבצע בדיקות של הנתונים והמידע שנמסרו על ידך ושל פרטי אמצעי הגביה במערכות התפעוליות של החברה ו/או מול גורמים מוסמכים אחרים. עם אישור הפעולה ובכפוף להסכמת החברה, תימסר לך הודעה כי הפעולה אושרה ובאילו תנאים.
 8. ידוע לך כי רכישת ביטוח הדירה דרך האתר מיועדת למצטרפים חדשים בלבד העומדים בתנאים הבאים:
 • סכום ביטוח המבנה עד 2,000,000 ₪.
 • סכום ביטוח התכולה עד 350,000 ₪.
 • עד תביעה אחת בשלוש השנים האחרונות.
 • הדירה הינה בבעלות בעל הפוליסה בלבד.
 • ביטוח תכולה ניתן לאותה הכתובת בו נמצא כיסוי המבנה.
 1. ידוע לך, כי הנוסח המלא של הפוליסה מצוי באתר האינטרנט של החברה וכי ניתן לצפות בו ולהדפיסו בכל עת.
 2. במקרה ובו תרצה לבטל רכישת מוצרים ו/או שירותים תוכל לעשות זאת בהתאם לכללי הפוליסה הספציפית ו/או המוצר ו/או השירות שרכשת ובכפוף להוראות כל דין.

קניין רוחני

 1. המידע וכל הדפים המצויים באתר הינם רכושה הבלעדי של החברה. לעניין זה מידע – כל חומר ו/או מידע אשר מוצג באתר בכל מדיה ובכלל זה במילים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל.
 2. האתר מכיל נתונים ותכנים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות. כמו כן, האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה. המידע מוצג לשימושך האישי בלבד וחל איסור לעשות כל פעולה במידע – כולו או חלקו - שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנין אלה ולרבות, להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, להציג, לפרסם, לשדר, להציג, לערוך את המידע, לשנותו, לשפרו, ליצור יצירה נגזרת, למכור ו/או לסחור בו.

הגבלת אחריות

 1. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, למרות שהחברה עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק שעלול להיגרם לך עקב שיבושים אלה. כמו כן, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים למידע המצוי באתרים אחרים או אתרים חיצוניים, המקושרים לאתר באמצעות קישורית ("לינק") או בכל דרך אחרת, והיא לא תישא באחריות לנזקים שיגרמו לך עקב הסתמכות על המידע המצוי באתרים אלה או השימוש בו.
 2. החברה ו/או מי מטעמה פטורים מכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או אובדן נתונים ו/או אובדן זמן ו/או אובדן רווחים ו/או כל נזק עקיף או תוצאתי אחר, העלולים להיגרם לך במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה ממתן השירות או הפסקתו או כתוצאה משיבוש ו/או אי דיוקים ו/או טעויות במידע ובנתונים או כתוצאה מתקלות בציוד שלך או של כלל ו/או כתוצאה מוירוס ו/או כתוצאה מגורמים ותקלות שמקורן בכוח עליון.
 3. העבודה מול החברה באתר לרבות קבלת מידע או מענה על שאלות במסגרת זו אינו מהווה תחליף לקבלת שירותי ייעוץ מכל סוג שהוא. בכל בעיה או שאלה כדאי להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ המותאם לך. החברה לא תחוב בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות ו/או פעולות עסקיות ו/או כלכליות ו/או כספיות אשר תקבל ו/או תעשה בהסתמך על מידע, תכנים ושירותים הקיימים או נמסרים לך באתר. בכל מקרה של סתירה בין המידע שיתקבל אצלך במהלך השימוש באתר המצוי במשרדי החברה, יהיה המידע המצוי במשרדי החברה - המידע המחייב.
 4. בכל מקרה של קשר בינך לבין החברה, לרבות רכישת פוליסת ביטוח ו/או שירות ו/או מוצר על ידך, מובהר כי המידע והנתונים שנמסרו לך במסגרתו - נמסרו בקשר עם אותו שימוש בלבד. לא יהא בכל מצג או מידע אחר הנמסרים באתר, שלא נמסרו במישרין ולצורך אותו שימוש, כדי לחייב את החברה.
 5. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, התוכנה שעליה מבוסס האתר, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשותך כמות שהם. אין באמור בדפים והמידע משום הצעה, שידול או ייעוץ לביצוע עסקאות עם החברה ו/או כל גורם אחר.
 6. הנך מתחייב לשפות את החברה ו/או מנהליה ו/או נושאי משרה בה ו/או בעלי מניות ו/או עובדיה ו/או סוכניה ו/או ו/או הבאים מכוחה כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הוצאה, הפסד, תשלום ו/או אובדן רווח שייגרמו להם, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך ו/או על ידי מי מטעמך.

כללי

 1. ידוע לך, כי החברה רשאית להחליף ו/או לשנות את נותני השירות מטעמה וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. לפיכך, השימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל שינוי בתנאי השימוש כך שתנאי השימוש המחייבים ביחס לכל שימוש שייעשה על ידך באתר יהיה זה שיופיע באתר במועד השימוש.
 3. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר יהיה בית המשפט המוסמך בתל- אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.
 4. אשר לכל הנוסחים המופיעים באתר – מטעמי נוחות הניסוח הוא בלשון זכר. מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה במשמע וכי האמור בלשון יחיד גם בלשון רבים במשמע.
 5. אי-תקפותה ו/או ביטולה ו/או בטלותה של הוראה כלשהי מהוראות תנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים לא תפגע בתוקף המלא של כל יתר ההוראות.
 6. הנך מסכים בזאת כי ככל שיופסק תהליך הרכישה של ביטוח דירה באמצעות אתר זה, מכל סיבה שהיא ובכל שלב, יפנו אליך טלפונית לרבות באמצעות סוכן ביטוח, בהתאם לפרטים שמסרת, במטרה לסייע לך להשלים את תהליך הרכישה ככל שתהיה מעוניין בכך.
 7. החברה רשאית לפנות אליך בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות סוכן הביטוח, על מנת להציע לך ולבני משפחתך מוצרי ביטוח, ובפרט ביטוחי דירה במועדים שונים. בכפוף לנ"ל, החברה תשמור על סודיות המידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981. באפשרותך לבקש להפסיק לקבל הצעות אילו בכל עת, על ידי הודעה על כך לחברה, והחברה תפסיק לשלוח לך הצעות אילו כאמור.
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter