אופן הגשת תביעה - סיעוד מכבי

אופן הגשת תביעה - סיעוד מכבי

על מנת לאפשר לנו לטפל בתביעתך ביעילות, לנוחותך הנחיות לצורך הגשת תביעה למימוש זכויות לפי תנאי פוליסת הביטוח.


מה נדרש?


1. יש למלא את ערכת התביעה
2. את טופס התביעה והמסמכים הנדרשים יש לשלוח באחת מהדרכים הבאות:
כתובת דוא"ל: Siudma@clal-ins.co.il או
פקס: 077-6383051 או
כתובת דואר: כלל חברה לביטוח בע"מ, רח' ראול ולנברג 36, ת.ד 37190 תל-אביב מיקוד 6137002


דגשים חשובים


בערכת התביעה ניתן למצוא את רשימת המסמכים הנדרשים לנו לצורך הטיפול בתביעה וכן מידע חשוב על הליך בירור וישוב תביעה. נבקשך להמציא את המסמכים במלואם על מנת שנוכל לטפל בעניינך במהירות וביעילות. לתשומת ליבך, כל מסמך חסר עלול לעכב את הטיפול בתביעתך.
מסמכים מקוריים יש לשלוח בדואר בלבד.
טופס ויתור הסודיות הכרחי לצורך הטיפול בתביעה ועליו לכלול חתימת וחותמת עד רופא/עו"ד.
לצורך קבלת הודעות SMS על סטטוס תביעה, אנא ציין את מספר הטלפון הסלולרי שלך וכתובת הדואר האלקטרוני בטופס התביעה לצורך התקשרות.

 

הדרכה בנוגע לטופס הגשת תביעה בגין פוליסת סיעוד והמסמכים הנדרשים מהתובע לשם בירור ויישוב התביעה

 

המבחנים להגדרה של חוסר יכולת לבצע 50% מכל פעולת ADL

 

בכל אחת מפוליסות הסיעוד מוגדרת רשימה של פעולות יומיומיות Activities of Daily Living) ADL). בהתאם לאמור בכל פוליסה ופוליסה, במקרה בו המבוטח אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה), של לפחות X מתוך הפעולות האמורות, הוא יחשב כסיעודי ויהא זכאי לתגמולי סיעוד, הכל בהתאם לתנאי הפוליסה.

על מנת שייקבע כי מבוטח אינו מסוגל לבצע פעולת ADL מסויימת לא נדרשת חוסר יכולת לקיים את הפעולה במלואה, אלא רק 50% ממנה או יותר. במסגרת ביצוע בדיקת ההערכה התפקודית נבדקות יכולותיו של המבוטח לבצע את פעולות ה-ADL. השאלה האם המבוטח יכול או שאינו יכול לבצע 50% מכל פעולת ADL נקבעת במסגרת הבדיקה האמורה לאור התרשמותו של הבודק מטעם המבטח ובהתאם למפורט בטופס ההערכה התפקודית. יובהר שוב כי בסופו של תהליך השאלה האם יכול המבוטח לבצע ADL או לא תקבע בהסתמך על מכלול נתונים ומידע, כאשר בדיקת ההערכה התפקודית היא אחד הפרמטרים. מצורף טופס הערכה תפקודית לדוגמה.

 

מדריך לקונה ביטוח סיעודי

 

מה יקרה בהמשך?


במקרים בהם יהיה צורך בהבהרות, ייתכן שנפנה אליך בבקשה להמציא לנו מידע/מסמכים נוספים. במקרים מסוימים, ייתכן ונבקש להזמין את התיק הרפואי שלך ישירות ממוסדות הבריאות. אנו נעשה כל שביכולתנו ליישב את התביעה בהקדם האפשרי מהמועד בו יתקבלו אצלנו כל המידע והמסמכים שנתבקשת להמציא בתחילת התהליך, ובכל מקרה בתוך 30 ימים ממועד זה. הודעה לתובע על יישוב התביעה תימסר בדרך של תשלום או דחייה. ככל שנידרש לזמן נוסף לצורך יישוב התביעה, תימסר לך הודעה בדבר המשך בירור.

 

להגשת תביעה Online לחצו כאן

 

להגשת ערכת תביעה באמצעות מייל לחצו כאן

 

אנו מקווים שהמידע שהובא בפניך במסמך זה יסייע לך במהלך הגשת התביעה, ועומדים לרשותך בכל שאלה ובקשה בטלפון שמספרו 1-700-50-55-20

 

* מסמך זה מיועד לשמש כחומר רקע בלבד, ואינו משקף בהכרח את עמדתה של איזו מהחברות מקבוצת כלל ביטוח ופיננסים. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול במסמך זה (כולו או חלקו), אם ייגרם, וכן אינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט במסמך זה. המידע המובא בדוח זה מבוסס על מידע פומבי וציבורי גלוי וכן על מקורות מידע הנחשבים כאמינים. מטבע הדברים, נתונים הכלולים במסמך זה צפויים להשתנות.

מסמך זה אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון בכל מוצר, ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ אישי המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס מכל סוג שהוא.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter