כלל השתלמות - קרן השתלמות

 • קרן ההשתלמות מיועדת לעמית שכיר או עצמאי, המעוניינים בפרופיל השקעות דינאמי בהתאם לצרכיהם ובהתאם לתנודות שוק ההון

קרנות השתלמות הפכו לאחד ממכשירי החיסכון החשובים והמשתלמים במשק, מדובר באפיק היחיד, שאינו לטווח ארוך, שנותר פטור ממס לאחר הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל. קרן השתלמות - כלל השתלמות מאפשרת 10 מסלולי השקעה
בכלל דואגים גם לחלומות שבדרך בכל רגע בחיים

הצטרפות online

עיקרי הקרן

קרן השתלמות "כלל השתלמות", מבית "כלל פנסיה וגמל", מקנה לך:

 • מעבר חופשי בכל שלב בין 10 מסלולי השקעה שונים, המקנים אפשרות לנצל לטובה את ההתפתחויות בשוק ההון: 
 • אפשרות לשלב בין מסלולי ההשקעה השונים
 • ניוד כספים מהיר בין המסלולים - תוך 3 ימי עסקים (במידה והניוד אמור להתבצע באחד משלושת ימי העסקים הראשונים של החודש, ידחה הניוד ליום העסקים הרביעי, עקב שיערוך קופות)

 

 • כלל השתלמות כללי - נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

 • כלל השתלמות אג"ח צמוד מדד - נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל הצמודים למדד המחירים לצרכן בישראל בלבד. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

 • כלל השתלמות מניות - נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

 • כלל השתלמות שקלי טווח קצר - נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

 • כלל השתלמות הלכה - נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית. חישוב התשואה והרווח למסלול יבוצעו על-פי האמור בתנאי הפוליסה ובכפוף להסדר התחיקתי.

 • כלל השתלמות אג"ח - נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

 • כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות* - נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של וועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.

 

 • כלל השתלמות מחקה מדד S&P 500 - נכסי המסלול יעקבו אחר מדד S&P 500 בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול.נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר

  יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים

   

 • כלל השתלמות כללי פאסיבי
  נכסי המסלול יושקעו במדדים שונים [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 2013-9-13 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים] בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות

 

 • כלל השתלמות פאסיבי מדדי מניות
  נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ75%- ולא יעלה על ,100% יושקעו במדדי מניות. [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 2013-9-13 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים]

 

*בתאריך 03.2019 נפתח מסלול השקעה נוסף שנקרא כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות.
*בתאריך 12.2020 נפתח מסלול השקעה נוסף שנקרא כלל השתלמות מחקה מדד 500 S&P

 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter