הוועדה למינוי דירקטורים בכלל החזקות

הוועדה למינוי דירקטורים בכלל החזקות

נושאי משרה:

חברי דירקטוריון כלל החזקות עסקי ביטוח  https://www.clalbit.co.il/aboutclalinsurance/directorsandcommittees/

חברי דירקטוריון כלל חברה לביטוח

 https://www.clalbit.co.il/aboutclalinsurance/aboutclal/directorsandcommittees/

חברי הנהלה 

 https://www.clalbit.co.il/aboutclalinsurance/

       

 

בעלי המניות המהותיים בחברה הם:

  • מר משה ארקין

  • הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ

  • הפניקס אחזקות בע"מ

  • אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ

 

מעורבותם של גופים מוסדיים בהליך הצעת דירקטורים בכלל החזקות

 

קול קורא לפרסום

 

שאלון לדירקטור מועמד לכהונה כלל החזקות

 

דיווח מיידי - מכתב הבהרה מהממונה בק"ע פרסום קול קורא להצעת מועמדים לכהונה בדירק' ובדבר מתווה הפעלת אמצעי שליטה של החברה בכלל ביטוח,המשך 

 

 

* מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות.

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter