משיכת יתרה נמוכה מקופות גמל

משיכת יתרה נמוכה מקופות גמל

בקופות הגמל בישראל, ובכלל זה קופות הגמל המנוהלות על ידי כלל פנסיה וגמל בע"מ ("כלל"), ישנם עמיתים רבים שהחשבונות שלהם אינם פעילים ושהסכומים הצבורים לזכותם קטנים מאוד. מרבית העמיתים אינם מושכים את הסכומים העומדים לרשותם בקופות הגמל מחשש שיצטרכו לשלם על סכומים אלה מס בגין משיכה לפני מועד המשיכה הקבוע בדין.


במהלך חודש ינואר 2016 פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (סכומים נמוכים), התשע"ו – 2016. מטרת התקנות היא לאפשר לבעלי קופות קטנות (שיתרתן עד 8,000 ש"ח) שאינן פעילות, למשוך את הכספים מקופת הגמל בהליך מהיר וללא תשלום מס בגין משיכה זו. ההוראה נכנסה לתוקף ביום 25.01.2016 והיא חלה רטרואקטיבית החל מיום 01.01.2016.

 

להלן התנאים לביצוע משיכה מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה (תנאים מצטברים):

 • לעמית חשבון אחד או יותר בקופות הגמל "כלל תמר" ו/או "בר קרן גמולים" שבניהול כלל פנסיה וגמל בע"מ וקיימת בו יתרה צבורה
 • סך הצבירה בכל החשבונות באותה קופת הגמל, אינה עולה על 8,000 ש"ח (פיצויים + תגמולים + תגמולי עצמאי) בהתאם למועד הקובע (1)
 • לא הופקדו בחשבון כספים חדשים החל מיום 01.01.2014 ואילך
 • לא הועברו אל החשבון או ממנו כספים (כולל איחוד/פיצול חשבונות) מיום 01.01.2014 ואילך
 • משיכת רכיב הפיצויים - טופס שחרור כספי הפיצויים מהמעסיק. ללא מסמך זה ניתן יהיה לפדות רק את רכיב התגמולים
 • ביצוע המשיכה יתאפשר במשיכה חד פעמית בלבד ללא ניכוי מס
 • את הבקשה למשיכה ניתן להגיש על גבי טופס ייעודי. בקשת משיכה בצירוף מסמכים הנדרשים ניתן להגיש דרך פקס 03-7965659 או בעזרת מייל
  החל מתאריך 01.07.2017 ניתן להגיש בקשה למשיכה ללא טופס משיכה, ישירות למוקד שירות הלקוחות בכפוף להצהרת עמית על הגשת בקשה באמצעות נציג שירות ושליחת צ'ק/אישור ניהול חשבון. במידה ולעמית מספר חשבונות בקופה, המשיכה תבוצע על כל החשבונות יחד ובתנאי שמדובר על קופות של לקוח בלבד (ללא קטין/צד ג' וכד').
  בנוסף, ניתן להגיש בקשה באחד מסניפי בנק לאומי.

*בקשת המשיכה תבוצע תוך 4 ימי עסקים ממועד הגשת כל המסמכים הנדרשים.

 

אופן בירור לגבי זכאות:

 • מכתב הודעה זכאות - לעמיתים זכאים ישלח מכתב הודעה ע"י החברה
 • מוקד שירות - מוקד שרות הלקוחות עומד לרשות העמיתים לצורך בירור זכאותם למשיכת כספים בהתאם לתקנות אלה, וכן לקבלת הנחיות, הסברים וטפסים לביצוע המשיכה בטל' שמספרו 5454*

 

*לתשומת לבך: תקנות אלו אינן חלות על קרנות השתלמות וקרנות פנסיה חדשות.

 

 

1. מועד קובע לעניין בקשה למשיכת כספים שהוגשה בידי עמית לגוף מוסדי ביום 1 באפריל או לאחריו בשנה מסוימת – יום 31 בדצמבר לשנה שקדמה לשנה שבה הוגשה הבקשה למשיכת הכספים; לעניין בקשה למשיכת כספים שהוגשה בידי עמית לגוף מוסדי עד יום 31 במרס בשנה מסוימת – יום 31 לדצמבר לשנה שקדמה לשנה הקודמת.
2. הסכום יעודכן מדי שנה, ב-1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד, ולעניין יום העדכון הראשון - לעומת המדד שהיה ידוע ביום כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016).

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter