פנסיה לעצמאים

 

קרן פנסיה לעצמאים – מה חשוב לדעת?

 

שכירים אינם אמורים לדאוג להפריש לפנסיה שלהם, זאת משום שמעסיקיהם עושים זאת עבורם. לעומת זאת, עצמאים נדרשים להפריש לפנסיה על פי חוק. מדובר בחוק שנכנס לתוקף בשנים האחרונות, מתוך מטרה לחייב את העצמאים לדאוג לעצמם לקצבה מינימלית בעת הפרישה באמצעות פנסיה לעצמאים. בתנאים מסוימים הם רשאים למשוך כספים מהחיסכון הפנסיוני לפני גיל הפרישה, כדמי אבטלה.

 

ההחלטה לחייב את העצמאים להפריש לפנסיה התקבלה מתוך הבנה, שכאשר אין מנגנון שמסדיר את הנושא עבור האדם, ושכאשר אין מנגנון המחייב אותו לעשות זאת, רבים נמנעים מלדאוג לעתידם ועלולים למצוא את עצמם בגיל מבוגר ללא מקורות הכנסה, מלבד קצבת זקנה. מטבע הדברים, קיימים אנשים רבים המעדיפים להשתמש בכסף המצוי ברשותם לצרכים מידיים, ולא לחסוך אותו לעתיד.

 

עם זאת, בסופו של דבר, תגיע העת לפרוש בגיל מבוגר מהעבודה ולהתבסס על כספים שצברו במשך השנים. כידוע, קצבת הזקנה בישראל אינה גבוהה, והמבקש לשמור על רמת חיים סבירה בגיל הפרישה, זקוק למקורות הכנסה נוספים.

 

פנסיה לעצמאים - רשת ביטחון לעצמאים

מאחר שעצמאים אינם זכאים לקבל דמי אבטלה כמו שכירים, הוחלט, כאמור, להפוך את כספי הפנסיה שהם מפרישים למעין "רשת ביטחון", שתאפשר להם להשתמש בהם במצב של סגירת העסק.

 

לשם כך, ההפקדה מחולקת כך, ששני שלישים מהכספים מוקצים לפנסיה וניתן למשוך אותם רק בגיל פרישה, ושליש מופקדים לטובת סיוע במצבי אבטלה וניתנים למשיכה במקרה שהעסק נסגר גם לפני גיל פרישה – מבלי לפגוע בהטבת המס.

 

קרן פנסיה לעצמאים – מה חשוב לדעת?

החוק קובע סכום מינימלי שהעצמאי חייב להפקיד בכל שנת מס. עבור חלק מההכנסה, המחושבת עד מחצית מהשכר הממוצע במשק יש להפקיד 4.45%. עבור הכנסה שמעל מחצית השכר ועד גובה השכר הממוצע במשק, יש להפקיד 12.55%.עבור החלק של ההכנסה שמעל השכר הממוצע - אין חובה להפריש לפנסיה. עם זאת, כדאי לזכור שמי שיגדיל את ההפקדה ייהנה פעמיים – הן מסכום כסף זמין גדול יותר לאחר הפרישה, והן מהטבות המס. בכלל, בניגוד לחיסכון בבנק, הצטרפות לקרן פנסיה מזכה את החוסך בהטבות מס, כך שמשתלם יותר לחסוך באופן זה, מאשר בחיסכון בבנק.

 

את ההפקדות לחיסכון פנסיוני יש להפקיד עבור אותה שנת הכספים, ולא בשנה שלאחריה.

לצורך הרתעה, הוחלט להטיל קנס של 500 ₪ על עצמאים, שלא יפקידו את הכספים לפנסיה בהתאם חוק (הקנס לא חל על עצמאי שמרוויח פחות משכר מינימום).

במקביל, לצרכי תמרוץ, הוחלט לשפר את הטבת המס על הפקדה לפנסיה של עצמאים, היא הוגדלה מ-16% ל-16.5% מהכנסתם, במידה ולא ניצלו את הטבת המס הנפרדת לרכישת אובדן כושר עבודה, שלא במסגרת קופת גמל.

 

כל עצמאי רשאי לבחור את כיצד והיכן לחסוך לפנסיה. בשורה התחתונה, המדינה אמנם מחייבת את העצמאים להפקיד לקרן הפנסיה, אך בידם האפשרות לבחור היכן לבצע זאת. מומלץ להשוות את התנאים והיתרונות בין קרנות הפנסיה.

 

*מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן, אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי, וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות. מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter