משיכת יתרה נמוכה מקופות גמל

בקופות הגמל בישראל, ובכלל זה קופות הגמל המנוהלות על ידי כלל פנסיה וגמל בע"מ ("כלל"), ישנם עמיתים רבים שהחשבונות שלהם אינם פעילים ושהסכומים הצבורים לזכותם קטנים מאוד. מרבית העמיתים אינם מושכים את הסכומים העומדים לרשותם בקופות הגמל מחשש שיצטרכו לשלם על סכומים אלה מס בגין משיכה לפני מועד המשיכה הקבוע בדין.


במהלך חודש ינואר 2016 פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (סכומים נמוכים), התשע"ו – 2016. מטרת התקנות היא לאפשר לבעלי קופות קטנות (שיתרתן עד 8,000 ש"ח) שאינן פעילות, למשוך את הכספים מקופת הגמל בהליך מהיר וללא תשלום מס בגין משיכה זו. ההוראה נכנסה לתוקף ביום 25.01.2016 והיא חלה רטרואקטיבית החל מיום 01.01.2016.

 

להלן התנאים לביצוע משיכה מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה (תנאים מצטברים):

 

 • לעמית חשבון אחד או יותר בקופות הגמל "כלל תמר" ו/או "בר קרן גמולים" שבניהול כלל פנסיה וגמל בע"מ וקיימת בו יתרה צבורה.
 • סך הצבירה בכל החשבונות באותה קופת הגמל, אינה עולה על 8,000 ש"ח (פיצויים + תגמולים + תגמולי עצמאי) נכון לתאריך 31.12.2015 (1).
 • לא הופקדו בחשבון כספים חדשים החל מיום 01.01.2014 ואילך.
 • לא הועברו אל החשבון או ממנו כספים (כולל איחוד/פיצול חשבונות) מיום 01.01.2014 ואילך.
 • לגבי משיכת רכיב הפיצויים - התקבל טופס שחרור כספי הפיצויים מהמעסיק + טופס 161 או אישור פקיד שומה. ללא מסמכים אלה ניתן יהיה לפדות רק את רכיב התגמולים.
 • ביצוע המשיכה יתאפשר במשיכה חד פעמית בלבד ללא ניכוי מס.
 • את הבקשה למשיכה יש להגיש על גבי טופס ייעודי בלבד. בקשת משיכה בצירוף מסמכים הנדרשים ניתן להגיש דרך פקס 037965659 או בעזרת מייל.
  בנוסף, ניתן להגיש בקשה באחד מסניפי הבנק, גם אם אינך בעל חשבון בבנק בהתאם למפורט להלן:
  עבור קופת הגמל "תמר" – ניתן לפנות לסניפי בנק לאומי
  עבור קופת הגמל "בר קרן גמולים" – ניתן לפנות לסניפי בנק הפועלים
   

*בקשת המשיכה תבוצע תוך 4 ימי עסקים ממועד הגשת כל המסמכים הנדרשים.

 

אופן בירור לגבי זכאות:

 

 • מכתב הודעה זכאות - לעמיתים זכאים ישלח מכתב הודעה נפרד ע"י החברה. בימים הקרובים אמורה המפקחת על הביטוח לפרסם הוראות לעניין מועד ונוסח המכתב. 
 • מוקד שירות - מוקד שרות הלקוחות עומד לרשות העמיתים לצורך בירור זכאותם למשיכת כספים בהתאם לתקנות אלה, וכן לקבלת הנחיות, הסברים וטפסים לביצוע המשיכה בטל' שמספרו 5654*.

 

*לתשומת לבך: תקנות אלו אינן חלות על קרנות השתלמות וקרנות פנסיה חדשות.

  

 

 באנר זכאות
 
 
 
 
 

1. היום הקובע לעניין בקשה למשיכת כספים שהוגשה על ידי העמית לגוף מוסדי מיום 01.01.2016 ועד ליום - 31.03.2017 בהתאם לתקנה 2(3)(ג) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (סכומים נמוכים), התשע"ו – 2016.
2. הסכום יעודכן מדי שנה, ב-1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד, ולעניין יום העדכון הראשון - לעומת המדד שהיה ידוע ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016).