שמירת כיסויים ביטוחיים בתקופת הקורונה- מפורט

שמירת הכיסויים הביטוחיים במסגרת החסכון הפנסיוני בתקופת הקורונה

 

בתקופת משבר הקורונה, נאלצו רבים מציבור השכירים לצאת לחופשה ללא תשלום או לצמצם את שיעור משרתם/שכרם. לאירוע זה, קיימות השלכות באשר לכיסויים הביטוחיים שבמסגרת החסכון הפנסיוני שלכם, המנוהל בחברתנו. חשוב לנו ליידע את המבוטחים שלנו, כיצד ניתן לשמור על הכיסויים הביטוחיים בתקופה זו. 

 

ביטוחי מנהלים בכלל ביטוח ופיננסים

חופשה ללא תשלום

 

ככל שהמעסיקים הפסיקו לבצע הפקדות לפוליסות או שיפסיקו את ההפקדות בעתיד, ניתן לבחור ולהגיש בקשה, עבור אחת מהאפשרויות הבאות, לצורך המשך שמירה על הכיסויים הביטוחיים[1]:

 

 

נבקש להודיע לנו בכתב על הבחירה, תוך 14 יום ממועד ההודעה על הפסקת התשלומים, לכתובת המייל claldocs@clal-ins.co.il או לפקס מס' 077-6383040.

 

לתשומת לבכם, ככל שלא תתקבל הנחיה, בהתאם לאפשרויות המפורטות לעיל ובמועד האמור, תנוכה עלותם של הכיסויים הביטוחיים בפוליסות מתוך הצבירה, לתקופה שממועד הפסקת ההפקדות ועד תום 12 חודשים ("תקופת הריסק הזמני האוטומטי"), וזאת ביחס למי שההפקדות עבורו הופסקו או יופסקו עד יום 6/7/2021. ביחס למי שההפקדות עבורו יופסקו לאחר מועד זה, תעמוד תקופת הריסק הזמני האוטומטי על 5 או 3 חודשים ממועד הפסקת ההפקדות בהתאם לתנאי הפוליסה ו/או ההסדר התחיקתי .[2]

 

על אף האמור, הגביה מתוך הצבירה תופסק קודם למועד 12 החודשים, בקרות אחד מן המקרים הבאים:

 

  • יחודשו הפקדות לפוליסה.
  • אם לא תיוותר צבירה מספקת לרכישת הכיסויים הביטוחיים בפוליסה.
  • במועד בו תתקבל בקשה לחברה לבטל את הכיסויים הביטוחיים, בהתאם לתנאי הפוליסה ובכפוף להסדר התחיקתי.

 

 

[1] למעט מבוטחים בפוליסות ביטוח מנהלים קלאסיות.

[2] בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופות גמל) (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון), התשפא -2021 שפורסמו ביום 18/02/2021 ובהתאם להסדר התחיקתי.

 

 

לאחר תקופת הריסק הזמני האוטומטי, וככל שלא יחודשו ההפקדות לפוליסה, באפשרותכם  להמשיך לשלם עבור הכיסויים הביטוחיים בכרטיס אשראי או בהוראת קבע, לתקופה נוספת, אשר תסתיים 24 חודשים לאחר הפסקת ההפקדות, כאמור. אולם, אורכה של התקופה האמורה, אינו יכול לעלות על תקופת ההפקדות הרצופה האחרונה בפוליסה. ככל  שברצונכם, שעלותם של הכיסויים הביטוחיים ינוכו מהצבירה, גם בגין תקופה זו, ניתן לפנות אל חברתנו באמצעות דרכי ההתקשרות המפורטים מטה.

 

הפחתת שכר מבוטח

 

במקרה של הפחתת שכר, בסך של 20% לפחות, ביחס לשכר עבור חודש פברואר 2020 (או באשר לשכר שיופחת בעתיד עד לתאריך 6/7/2021), ניתן לשמור על היקף הכיסויים הביטוחיים שהיו בפוליסה,ערב הפחתת השכר, לתקופה בה בוצעה הפחתת השכר, ולא יותר מ-12 חודשים.

לצורך כך, ניתן לפנות אל חברתנו בבקשה לשמירה על הכיסויים הביטוחיים, תוך 3 חודשים ממועד הפחתת השכר, וכן לעדכן אמצעי תשלום לגביית הכיסויים הביטוחיים.

 

תשומת לבכם, כי הכיסויים הביטוחיים הנגזרים מגובה השכר שהופחת, ישולמו במסגרת פוליסה נפרדת.

 

ככל שהנכם מעוניינים לשלם את הכיסויים הביטוחיים הנגזרים מגובה השכר, שהופחת כניכוי מצבירה, ניתן לפנות אלינו באמצעות דרכי ההתקשרות המפורטים מטה.

 

כמו כן, תשמר עבורכם האפשרות לחזור לכיסוי הביטוחי ערב הפחתת השכר, ללא צורך בהליך חיתום חדש, למשך תקופה של 12 חודשים, מהמועד בו הופחת השכר

 

קרן פנסיה "כלל פנסיה"

אורכת ביטוח – תקופת כיסוי ביטוחי אוטומטי

 

 

על פי תקנון קרן הפנסיה, במקרה של הפסקת הפקדות לקרן, מופעל באופן אוטומטי מנגנון (המכונה בתקנון "אורכת ביטוח"), המאריך את תקופת הכיסוי הביטוחי לנכות ולשארים, למשך תקופה של עד 5 חודשים, כאשר עלות הכיסוי הביטוחי משולמת מתוך הצבירה של העמית, ללא צורך בבקשה מצדם של העמיתים.

בהתאם לתקנות החדשות, העמיתים בקרן, הנמצאים באורכת ביטוח, וכן עמיתים אשר ייכנסו לאורכת ביטוח עד לתאריך 6/7/2021, יהנו ממנגנון ריסק אוטומטי, למשך תקופה של עד 12 חודשים, ובלבד שקיימת בקרן יתרה מספקת לכיסוי עלות הביטוח. במידה שלא תהיה יתרה מספקת, לניכוי עלות הכיסוי הביטוחי קיימת בחשבון קרן הפנסיה, כאמור, תשלח  הודעה נפרדת בנושא, מהחברה המנהלת, המאפשרת למבוטחים לשמור על זכויותיהם.

 

הפחתת שכר מבוטח   

 

במקרה של הפחתת שכר מבוטח ב- 20% לפחות, ביחס לשכר המבוטח עבור חודש פברואר 2020 (או באשר לשכר שיופחת בעתיד עד לתאריך 6/7/2021), ניתן לפנות אל חברתנו בבקשה לשמירת היקף הכיסויים הביטוחיים בתקופת הפחתת השכר, ולא יותר מ 12 חודשים.

כמו כן, תשמר עבורכם האפשרות לחזור לכיסוי הביטוחי האמור, ערב הפחתת השכר, ללא צורך בהליך חיתום חדש ובתקופת אכשרה, למשך תקופה של 12 חודשים, מהמועד בו הופחת השכר. 


נבקש לציין, כי עמיתים אשר לא יפנו לחברה המנהלת, יחול עבורם המנגנון הקיים בתקנון קרן הפנסיה המקיפה "כלל פנסיה", לפיו חישוב השכר הקובע לצורך תשלום הקצבה, יבוצע על פי השכר הגבוה מבין ממוצע השכר המבוטח ב-12 החודשים שקדמו למועד האירוע המזכה, או 12 החודשים שקדמו ל- 12 החודשים, כאמור, או 3 החודשים שקדמו לאירוע המזכה.

 

להורדת טופס בקשה לשמירת כיסוי ביטוחי בתקופת הפחתת השכר לחץ כאן

 

כל הטפסים זמינים להורדה באתר החברה.

 

בכל שאלה או בקשה, ניתן לפנות לסוכן הביטוח או למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5454* או לסוכן/ת הביטוח שלכם.

 

 

 

*מובהר כי האמור במכתבנו זה, הינו מידע כללי ועשוי להיות מושפע משינויים בהסדר התחיקתי. המידע אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית/בתקנון קרן הפנסיה והוא כפוף להוראות הפוליסה/התכנית/תקנון קרן הפנסיה והוראות ההסדר התחיקתי. אין במידע שלעיל, כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא, והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter