בקשה לקבלת מידע וביטול

בקשה לקבלת מידע וביטול

מבטח/סוכן, להלן כתובות דואר אלקטרוני ייעודיות לקבלת מידע ובקשות לביטול בהתאם להוראות סעיף 8 (השוואה וביטול של פוליסה מקורית) לחוזר ביטוח 01.07.2016 שעניינו "צירוף לביטוח"

 

"בקשות מידע הנדרש לצורך הליך התאמת הביטוח לפי סעיף 8(א) לחוזר "צירוף לביטוח" יש להעביר בצירוף טופס ייפוי כוח"

 


ביטוח חיים

לצורך בירור וקבלת מידע ניתן לפנות בכתובת דואר אלקטרוני: pmmchh@clal-ins.co.il
לצורך ביטול פוליסה ובירור ניתן לפנות בכתובת דואר אלקטרוני: Claldocs@clal-ins.co.il

 

ביטוח כללי

לצורך ביטול פוליסה ניתן לפנות בכתובת דואר אלקטרוני: EleCancellations@clal-ins.co.il

 

ביטוח בריאות

לצורך בירור וקבלת מידע ניתן לפנות בכתובת דואר אלקטרוני: sherutbriutinfo@clal-ins.co.il
לצורך ביטול פוליסה ניתן לפנות בכתובת דואר אלקטרוני: BitulPolicyBriut@clal-ins.co.il

 

ביטול פוליסה בחברה אחרת – נספח ג'

לטופס ביטול פוליסה בחברה אחרת על ידי כלל ביטוח ופיננסים לחצו כאן

לטופס ביטול פוליסת אלמנטר בחברה אחרת על ידי כלל ביטוח ופיננסים לחצו כאן 

 

 

* מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות.

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter