הלוואות ומשכנתאות מרכז מידע

מהי משכנתא?

משכנתא היא הלוואה מובטחת בשעבוד נכס מקרקעין. 

"כלל מימון משכנתאות" מציעה ללקוחותיה מגוון רחב של פתרונות משכנתא המותאמות אישית בהתאם לצרכיהם ולמטרות הבאות:

 • רכישת דירה למגורים.
 • בנייה של בית מגורים.
 • שיפוץ או הרחבת דירת מגורים.
 • לכל מטרה, בתנאי שהשעבוד הוא על דירת מגורים.
 • מחזור הלוואה שניתנה כנגד שעבוד דירת מגורים.

"כלל מימון משכנתאות" מציעה ללקוחותיה, במקרים רבים, הצעות למשכנתא בתנאים טובים מאלו שמוצעים לזכאי משרד הבינוי והשיכון. שיעורי הריבית נקבעים בהתאם לתנאי השוק המשתנים.

הליך קבלת המשכנתא ב"כלל מימון משכנתאות" מורכב מחמישה שלבים:

 • הגשת בקשה להלוואה: ניתן להגיש בקשה להלוואה בכל אחד מסניפי כלל מימון משכנתאות. לתשומת ליבכם, ניתן להגיש בקשה לאישור עקרוני להלוואה גם באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של החברה וכן באמצעות
  סוכני ביטוח שקשורים עם החברה בהסכם.
 • חתימה על מסמכי ההלוואה.
 • המצאת בטחונות.
 • הערכת שווי ערך הנכס על ידי שמאי החברה.
 • קבלת המחאה ו/או העברה בנקאית ללקוח.

מסלול המשכנתא הנכון עבורך, הוא זה המאפשר לך לשמור על רמת חיים נוחה, לצד החזר ההלוואה. פעמים רבות לווים מבקשים לקצר את משך ההלוואה ולהגדיל את גובה ההחזר החודשי, על מנת לסיים עם המשכנתא מהר יותר. במקרים אלה, יתכן וגובה ההחזר החודשי לא תואם את הכנסתם וגובה ההוצאות הנוספות של משק הבית ובכך, המשכנתא הופכת לנטל בלתי אפשרי. לכן, עליך לחשב את גובה ההכנסות החודשי של משק הבית – נטו, אל מול ההוצאות השוטפות. קח בחשבון הוצאות/הכנסות נוספות הקשורות להתפתחות העתידית שלכם – הרחבת המשפחה, קידום מקצועי וכדומה.

 

לרוב מומלץ, כי גובה ההחזר החודשי של המשכנתא לא יעלה על שליש מגובה ההכנסות (נטו).

ההלוואה מוצעת לבני 60 ומעלה, שבבעלותם המלאה בית או דירה שישמשו כבטוחה עבורנו (בכפוף לקריטריונים שייקבעו מעת לעת על ידי כלל מימון אישי ובכללם - שווי נכס מינימלי). במקרה של זוג לווים, גם על הלווה הצעיר להיות מעל גיל 60.

 • הבית הממושכן חייב להיות בבעלותם המלאה של הלווים או של אחד מהם.
 • יתקבל כל בית בעל רישום מסודר באחד מן הגופים הבאים (בכפוף לשיקול דעתנו): לשכת רישום המקרקעין (טאבו); חברה משכנת; מינהל מקרקעי ישראל.
 • על הבית להיות נקי מחובות קודמים. אם חלים עליו חובות, כספי ההלוואה ישמשו תחילה להסרת החובות הקיימים והיתרה תועבר אליכם, הלווים.
 • הבית או חלקו, לא יכול להיות מושכר לצד ג', ללא אישור מאיתנו מראש.
 • סכום ההלוואה המקסימלי תלוי בגיל הלווים בעת נטילת ההלוואה ובמקרה של זוג לווים, בגיל הצעיר מבני הזוג. ניתן ללוות החל מ- 15% מערך הבית (בגיל 60) ועד 50% (בגיל 90 ומעלה), כל זאת בכפוף לסכום הלוואה מינימלי.
 • נטילת הלוואה על פי צרכיכם - סכום ההלוואה המקסימלי מהווה את מסגרת ההלוואה שלה אתם זכאים. באפשרותכם להשתמש רק בחלק מהסכום המאושר ובעת הצורך להגדיל את סכום ההלוואה על פי צרכיכם. באופן זה, תשלום הריבית הנו רק על ההלוואה שנלקחה בפועל.

אם כבר ניצלתם את מלוא מסגרת ההלוואה, ניתן לפנות בבקשה להגדיל את המסגרת וזאת בהתחשב בעלייה בגילכם ובשווי הבית במועד הרלוונטי. חישוב הזכאות להגדלת מסגרת ההלוואה מביא בחשבון את יתרת ההלוואה במועד הפנייה אלינו, אל מול גיל הלווים ושווי הבית באותו מועד (בכפוף להערכת שמאי עדכנית ובנתון לשיקול דעתנו הבלעדית).

משכנתא הפוכה ניתן לקבל בריבית קבועה, צמודה למדד המחירים לצרכן.

על מנת לסייע לכם לעקוב אחר ההלוואה, נשלח אליכם "דיווח שנתי ללווה" המציג את פרטי ההלוואה במהלך השנה.
בנוסף, נבקש מכם למלא אחת לשנה שאלון קצר, על מנת לוודא כי לא ארע שינוי בנסיבות וכי קיימת פוליסת ביטוח מבנה בתוקף.

אתם או השארים, תוכלו לפרוע את ההלוואה בכל עת וללא קנסות, על ידי מכירת הבית או באמצעות מקורות אחרים.
ההלוואה תועמד לפירעון במקרים הבאים:

 • בכל עת על פי רצונכם.
 • עם עזיבתכם את הבית באופן קבוע.
 • במועד פטירת אחרון הלווים.
 • אם תרצו לעבור לדיור מוגן, נאפשר פרק זמן נוסף של עד חמש שנים ממועד עזיבת ביתכם, כדי לפרוע את ההלוואה.
 • במקרה של פטירה, ניתנת לשארים תקופה של עד 12 חודשים לפירעון ההלוואה, לרבות בדרך של מכירת הבית.


*אנו מתחייבים כי במקרים בהם יתרת ההלוואה במועד הפירעון תהיה גדולה מהתמורה המתקבלת ממכירת הבית (בניכוי ההוצאות הכרוכות בכך), אתם או יורשיכם לא תידרשו לשלם את ההפרש.

כן. הבעלות המלאה על הבית נשארת שלכם ואתם ממשיכים להתגורר בו ככל שתרצו.

לא קיימים החזרים חודשיים. סוג זה של הלוואה תוכנן לשם שיפור איכות חייכם ולפיכך בהלוואת משכנתא הפוכה לבני +60, אין כל דרישה להחזר חודשי. ההלוואה בדרך כלל תועמד לפירעון רק כאשר תחדלו לגור בביתכם באופן קבוע, תמכרו את הבית או במקרה של פטירה.

בוודאי. ללווים ניתנת האפשרות לשלם את הריבית במהלך חיי ההלוואה ובכך סכום החזר ההלוואה במועד הפירעון יהיה נמוך יותר. ההלוואה גמישה בכך שניתנת ללווה אפשרות להפסיק את תשלומי הריבית ולהעביר את ההלוואה למסלול שאינו כרוך בהחזרים חודשיים.

הואיל ואתם נשארים הבעלים של הבית, זכותכם המלאה למכור אותו ולעבור לבית אחר בכל עת. יחד עם זאת, למכירת הבית ישנן מספר השלכות מעשיות על ההלוואה:

 • עם מכירת הבית, יש לפרוע את ההלוואה.
 • אם תחליטו לרכוש בית חדש, אנו נשקול לגרור את ההלוואה לביתכם החדש (בכפוף לקריטריונים של גיל הלווים ושווי הבית החדש), אולם יש לעדכן אותנו מראש. במידה ונאשר את גרירת ההלוואה, אם שוויו של הבית החדש נמוך מהבית שנמכר, אנו נדרוש כי חלק מההלוואה יוחזר כתנאי לאישור הגרירה.
 • במקרה של מעבר לדיור מוגן, אנו מעניקים פרק זמן נוסף של עד חמש שנים לפירעון ההלוואה.

כחלק מתהליך נטילת ההלוואה, נדרשת הערכת שווי עדכנית על ידי שמאי. אתם רשאים לבחור שמאי מרשימת השמאים המאושרים על ידינו ובתיאום עמכם, יגיע אליכם השמאי לביצוע ההערכה.

מרכיב חשוב בהלוואת משכנתא הפוכה לבני +60, הוא שפירעון ההלוואה יוגבל לסכום שיתקבל ממכירת הבית. לפיכך, במקרים בהם יתרת ההלוואה במועד הפירעון תהיה גדולה מהתמורה המתקבלת ממכירת הבית (בניכוי ההוצאות הכרוכות בכך), לא תידרשו, אתם או יורשיכם,לשלם את ההפרש.

כן, וללא קנסות.

עליכם לעדכן אותנו באשר לדיירים נוספים המתגוררים דרך קבע עמכם. במידה וקיימים דיירים נוספים במועד לקיחת ההלוואה, עליהם לחתום על התחייבותם לפנות את הבית במועד פירעון ההלוואה כתנאי לאישורה.

כן. מטפל רשאי לגור עמכם, אולם לא יהיה זכאי לזכויות כלשהן בבית וחייב יהיה לפנות אותו במקרה שהבית יימכר.

גובה החזר ההלוואה תלוי בין היתר בסכום שלוויתם, בריבית, באורך תקופת ההלוואה ובשווי הבית - שתלוי גם בתנודות השוק. בידי השארים ייוותר ההפרש בין התמורה שתתקבל ממכירת הבית (בניכוי ההוצאות הכרוכות בכך) לסכום ההלוואה שנצברה.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter