הלוואות ומשכנתאות מרכז מידע

מי זכאי לקבל משכנתא הפוכה לבני +60?

ההלוואה מוצעת לבני 60 ומעלה, שבבעלותם המלאה בית או דירה שישמשו כבטוחה עבורנו (בכפוף לקריטריונים שייקבעו מעת לעת על ידי כלל מימון אישי ובכללם - שווי נכס מינימלי). במקרה של זוג לווים, גם על הלווה הצעיר להיות מעל גיל 60. לפרטים נוספים על התוכנית

 • הבית הממושכן חייב להיות בבעלותם המלאה של הלווים או של אחד מהם.
 • יתקבל כל בית בעל רישום מסודר באחד מן הגופים הבאים (בכפוף לשיקול דעתנו): לשכת רישום המקרקעין (טאבו); חברה משכנת; מינהל מקרקעי ישראל.
 • על הבית להיות נקי מחובות קודמים. אם חלים עליו חובות, כספי ההלוואה ישמשו תחילה להסרת החובות הקיימים והיתרה תועבר אליכם, הלווים.
 • הבית או חלקו, לא יכול להיות מושכר לצד ג', ללא אישור מאיתנו מראש.
 • סכום ההלוואה המקסימלי תלוי בגיל הלווים בעת נטילת ההלוואה ובמקרה של זוג לווים, בגיל הצעיר מבני הזוג. ניתן ללוות החל מ- 15% מערך הבית (בגיל 60) ועד 50% (בגיל 90 ומעלה), כל זאת בכפוף לסכום הלוואה מינימלי.
 • נטילת הלוואה על פי צרכיכם - סכום ההלוואה המקסימלי מהווה את מסגרת ההלוואה שלה אתם זכאים. באפשרותכם להשתמש רק בחלק מהסכום המאושר ובעת הצורך להגדיל את סכום ההלוואה על פי צרכיכם. באופן זה, תשלום הריבית הנו רק על ההלוואה שנלקחה בפועל.

אם כבר ניצלתם את מלוא מסגרת ההלוואה, ניתן לפנות בבקשה להגדיל את המסגרת וזאת בהתחשב בעלייה בגילכם ובשווי הבית במועד הרלוונטי. חישוב הזכאות להגדלת מסגרת ההלוואה מביא בחשבון את יתרת ההלוואה במועד הפנייה אלינו, אל מול גיל הלווים ושווי הבית באותו מועד (בכפוף להערכת שמאי עדכנית ובנתון לשיקול דעתנו הבלעדית).

משכנתא הפוכה ניתן לקבל בריבית קבועה, צמודה למדד המחירים לצרכן.

על מנת לסייע לכם לעקוב אחר ההלוואה, נשלח אליכם "דיווח שנתי ללווה" המציג את פרטי ההלוואה במהלך השנה.
בנוסף, נבקש מכם למלא אחת לשנה שאלון קצר, על מנת לוודא כי לא ארע שינוי בנסיבות וכי קיימת פוליסת ביטוח מבנה בתוקף.

אתם או השארים, תוכלו לפרוע את ההלוואה בכל עת וללא קנסות, על ידי מכירת הבית או באמצעות מקורות אחרים.
ההלוואה תועמד לפירעון במקרים הבאים:

 • בכל עת על פי רצונכם.
 • עם עזיבתכם את הבית באופן קבוע.
 • במועד פטירת אחרון הלווים.
 • אם תרצו לעבור לדיור מוגן, נאפשר פרק זמן נוסף של עד חמש שנים ממועד עזיבת ביתכם, כדי לפרוע את ההלוואה.
 • במקרה של פטירה, ניתנת לשארים תקופה של עד 12 חודשים לפירעון ההלוואה, לרבות בדרך של מכירת הבית.


*אנו מתחייבים כי במקרים בהם יתרת ההלוואה במועד הפירעון תהיה גדולה מהתמורה המתקבלת ממכירת הבית (בניכוי ההוצאות הכרוכות בכך), אתם או יורשיכם לא תידרשו לשלם את ההפרש.

כן, הבעלות המלאה על הבית נשארת שלכם ותוכלו להמשיך להתגורר בו ככל שתחפצו.

לא. סוג זה של הלוואה תוכנן לשם שיפור איכות חייכם. ולפיכך, בהלוואת משכנתא הפוכה לבני +60 אין כל דרישה להחזר חודשי. בדרך כלל, ההלוואה עומדת לפירעון רק בעת מכירת הבית או במקרה פטירה.

בוודאי. ללווים ניתנת האפשרות לשלם את הריבית במהלך חיי ההלוואה ובכך סכום החזר ההלוואה במועד הפירעון יהיה נמוך יותר. ההלוואה גמישה בכך שניתנת ללווה אפשרות להפסיק את תשלומי הריבית ולהעביר את ההלוואה למסלול שאינו כרוך בהחזרים חודשיים.

מכיוון שאתם נשארים הבעלים של הבית, זכותכם המלאה למכור אותו ולעבור לבית אחר, בכל עת. עם זאת, למכירת הבית יש כמה השלכות מעשיות על ההלוואה:

 • אם מוכרים את הבית, יש לפרוע את ההלוואה.

 • אם תחליטו לרכוש בית חדש, אנו נשקול לגרור את ההלוואה לבית החדש (בכפוף לקריטריונים של גיל הלווים ושווי הבית החדש), אולם יש לעדכן אותנו מראש. במידה שנאשר את גרירת ההלוואה, אם שוויו של הבית החדש נמוך מהבית שנמכר, אנו נדרוש כי חלק מההלוואה יוחזר כתנאי לאישור הגרירה.

כחלק מתהליך נטילת ההלוואה, נדרשת הערכת שווי עדכנית על ידי שמאי. אתם רשאים לבחור שמאי מרשימת השמאים המאושרים על ידינו, ובתיאום עמכם יגיע השמאי לביצוע ההערכה.

מרכיב חשוב בהלוואת משכנתא הפוכה לבני +60 הוא שפירעון ההלוואה יוגבל לסכום שיתקבל ממכירת הבית. לפיכך, במקרים שבהם יתרת ההלוואה במועד הפירעון תהיה גבוהה מהתמורה המתקבלת ממכירת הבית (בניכוי ההוצאות הכרוכות בכך), אתם או יורשיכם לא תידרשו לשלם את ההפרש.

כן, ללא קנסות (בכפוף לסכום פירעון מינימלי, כמפורט בדף המידע ללווה).

עליכם לעדכן אותנו באשר לדיירים נוספים המתגוררים דרך קבע עמכם. במידה וקיימים דיירים נוספים במועד לקיחת ההלוואה, עליהם לחתום על התחייבותם לפנות את הבית במועד פירעון ההלוואה כתנאי לאישורה.

כן. מטפל רשאי לגור עמכם, אולם הוא לא יהיה זכאי לזכויות כלשהן בבית ויהיה חייב לפנות את הבית במקרה שהוא יימכר.

במקרה של מעבר לדיור מוגן, כלל משכנתאות תאפשר פרק זמן נוסף, של עד 5 שנים, לפירעון ההלוואה. ניתן יהיה להאריך את מועד הפירעון בכפוף לשיקול דעתה של כלל משכנתאות. לפרטים אודות משכנתא הפוכה

גובה החזר ההלוואה תלוי בין היתר בסכום שלוויתם, בריבית, באורך תקופת ההלוואה ובשווי הבית, התלוי גם בתנודות השוק. בידי השארים ייוותר ההפרש בין התמורה.

כן, אולם סכום ההלוואה המקסימלי שיעמוד לרשות הלווה יהיה נמוך יותר.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter