קרן פנסיה "כלל פנסיה"

 • מעניקה לך מגוון רחב של תנאים ייחודיים ופתרון כלכלי וביטוחי מקיף
 • לעצמאים ושכירים המעוניינים בהכנסה חודשית שוטפת לכל החיים לאחר גיל פרישה
 • מעניקה הגנה ביטוחית במקרה של אובדן כושר עבודה והעברת פנסיית שארים במקרה של פטירה

קרן הפנסיה "כלל פנסיה" מבית "כלל פנסיה וגמל", הינה קרן פנסיה מקיפה בהתאמה אישית המאפשרת לך לבצע התאמה מרבית של החיסכון הפנסיוני לצרכיך האישיים, ומעניקה לך מגוון רחב של תנאים ייחודיים ופתרון כלכלי וביטוחי מקיף על מנת להבטיח עבורך את תוכנית הפנסיה הטובה ביותר.

פורשים לפנסיה בראש שקט

הצטרפות online

עיקרי הקרן

קרן הפנסיה "כלל פנסיה" מבית "כלל פנסיה וגמל", מקנה:

 

קצבת זקנה הכוללת:

 • קצבה חודשית קבועה לכל החיים מיום הפרישה.
 • מועד הזכאות הראשון לקבלת קצבת זקנה יהיה המאוחר מבין אלה:
  ה- 1 בחודש שציינו העמיתים בבקשת קבלת קצבת הזקנה, ובלבד שמועד זה חל לאחר אישור הבקשה על ידי החברה המנהלת.
  ה- 1 בחודש העוקב למועד אישור הזכאות לקבלת קצבת זקנה.
 • קבלת קצבת זקנה עבור חלק מן היתרה הצבורה.
 • קצבת זקנה הכוללת תקופת תשלומים מובטחים ובלבד שגיל העמית לא יעלה על 87 בתום תקופת התשלומים המובטחים.
 • היון קצבת זקנה.
  היוון של חלק הקצבה העולה על סכום הקצבה המזערי*
  היון של עד25% מסך הקצבה למשך תקופה של עד 5 שנים ובלבד שסכום קצבת הזקנה נמוך מסכום הקצבה המזערי או שווה לו
 • מתן אפשרות לקבוע את שיעור הקצבה שתשולם לשארים בעת היציאה לגמלאות.
 • אפשרות להקדמת מועד קבלת הקצבה כבר בגיל 60 או לחילופין לדחות את קבלת הפנסיה לאחר גיל הזכאות ובכך להגדיל את גובה הפנסיה.

* כהגדרתו בסעיף 23 לחוק קופות גמל.

 

כיסויים ביטוחיים:


פנסיית נכות הכוללת:

 • קצבה חודשית עד לתקרה של 75% מהשכר, במקרה של אובדן כושר עבודה.

פנסיית נכות כפולה:

 • עמיתים בקרן מבוטחים בכיסוי ביטוחי נוסף שיעניק תשלום קצבת נכות בשיעור כפול במהלך שני חודשי הקצבה הראשונים, אלא אם יבקשו לוותר על כיסוי זה. עמיתים קיימים יהיו אף הם מבוטחים בכיסוי לנכות כפולה כל עוד לא ביקשו לוותר על כיסוי ביטוחי זה.

פנסיית נכות מתפתחת:

 • קצבת הנכות תוגדל אחת לשנה בשיעור של 2%.

פנסיית שארים הכוללת:

 • קצבה חודשית לבן/בת הזוג ולילדים במקרה של פטירה, החל מהיום לאחר הפטירה.
 • אפשרות להוון את כספי הפנסיה בשיעור של עד 25% לתקופה של עד 5 שנים.
 • אפשרות בחירה בין מגוון רחב של מסלולים המאפשרים התאמת מסלול החיסכון למצב האישי של העמית וכן אפשרות לשינוי המסלול במידת הצורך לכל אורך תקופת החברות בקרן הפנסיה (לפרוט המסלולים לחץ כאן).
 • אפשרות בחירה בין מגוון של מסלולים לקבלת הפנסיה בהתאם למצבו האישי של העמית וצרכיו, בהגיעו לגיל הפרישה (לפרוט המסלולים לחץ כאן).
 • אפשרות בחירה של מסלול ההשקעה לכספים הצבורים, בהתאם לצרכיו ולהעדפותיו של העמית (לפירוט מסלולי ההשקעה לעמיתים לחץ כאן).
 • מסלולי השקעה למקבלי קצבה יושקעו וינוהלו בהתאם למדיניות החברה המנהלת (לפירוט מסלולי ההשקעה לחץ כאן).
 • ניהול הכספים הצבורים באמצעות כלל ניהול פיננסים (כנ"ף), המעניקה לתיק הנכסים את כל היתרונות, ההשקעות המיוחדות והחידושים בתחום ההשקעות.
 • הגדרת ההכנסה הקובעת המהווה בסיס לחישוב פנסיית הנכות ופנסיית השאירים, באופן המאפשר התייחסות לשכר הגבוה ביותר מבין שלוש אפשרויות – ממוצע השכר של שלושה חודשים לפני האירוע המזכה בפנסיה, ממוצע השכר של 12 החודשים שקדמו לאירוע המזכה, ממוצע שכר מבוטח של 12 החודשים שקדמו ל 12 החודשים האחרונים שקדמו לארוע המזכה.
 • אפשרות לתשלום פנסיה הנמוך מפנסיה מינימאלית: עמיתים שצברו פנסיה הנמוכה מפנסיית המינימום הקבועה בחוק (5% מהשכר הממוצע במשק), יוכלו לקבל את הפנסיה תמורת תשלום דמי ניהול.
 • כיסוי לביטול תקופת אכשרה
 • עמיתים אשר יבחרו לותר על כיסוי ביטוחי לבן/בת זוג או שאירים יהיו מבוטחים בכיסוי ביטוחי לביטול תקופת אכשרה, אלא אם יבקשו לוותר על כיסוי זה באופן אקטיבי. יודגש כי כל עוד לא ביקשו העמיתים כאמור, אשר ויתרו על כיסוי ביטוחי לשאירים, לוותר גם על הכיסוי הביטוחי לביטול תקופת אכשרה, יגבו מהם דמי ביטוח בגין כיסוי זה.
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter