שמירת כיסויים ביטוחיים בתקופת הקורונה- תקציר

איך שומרים על הכיסויים הביטוחיים שלנו במסגרת החסכון הפנסיוני בתקופת הקורונה?

 איך שומרים על הכיסויים הביטוחיים שלנו במסגרת החסכון הפנסיוני בתקופת הקורונה?

בתקופת משבר הקורונה, נאלצו רבים מציבור השכירים, לצאת לחופשה ללא תשלום או לצמצם את שיעור משרתם/שכרם. לאירוע זה, קיימות השלכות באשר לכיסויים הביטוחיים, שבמסגרת החסכון הפנסיוני שלכם, המנוהל בחברתנו. חשוב לנו ליידע את המבוטחים שלנו, כיצד ניתן לשמור על הכיסויים הביטוחיים בתקופה זו.

 

ביטוחי מנהלים בכלל ביטוח ופיננסים

חופשה ללא תשלום

ככל שהמעסיקים הפסיקו לבצע הפקדות לפוליסות או שיפסיקו את ההפקדות בעתיד, עד לתאריך 6/7/2021,[1] ניתן לבחור ולהגיש בקשה עבור אחת מהאפשרויות הבאות, לצורך המשך שמירה על הכיסויים הביטוחיים[2]:

 

[1] בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופות גמל) (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון), התשפא -2021 שפורסמו ביום 18/02/2021 ובהתאם להסדר התחיקתי.

[2] למעט מבוטחים בפוליסות ביטוח מנהלים קלאסיות.

 

 

הפחתת שכר מבוטח

במקרה של הפחתת שכר, בסך של 20% לפחות, ביחס לשכר עבור חודש פברואר 2020 (או באשר לשכר שיופחת בעתיד עד לתאריך 6/7/2021), ניתן לשמור על היקף הכיסויים הביטוחיים שהיו בפוליסה, לתקופה בה בוצעה הפחתת השכר, ולא יותר מ- 12 חודשים.

לצורך כך, ניתן להעביר לחברה בקשה לשמירה על הכיסויים הביטוחיים, תוך 3 חודשים ממועד הפחתת השכר, וכן אמצעי תשלום לגביית הכיסויים הביטוחיים.

חשוב לציין, כי האפשרות לחזור לכיסוי הביטוחי האמור, ללא צורך בהליך חיתום חדש, תשמר למשך תקופה של 12 חודשים, מהמועד בו הופחת השכר.  

 

קרן פנסיה "כלל פנסיה"

אורכת ביטוח – תקופת כיסוי ביטוחי אוטומטי

על פי תקנון קרן הפנסיה, במקרה של הפסקת הפקדות לקרן, מופעל באופן אוטומטי מנגנון (המכונה בתקנון "אורכת ביטוח"), המאריך את תקופת הכיסוי הביטוחי לנכות ולשארים, למשך תקופה של עד 5 חודשים, כאשר עלות הכיסוי הביטוחי משולמת מתוך הצבירה של העמיתים, ללא צורך בבקשה מצדם של העמיתים.

 

 

  

בהתאם לתקנות החדשות, העמיתים בקרן, הנמצאים באורכת ביטוח, וכן עמיתים אשר ייכנסו לאורכת ביטוח עד לתאריך 6/7/2021, יהנו ממנגנון ריסק אוטומטי, למשך תקופה של עד 12 חודשים, ובלבד שקיימת בקרן יתרה מספקת לכיסוי עלות הביטוח. 

 

הפחתת שכר מבוטח

 

במקרה של הפחתת שכר ב- 20% לפחות, ביחס לשכר עבור חודש פברואר 2020 (או באשר לשכר שיופחת בעתיד עד לתאריך 6/7/2021), ניתן לפנות אל חברתנו ולהגיש בקשה לשמירת היקף הכיסויים הביטוחיים בתקופת הפחתת השכר, ולא יותר מ 12 חודשים.

 

כמו כן, תשמר האפשרות לחזור לכיסוי הביטוחי האמור, ללא צורך בהליך חיתום חדש ובתקופת אכשרה, למשך תקופה של 12 חודשים, מהמועד בו הופחת השכר. 

 

להורדת טופס בקשה לשמירת כיסוי ביטוחי בתקופת הפחתת השכר יש ללחוץ כאן

 

בכל שאלה או בקשה, ניתן לפנות לסוכן הביטוח או למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5454*. או לסוכן/ת הביטוח שלכם

 

למידע מורחב בנושא ולתנאים המלאים למימוש האפשרויות המפורטות לעיל, יש ללחוץ כאן

 

 

 

*מובהר כי האמור במכתבנו זה, הינו מידע כללי ועשוי להיות מושפע משינויים בהסדר התחיקתי. המידע אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית/בתקנון קרן הפנסיה והוא כפוף להוראות הפוליסה/התכנית/תקנון קרן הפנסיה והוראות ההסדר התחיקתי. אין במידע שלעיל, כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא, והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

 

 

 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter