שאלות ותשובות - משיכת כספי קרן השתלמות לא נזילים

תפריט נושא

מאילו קרנות השתלמות ניתן לבצע משיכת כספים על פי הוראת השעה?

ההוראה חלה על קרנות השתלמות לא נזילות - שכירות ועצמאיות.

ניתן למשוך כל חודש עד 7,500 שקלים, בין התאריכים 10.8.2020 ועד 9.2.2021.
יש להגיש בקשת משיכה נפרדת עבור כל חודש, באמצעות טופס ייעודי

עמיתים המעוניינים למשוך כספים עד לסכום של 7500 ₪ בחודש, נדרשים להצהיר בכל בקשה כי עומדים באחד משני התנאים הבאים:

  1. העמית/ה פוטר/ה או יצא/ה לחל"ת החל מ- 3.2020 ואילך, ועד ליום הגשת המשיכה.
  2. לעמית/ה או לבן/בת הזוג הייתה ירידה בהכנסה החייבת הממוצעת בין ה- 1.3.2020 ועד לסוף החודש שקדם לבקשת המשיכה, ביחס להכנסתם בשנת 2019.

אין צורך. מספיקה הצהרה בלבד של העמית/ה, ללא צרוף של הוכחות נוספות להצהרה זו.

כן. ניתן למשוך בכל חודש סכום של עד 7500 ₪ מכל הקרנות הלא נזילות שיש ברשות העמית/ה.

בקשת המשיכה תחול על כספים שהופקדו ל"הפקדה מוטבת" והרווחים מהפקדה זו. באפשרות העמית/ה לבקש למשוך גם את הכספים שמקורם ב"הפקדה לא מוטבת", בניכוי מס על הרווחים שהופקו מהפקדה זו בשיעור של 25%, וכן לבחור את סדר המשיכה של הכספים. "הפקדה מוטבת" הינה הפקדה שאינה חייבת במס רווחי הון, בכפוף לתקרה שקבועה בחוק.       

כן. במשיכת כספים מסוג זה, ניתן יהיה להמשיך להפקיד באותו חשבון שבוצעה בו המשיכה, בשונה ממשיכה רגילה בה על הפקדות חדשות נפתח חשבון חדש.

כן. בשונה ממשיכת כספים רגילה, כאשר הקרן תהפוך לנזילה, ניתן יהיה להשתמש בה לביצוע החלת וותק, וזאת על אף שבוצעה ממנה משיכה.

ניתן, אך סכום המשיכה ייקבע בתנאי שיתרת ההלוואה בקרן לא תעלה על  50% מהיתרה שתיוותר בקרן לאחר המשיכה.  

יש להגיש טופס בקשה ייעודי, בצירוף צילום ת.ז. ואישור ניהול חשבון/צילום צ'ק.

בקשת המשיכה תבוצע בתוך 7 ימי עסקים, ממועד קבלת בקשה מלאה ותקינה.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter