משיכת כספי קרן השתלמות לא נזילים בתקופת הקורונה

הוראת שעה בתקופת הקורונה בנושא משיכת כספי קרן השתלמות לא נזילים

בעקבות משבר הקורונה, פורסמה בחודש יולי הוראת שעה המאפשרת למשוך כספי קרן השתלמות שאינה נזילה, בפטור ממס בסכום שלא יעלה על  7,500 ₪ לחודש. 

הוראה זו חלה החל מתאריך ה- 10.08.2020 ועד לתאריך ה- 09.02.2021 בלבד.

 

אפשרות זו עומדת לרשות עמית/ה או בן/בת הזוג אשר פוטרו מעבודתם או יצאו לחל"ת או אשר הכנסתם החייבת הממוצעת פחתה, ולהם כספים צבורים בקרנות השתלמות. בהתאם להוראה זו, ניתן למשוך כספים מקרנות ההשתלמות, גם לפני שחלפה התקופה הנדרשת מיום ההפקדה לראשונה.

 

העמיתים הזכאים למשיכת הכספים נדרשים להצהיר כי הינם עומדים בלפחות אחד מהתנאים הבאים:  

  • העמית/ה או בן/בת הזוג פוטרו מעבודתם או יצאו לחל"ת החל מתאריך ה- 1 במרץ  2020 עד למועד הגשת הבקשה למשיכת הכספים לחברה.
  • ההכנסה החייבת החודשית הממוצעת של העמית/ה ושל בן/בת הזוג ממשכורת, מעסק או ממשלח יד, פחתה החל מתאריך ה- 1 במרץ 2020 עד לתום החודש שקדם למועד הגשת הבקשה, ביחס להכנסתם בשנת 2019

טופס דיגיטלי להגשת בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות

 

טופס ייעודי להגשת בקשת משיכת כספים מקרן השתלמות

 

לשאלות ותשובות בנושא הוראת השעה, יש ללחוץ כאן

 

* מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות.

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter