שיעור ההפקדה בקרן השתלמות לעצמאי ולשכיר

שיעור ההפקדה בקרן השתלמות לעצמאי ולשכיר

עצמאי

  שיעור הפקדה כולל הפקדה מוכרת הפקדה שאינה מוכרת הפקדה מקסימאלית שנתית כוללת (ש"ח)
עצמאי 7% 4.5% 2.5% 18,550
(7%* 265,000)

  

שכיר

  שיעור הפקדה מקסימאלי מעסיק אחוז הפקדה מקסימאלי עובד תקרת שכר שנתית מקסימאלית (ש"ח) הפקדה מקסימאלית שנתית כוללת (ש"ח)
שכיר 7.5% 2.5% 188,544 18,854
(10%* 188,544)
שכיר בעל שליטה 4.5% 2.5% 188,544 18,854

 

  • על חלק העובד להיות לפחות 1/3 מחלק המעסיק.
  • בעל שליטה יכול להפריש עד 10% כולל מעביד לקרן השתלמות, באופן שבו 3% הראשונים בהפקדת החברה מעבר ל-4.5% לא תחשב כהוצאה. 

הפקדה מוטבת לשכיר - הפקדה ביחס של 1 ל-3 עד לסך של 10% משכרו של העובד או מתקרה חודשית של 15,712 ש"ח, הנמוך מבין השניים.
תקרת הפקדה שנתית מוטבת לעצמאי - 18,130 ש"ח שנתי.

 

מס רווחי הון
כספים שהופקדו מעל התקרה המוטבת בין ינואר 2003 לדצמבר 2005 יחוייבו במס רווחי הון של 15%.
מינואר 2006 ועד דצמבר 2011 עמד שיעור המס על 20%. מינואר 2012 שיעור המס עומד על 25%.

 

כללים למשיכת כספים מקרן השתלמות ללא קנס שבירה:

  1. 6 שנים ממועד התשלום הראשון.
  2. גיל פרישה + 3 שנות וותק.
  3. 3 שנים ממועד התשלום הראשון לצורך השתלמות מוכרת.
  4. פטירה.

 

* הנתונים נכונים לשנת 2020

 

* מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות.

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter