שיקולים אותם יש להביא בחשבון בבחירת תוכנית פנסיה

שיקולים אותם יש להביא בחשבון בבחירת תוכנית פנסיה

לפניכם בחינה של קריטריונים, איכותיים וכמותיים, שיוכלו לשמש ככלי עבור העמית בבואו לבחור קרן פנסיה חדשה

 

מלל רב נכתב לגבי השינויים שנעשו בקרנות הפנסיה החדשות, אם מבחינת המודל הבסיסי ואם מבחינת מבנה השליטה בקרנות, אך השינוי החשוב מכולם הוא השינוי שבמסגרתו העמית נדרש לבחור לעצמו תוכנית פנסיה. על מנת לתת בידיו כלים לקבלת החלטה מושכלת נבחן להלן מספר קריטריונים, שחלקם איכותיים וחלקם כמותיים, לשם בחירת קרן פנסיה חדשה

 

 • הגדרות
  יש לבחון את הגדרות קרן הפנסיה למצבי הנכות או השאירים.
  לדוגמא: מתי קרן הפנסיה תשלם מקרה נכות? האם ההגדרה הינה הגדרה רפואית, או הגדרה המתאימה למקצועו של העמית?
  עקב היות קרן הפנסיה סוג של ביטוח הדדי בין חבריה, היא חייבת ליצור איזון מתמיד ולאורך זמן בין צורכי העמית היחיד לבין צורכי כלל העמיתים בקרן. על כן, הגדרת נכות ליברלית מדי לא תהיה בהכרח טובה לאורך זמן לעמיתי הקרן, כיוון שהיא עלולה להתבטא בגירעון אקטוארי שיכוסה אוטומטית ע"י כלל עמיתי הקרן וגימלאיה. באותה מידה ניתן לומר, כי הגדרת נכות קשיחה מדי עלולה לפגוע בזכויותיו של העמית שאתרע מזלו ונקלע למצב של נכות אשר אינו מאפשר זכאות לנכות עקב קשיחות ההגדרה. במצב זה, עשויים כלל העמיתים ליהנות מעודפים אקטואריים ע"ח העמית הנכה.

 • גמישות ומסלולים
  קרן אשר בתקנונה קיימות מספר אפשרויות לבחירת מסלול פנסיוני, עדיפה על קרנות אחרות בעלות מסלולי פנסיה קשיחים, שכן צרכי העמית דינמיים. כך לדוגמא האפשרות לוותר על כיסוי לשאירי עמית מפנה יותר כסף לחיסכון. הגמישות בבחירת מסלולי פרישה שונים מהווה יתרון ומאפשרת שמירה על ערך ורציפות החיסכון עקב הדינמיות במצבו האישי של העובד לאורך חייו, רצונותיו וצרכיו המשתנים.

 • סינרגיה עם חברת הביטוח
  ידוע כי בקרן הפנסיה קיימים באופן מובנה חוסרים ביטוחיים אשר נדרש להשלימם אך ורק בדרך של קניית כיסויים בחברת ביטוח (לדוגמא: ביטוח נכות מתחת ל-75 למצטרפים מעל גיל 40), אם על ידי שילובים פנסיונים ואם באמצעות קניית כיסוי STAND ALONE. זמינות אותם כיסויים ("מטריות ביטוחיות"), איכותם ודרך תפעולם מעידים על חוזק הקשר מול חברת הביטוח. מובן שקרן בעלת קשר תפעולי שוטף וזמין עדיפה על קרן שאינה מחוברת לחברת ביטוח או שהקשר ביניהן רופף.

 • מירקם האוכלוסייה המבוטחת
  קרן פנסיה יציבה וחזקה היא קרן הבנויה על תמהיל מגוון של מאפייני לקוחות ועמיתים. קרן הבנויה נכון חייבת להכיל הרכבי עמיתים מסוגים שונים כגון: יחס מתאים בין גברים לנשים, יחס מתאים של גילאים, יחס מתאים בין מפעלים גדולים לקטנים, יחס מתאים בין מגזרי תעסוקה שונים ובין מקצועות עבודה. כך לדוגמא, קרן שרוב עמיתיה הינם עובדי צווארון כחול, עדיפה פחות מקרן שיש בה מיגוון רחב של עובדים (יחס נכון של עובדי צווארון כחול, עובדי צווארון לבן ועובדים במקצועות אחרים).
  המסקנה: בהצטרפות או במעבר לקרן פנסיה חדשה חשוב ביותר לבדוק את הרכבי אוכלוסיית המבוטחים בקרן ואת מידת האיזון בין כל מרכיביה!

 • ניהול ואיתנות פיננסית
  מהי עוצמתו של הגוף המנהל את קרן הפנסיה: האם הוא בעל היסטוריה ניהולית מוכחת? כמו כן, חשובה מאד מידת המקצועיות של הצוות הניהולי המוביל את קרן הפנסיה, שהרי קרן פנסיה אמורה להתנהל על פי קריטריונים כלכליים עיסקיים מקובלים.
  קרן פנסיה המחוברת לקבוצה כלכלית בעלת איתנות פיננסית גבוהה והיסטוריה ניהולית מוכחת נהנית לא רק מיציבות כלכלית וניהולית, אלא גם מאפשרויות חיבור לפלטפורמה רחבה ומקיפה של ידע, ניסיון ויכולות של הקבוצה, דבר המקנה לה יתרון משמעותי בשוק מורכב ותחרותי כמו זה של ענף הפנסיה.

 • תשואות
  מודל הקרנות מסוג תשואה הופך את השקעת כספי העמיתים ותוצאותיה לגורם המשמעותי בבחירת הקרן. יחד עם זאת, בדיקת מרכיב התשואה היא בדיקה עתידית ואין באפשרותנו לשנות את העבר.
  העמית הבודד יכול עדיין לבדוק את ביצועי הקרן ב-5 או ב-10 השנים האחרונות ולמקם את התשואה שהניבה הקרן ביחס למדד הכללי של קרנות הפנסיה החדשות. יש לבדוק את סטיית התקן בתשואות הקרן. גרף תשואה בעל עליות ומורדות מלמד על השקעה בעלת מרכיבי סיכון גבוהים, ואילו גרף תשואה יציב ועקבי מלמד על השקעה סולידית לאורך זמן. הימצאות תשואת הקרן מעל ממוצע תשואת השוק הכללית, לאורך זמן ובאופן עקבי, מעידה על ניהול כספים נכון וזהיר. יש לזכור שאנו מדברים על כספי פנסיה והעמיתים לא ירצו לראות את חסכונותיהם מתנדנדים מדי שנה.
  ההשפעה המיידית של ניהול כספים טוב, בצירוף ניהול איכותי של הקרן עצמה, באה לידי ביטוי בעודף האקטוארי של הקרן, המתורגם מיד לזכויות עמיתים נוספות, המתבטאות במאות ואלפי שקלים החל מגיל הפרישה. לדוגמא: עודף תשואה של 0.5% במשך 30 שנה בגבולות שכר של 7000 ש"ח מניב כ-90,000 ש"ח נוספים בגיל הפרישה השווים ל-450 ש"ח תוספת לפנסיה.

 • חיתום
  קרנות הפנסיה נוהגות לקבל קבוצות עמיתים ללא בדיקות רפואיות וללא הצהרת בריאות. הקרנות מסתפקות בקביעת תקופת אכשרה למחלה קודמת שאובחנה אצל עמית טרם הצטרפותו לקרן או חידוש חברותו בקרן.
  באשר לצרוף עמיתים יחידים (עצמאים/עסקים קטנים) אין אחידות בין הקרנות. ישנן קרנות המקפידות על החתמת העמית על הצהרת בריאות ובמקרים של מחלות קשות אף נוהגות שלא לקבל את העמית, ולעומת זאת קיימות קרנות שאינן מקפידות בסוגיה זו ומקבלות מכל הבא ליד. מובן, כי קרן שאינה מקפידה בחיתום עמיתים (יחידים וקבוצות קטנות) עלולה להיקלע ליצירת גירעונות אקטואריים, דבר שיבוא לידי ביטוי בהקטנת זכויות העמיתים בקרן.

 • מסה קריטית/גודל
  הניסיון של 10 השנים האחרונות בהן פועלות קרנות הפנסיה החדשות מוכיח, כי קרנות פנסיה שלא הגיעו ל"מסה קריטית" של 20,000 עמיתים נאלצו להימכר, או להתמזג עם קרנות פנסיה אחרות.
  כיום, בעקבות התחרות הפרועה בענף, רף זה של "מסה קריטית" נמצא במגמת עליה ועל כן חשוב להצטרף לא רק לקרן גדולה המבטחת לפחות 20,000 עמיתים, אלא גם לקרן מגוונת אשר תקטין למינימום סיכונים תפעוליים הנגרמים מנטישת מפעלים גדולים או מסיכונים אקטואריים-סטטיסטיים הנגרמים מהיעדר "חוק המספרים הגדולים".

לסיכום:
נאמר כי אין נוסחת קסם לבחירה מוצלחת של קרן פנסיה, אך יש מספר אלמנטים אותם יש לבחון לפני הצטרפות לקרן חדשה. ככל שנבדוק ביתר יסודיות את הסעיפים שפורטו לעיל נוכל לדייק יותר בסיכויי ההצלחה של הקרן ושל עתיד כספי הפנסיה שלנו.
על מנת לייעל את תהליך קבלת ההחלטה, ניתן לבנות טבלת החלטה במסגרתה יגדיר כל ארגון את משקלות הבחירה הייחודיים לו ויגיע לדירוג הנכון של הקרנות.
חשוב כי כל קרן תעמוד בתנאי הסף המינימליים בכל סעיף בחירה של כניסה לתהליך ההתחרות.


מצ"ב טבלה לדוגמה:

גורם ההחלטה משקל בהחלטה ציון קרן א'
(1-10)
ציון קרן ב'
(1-10)
1. הגדרות 10%    
2. גמישות ומסלולים 10%    
3. סינרגיה עם חברות הביטוח 5%    
4. מרקם האוכלוסיה המבוטחת 10%    
5. ניהול ואיתנות פיננסית 20%    
6. שירות ומידע 15%    
7. תשואות 15%    
8. חיתום 5%    
9. מסה קריטית/גודל 10%    
סה"כ: 100%    

 

 

*המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר. אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

שיקולים אותם יש להביא בחשבון בבחירת תוכנית פנסיה
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter