הסימולטור מתייחס לתקנון 2015 של קרן הפנסיה "כלל פנסיה" ומיועד לשכירים, עצמאיים ובעלי שליטה
באמצעות הסימולטור ניתן לבצע תחשיבים מורכבים לרבות: תחשיב ללקוח חדש וקיים של הקרן, בחינת תחזית הפנסיה לרבות הזכויות הצבורות של לקוח המעביר את זכויותיו וכספיו מקרן פנסיה אחרת ל"כלל פנסיה", בחירת מסלול פנסיה, ביצוע חישוב בתזרים חודשי, בחירת פנסיה מטרה לכל מבוטח, תוך בחירת מסלול הפנסיה הרצוי, וקביעת גובה הפרמיה החודשית הנדרשת להשגת פנסיה זו, בחינת הטבות המס הניתנות בעת הפקדת הכספים וכן את הפנסיה במונחי ברוטו ונטו, בחינת הזכויות גם בקרן פנסיה חדשה כללית (קרן פנסיה המושקעת 100% בשוק ההון)
*המידע והמחשבונים שבאתר אינם בבחינת המלצה לביצוע. החברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו. האחריות על השימוש במידע והמחשבונים המוצגים באתר היא על המשתמש בלבד. אין בסימולטור כדי להוות תחליף לייעוץ כזה או אחר, לרבות ייעוץ פנסיוני. יודגש כי המחשבון מבוסס על הנחות כלליות אשר יתכן ואינן תואמות את הפרמטרים האישיים של המשתמש. התוצאה שתתקבל תהיה מבוססת על הנתונים אותם הזנת במחשבון נכון להיום ועל ההנחות כפי שקבועות בתקנות קרן הפנסיה ואשר יכול וישתנו בעתיד. יש לקחת בחשבון כי הזכויות לפנסיה נקבעות בהתאם לתקנות הקרן כפי שהן במועד האירוע המזכה. הסכומים הינם לצורך הערכה בלבד ומספקים הערכה וסדר גודל בלבד ואין להסתמך עליהם. לא נשמרים נתונים מתוך ביצוע החישוב או התוצאה. המידע שמופיע במחשבון זה, נכונותו, מידת עדכונו, וכל הקשור בו, הינו באחריותה הבלעדית של אלמגור (אריק) ייעוץ פנסיוני ופיננסי בע"מ ומוצג באופן שבו התקבל מאלמגור (אריק) ייעוץ פנסיוני ופיננסי בע"מ. החברה אינה אחראית בשום צורה ואופן לנכונות המידע ותוצאות השימוש בו לרבות עצם האפשרות לעשות בו שימוש.