תקציר הסכם פנסיית חובה

תקציר הסכם פנסיית חובה

תחולה
הסכם פנסיית החובה הינו הסכם קיבוצי המחייב מכוח צו הרחבה את כל המעסיקים להפקיד עבור עובדיהם לחיסכון פנסיוני החל מינואר 2008.

 

מי זכאי
כל עובד מגיל 21 לגבר ו-20 לאשה ועד גיל הפרישה זכאים להפקדות לחסכון פנסיוני כולל מי שממשיך לעבוד לאחר גיל פרישה ולא מקבל קצבה למעט מהמוסד לביטוח לאומי.

 

ממתי הזכאות
כל עובד שאין לו הסדר פנסיוני מיטיב, זכאי להפרשות לחסכון הפנסיוני לאחר ששה חודשי עבודה. שנת 2008 צוינה כשנת מעבר בה העובד זכאי להסדר הפנסיוני לאחר תשעה חודשי עבודה.

 

שיעור ההפקדות
שיעור ההפקדות עולה בהדרגה מ-2.5% בשנת 2008 ועד 17.5% בשנת 2014, בשיעור של 2.5% כל שנה. 

שנה הפרשות מעביד לפיצויים הפרשות מעביד לתגמולים הפרשות עובד לתגמולים סה"כ הפרשות
2008 0.834% 0.833% 0.833% 2.5%
2009 1.68% 1.66% 1.66% 5%
2010 2.5% 2.5% 2.5% 7.5%
2011 3.34% 3.33% 3.33% 10%
2012 4.18% 4.16% 4.16% 12.5%
2013 5% 5% 5% 15%
2014 6% 6% 5.5% 17.5%
2016 6.25% 5.75% 6% 18%

2017

6.5%

6% 6%

18.5%

2018

 6.5% 6% 6%

18.5%

2019 6.5% 6% 6% 18.5%
2020 6.5% 6% 6% 18.5%

 

 

 

השכר להפקדות
השכר בפועל של העובד ועד תקרת השכר הממוצע במשק (10,551 ש"ח נכון לשנת 2020).

 

התוכנית להפקדות
ההפקדות צריכות להיות לקופת גמל לקצבה הכוללת ביטוח למקרה מוות ואובדן כושר עבודה.

 

ברירת המחדל
עובד שלא בוחר בתוך 60 יום מתחילת עבודתו את התוכנית להפקדת הכספים יפקיד עבורו המעסיק לקרן פנסיה מקיפה שתבחר על ידו.

 

עובד עם חסכון פנסיוני קיים
לא יחול לגביו ההסכם אם יש לו חסכון פנסיוני מיטיב כדוגמת הפרשות של 17.5% מהשכר לקרן פנסיה.

 

עובד שעובר ממקום עבודה אחר
עובד שעובר ממקום עבודה אחר שהיה לו בו חסכון פנסיוני למקום עבודה חדש זכאי להסדר הפנסיוני מהיום הראשון לעבודתו.

 

סעיף 14
חל באופן אוטומטי על ההפרשות לפיצויים ובאופן יחסי לשיעור ההפרשות לפיצויים.

 

* מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות.

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

תקציר הסכם פנסיית חובה
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter