עיקרי תכניות הפנסיה

עיקרי תוכניות הפנסיה

קרן הפנסיה "כלל פנסיה" היא קרן פנסיה מקיפה המעניקה פתרון כלכלי במקרים הבאים: 

  • מיום הגעתך לגיל פרישה תוכל/י לקבל באופן קבוע קצבה חודשית עד סוף חייך במסגרת פנסיית זקנה.
  • במקרה של אובדן כושר עבודה תוכל/י לקבל פנסיית נכות. (עד לתקרה של 75% מהשכר המבוטח).
  • במקרה של פטירה תינתן פנסיית שארים לבן /בת הזוג ולילדיך.

קרן הפנסיה המקיפה של "כלל פנסיה" פועלת על בסיס איזון אקטוארי ומאפשרת בהתאם להוראות משרד האוצר לקבוע זכויות לפנסיית זקנה בהתאם ליתרה הצבורה שתעמוד לזכותך עד למועד פרישתך לגמלאות.


היתרה תחושב על בסיס הכספים שצברת בקרן הפנסיה לאורך השנים, בתוספת תשואת הקרן ובניכוי דמי ניהול ועלות הכיסויים הביטוחים (ריסקים) למקרה של נכות/מוות. יתרת הזכאות תתעדכן בהתאם לעודף או לגירעון האקטוארי של קרן הפנסיה.

 

התשלום החודשי לקרן הפנסיה
להלן שיעורי התשלום החודשי לתוכנית קרן פנסיה מקיפה בכפוף לתקנות מס הכנסה, הסכמים והוראות האוצר:
מעסיק יכול להפקיד לתגמולים שיעור של בין 5% ל- 7.5% ו- פיצויים בשיעור שבין 6% ל- 8.33%.
עובד יכול להפקיד לתגמולים שיעור של בין 5% ל- 7%.

 

בהתאם להסכם פנסיית חובה שיעור ההפרשות יכול להיות נמוך יותר עפ"י הטבלה שלהלן:

שנה הפרשות מעביד לפיצויים הפרשות מעביד לתגמולים הפרשות עובד לתגמולים סה"כ הפרשות
2008 0.834% 0.833% 0.833% 2.5%
2009 1.68% 1.66% 1.66% 5%
2010 2.5% 2.5% 2.5% 7.5%
2011 3.34% 3.33% 3.33% 10%
2012 4.18% 4.16% 4.16% 12.5%
2013 5% 5% 5% 15%
2014 6% 6% 5.5% 17.5%
2016 6.25% 5.75% 6% 18%
2017 6.5% 6% 6% 18.5%

 

הפקדת מעסיק לא תעלה על 15.83% וסך כל ההפקדות מעסיק ועובד לא יעלו על 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק.

 

בהתאם להוראות משרד האוצר גובה הקרן דמי ניהול של עד 6% מדמי הגמולים השוטפים ועד- 0.5% מהיתרה הצבורה לשנה.

 

 

*התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.

עיקרי תוכניות הפנסיה
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter