מגוון מסלולים לקבלת הפנסיה בעת פרישה

מגוון מסלולים לקבלת הפנסיה בעת פרישה

בעת פרישתך לגימלאות תוכל/י לבחור במגוון מסלולים לקבלת הפנסיה, בהתאם למצבך האישי ולצרכיך בעת הפרישה לגמלאות

 

א. פנסיה כוללת מרכיב שאירים (לעמיתים בעלי בני זוג), ניתן לקבל באחת מהאפשרויות הבאות:

  1. קבלת פנסיית זקנה לכל החיים ובמקרה מוות פנסיה לשאירים.
  2. קבלת פנסיה זקנה לכל החיים ובנוסף הבטחת תשלום פנסיה חודשית מינימאלית לתקופה של 60 חודשים, 120 חודשים, 180 חודשים, או 240 חודשים (ובלבד שגיל העמית בסיום התקופה לא יעלה על 85).
    במקרה של פטירה, הבטחת תקופת הפנסיה תקנה לשאירים זכותת לקבלת פנסיה בשיעור לה היה העמית זכאי בעודו בחיים. במקרה מותם המוקדם של השאירים, הבטחת תשלום חד פעמי ליורשים/מוטבים.

ב. פנסיה ללא מרכיב שארים (לעמיתים רווקים או אלמנים), ניתן לקבל באחת מהאפשרויות הבאות:

  1. קבלת פנסיית זקנה מוגדלת לכל החיים.
  2. ניתן לבחור בקבלת פנסיה מוגדלת עם הבטחת תשלום פנסיה חודשית מינימאלית לתקופה של 60 חודשים, 120 חודשים, 180 חודשים או 240 חודשים (ובלבד שגיל העמית בסיום התקופה לא יעלה על 85).
    במקרה של פטירה, הבטחת הפנסיה תקנה ליורשים/למוטבים זכותת לקבלת תשלום חד פעמי המבטא את יתרת תשלומי הפנסיה.

 

*המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר. אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

מגוון מסלולים לקבלת הפנסיה בעת פרישה
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter