Board Of Directors and Committees Members

Members of the Board of Directors

Samet Haim, Chairman
Margaliot Hana Mazal
Alshech Varda
Prof. Yagil Yossi, External Director
Mualem Sami, External Director
Liquornik Maya
Maliniak Ronny
Bar – Touv Yair, External Director

Members of the Audit committee

Prof. Yagil Yossi, External Director, Chairman
Mualem Sami, External Director
Alshech Varda
Bar – Touv Yair, External Director
Margaliot Hana Mazal

Members of the Class actions committee

Samet Haim, Chairman

Alshech Varda

Liquornik Maya

Members of the Financial statements committee

Prof. Yagil Yossi, External Director, Chairman
Mualem Sami, External Director
Bar – Touv Yair, External Director
Margaliot Hana Mazal
Maliniak Ronny

Members of the Compensation committe

Prof. Yagil Yossi, External Director, Chairman
Alshech Varda
Mualem Sami, External Director
Bar – Touv Yair, External Director
Maliniak Ronny

Members of the Investment committee

Samet Haim, Chairman
Liquornik Maya
Mualem Sami, External Director

Members of the Technology information committee

Samet Haim, Chairman
Bar – Touv Yair, External Director
Maliniak Ronny
Liquornik Maya

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter