במקרה של גניבה,פריצה, שוד, נזק בזדון והצתה יש לדווח למשטרה, להמציא אישור משטרה ולמלא טופס הודעה על תביעה בגין נזק לרכוש (דירה/עסק). להורדת טופס התביעה לחץ כאן

המידע דלעיל הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר. אין במידע כדי להוות או להחליף יעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שיגרם למשתמש באתר או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.