קרן פנסיה מקיפה חדשה - חיסכון פנסיוני בכל מסלול שתבחר

קרן פנסיה מקיפה חדשה - חיסכון פנסיוני בכל מסלול שתבחר

לעמיתים ניתנת האפשרות לבחור את מסלול הפנסיה המתאים להם מבין שבעה מסלולי ביטוח המוצעים במסגרת התקנון האחיד שנכנס לתוקף במועד 1.6.2018. כל מסלולי הביטוח מעניקים לעמית כיסוי לקצבת זקנה, נכות ושאירים. עם זאת, כל מסלול מציע יחס שונה בין הסכום שישולם בקצבת הזקנה לבין הסכום שישולם בקצבת נכות או שאירים. בכל מסלול ביטוח ניתן לבחור את גיל תום תקופת הביטוח שלאחריו העמית לא יהיה מכוסה למקרה של מוות ונכות וכל הפקדה שתתקבל לאחר מועד זה תיצבר לקצבת זקנה בלבד. בכל המסלולים, גיל תום תקופת ביטוח לבחירה הינו 67 64 62 60 (לגבר ואישה), למעט מסלול שביעי מסלול לפורשים בלבד בו מועד תום תקופת ביטוח הינו 60.

 

מסלולי ביטוח לבחירת העמית:

 • מסלול 1 - מסלול ביטוח 75% לנכות ו-100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) (להלן - מסלול ברירת המחדל) - במסלול זה שיעור הכיסוי לנכות עומד על השיעור המרבי שהוא 75%, בכל גיל הצטרפות, ושיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור המרבי שהוא 100%, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 40. גבר שהצטרף החל מגיל 41 ומעלה יהא שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לשאירים נמוך מהשיעור המרבי;

 • מסלול 2 - מסלול ביטוח 75% לנכות (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) ו-100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 47 ומעלה) - במסלול זה שיעור הכיסוי לנכות עומד על השיעור המרבי שהוא 75%, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 40. שיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור המרבי שהוא 100%, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 46. גבר שהצטרף החל מגיל 41 ומעלה יהא שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לנכות נמוך מהשיעור המרבי וגבר שהצטרף החל מגיל 47 ומעלה יהא גם שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לשאירים נמוך מהשיעור המרבי;

 • מסלול 3 - מסלול ביטוח 75% לנכות (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) ו-100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) - במסלול זה שיעור הכיסוי לנכות עומד על השיעור המרבי שהוא 75% ושיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור המרבי שהוא 100%, וזאת לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 40, ביחס לשני הכיסויים. גבר שהצטרף החל מגיל 41 ומעלה יהא שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לנכות ולשאירים נמוך מהשיעור המרבי ביחס לכל אחד מהכיסויים;

 • מסלול 4 - מסלול ביטוח 75% לנכות ו-40% לשארים - במסלול זה שיעור הכיסוי לנכות עומד על השיעור המרבי שהוא 75%, בכל גיל הצטרפות, ושיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור הנמוך ביותר שהוא 40%, בכל גיל הצטרפות;

 • מסלול 5 - מסלול ביטוח 37.5% לנכות ו-100% לשארים (למעט גברים המצטרפים מגיל 45 ומעלה) - במסלול זה שיעור הכיסוי לנכות עומד על השיעור הנמוך ביותר שהוא 37.5%, בכל גיל הצטרפות ושיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור המרבי שהוא 100%, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 44. גבר שהצטרף החל מגיל 45 ומעלה יהא שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לשאירים נמוך מהשיעור המרבי;

 • מסלול 6 - מסלול ביטוח 37.5% לנכות ו-40% לשאירים - במסלול זה שיעור הכיסוי לנכות עומד על השיעור הנמוך ביותר שהוא 37.5%, בכל גיל הצטרפות, ושיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור הנמוך ביותר שהוא 40%, בכל גיל הצטרפות;

 • מסלול 7 - מסלול ביטוח לפורשים עד גיל 60, 75% לנכות (למעט גברים המצטרפים מגיל 41 ומעלה) ו-100% לשאירים (למעט גברים המצטרפים מגיל 49 ומעלה) - במסלול זה העמית מבוטח בכיסוי ביטוחי לנכות ולשאירים עד הגיעו לגיל 60. שיעור הכיסוי לנכות עומד על השיעור המרבי שהוא 75%, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 40. שיעור הכיסוי לשאירים עומד על השיעור המרבי שהוא 100%, לנשים המצטרפות בכל גיל ולגברים המצטרפים עד גיל 48. גבר שהצטרף החל מגיל 41 ומעלה, יהא שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לנכות נמוך מהשיעור המרבי וגבר שהצטרף החל מגיל 49 ומעלה יהא שיעור הכיסוי הביטוחי שלו לשאירים נמוך מהשיעור המרבי.

 

מעבר בין מסלולים: כל עמית יכול לעבור ממסלול למסלול באמצעות בקשה בכתב על גבי טופס "בחירת מסלול ביטוח", בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון הקרן, לרבות הצורך בתקופת אכשרה, במקרה של הגדלת הכיסוי הביטוחי.

 

 

מסלולי ביטוח סגורים להצטרפות (החל מיום 01.06.2018):

 • מסלול יסודי - מסלול המעניק לעמית/ה פנסיית זקנה בסכום דומה במידת האפשר לסכום שיינתן במקרה של נכות או לשאירים במקרה של מוות. במסלול זה שיעור הכיסוי הביטוחי משתנה בהתאם לגיל ההצטרפות של העמית.
 • מסלול בסיסי - מסלול המעניק לעמית/ה פנסיית שאירים בדומה למסלול היסודי ופנסיית נכות מירבית בשיעור 75% מההכנסה הקובעת בכל גיל. מסלול זה מהווה מסלול מרכזי של הקרן ומהווה מסלול ברירת המחדל למקרים בהם לא ציין העמית מסלול כלשהו.
 • מסלול בסיסי נכות מינימאלית - מסלול המעניק לעמית/ה פנסיית שאירים בדומה למסלול הבסיסי ופנסיית נכות מינימאלית בכל גיל הצטרפות לקרן.
 • מסלול משפחה (עתיר ביטוח נכות ושאירים) - מסלול המעניק לעמית/ה במקרה של נכות או לשאירים במקרה של מוות, פנסיה בסכום המירבי האפשרי ובשל כך מקטין את סכום פנסיית הזקנה.
 • מסלול עתיר ביטוח נכות - מסלול המעניק לעמית/ה במקרה של נכות פנסיה בשיעור מירבי של 75% מהשכר בכל גיל הצטרפות תוך הקטנה למינימום של הסכום שישולם לעמית בפנסיית זקנה או לשאירים במקרה של מוות.
 • מסלול עתיר ביטוח שאירים - מסלול המעניק לשאירים במקרה של מוות פנסיה בסכום המירבי האפשרי ובשל כך מקטין למינימום את הסכום שישולם לעמית במקרה של פנסיית זקנה או במקרה של נכות.
 • מסלול עתיר חיסכון - מסלול המעניק לעמית/ה פנסיית זקנה בסכום המקסימאלי האפשרי ובשל כך מקטין למינימום את הסכום שיינתן במקרה של נכות או לשאירים במקרה של מוות.
 • מסלול עתיר חסכון בפרישה מוקדמת - מסלול המיועד לגיל פרישה 60 (גברים ונשים) והמעניק פנסיית הנכות ופנסיית השאירים בדומה למסלול עתיר חיסכון. מסלול זה מקנה לעמית את פנסיית הזקנה הגבוהה ביותר מבין המסלולים.

* מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות.

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter