משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה

משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה

בתאריך 03.05.2017 פרסם הממונה על אגף שוק ההון את חוזר גופים מוסדיים 2017-9-8 בעניין "משיכת כספים של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה" (להלן: "החוזר"). עד למועד פרסום החוזר, כאשר בפוליסה של מבוטח שנפטר לא היתה הוראת מינוי מוטבים, נדרשו הזכאים לכספים להמציא צו ירושה או צו קיום צוואה, על מנת למשוך כספים מהפוליסה. הליך הוצאת צו כאמור כרוך בעלויות כספיות שלעתים קרובות עולות על גובה החיסכון הצבור בפוליסה. לאור האמור, פרסמה הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון חוזר אשר מסדיר את המקרים בהם יתאפשר תשלום כספי מבוטח שנפטר ללא דרישת המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה. לחוזר הפיקוח לחץ/י כאן

 

תנאים למשיכת סכומים מפוליסה על שם מבוטח שנפטר ללא דרישת המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה

 
במקרים בהם אין בפוליסה על שם המבוטח שנפטר הוראת מינוי מוטבים, תתאפשר משיכת הכספים ללא המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

 • יתרת הכספים בפוליסה אינה עולה על *8,000 ש"ח במועד בו הוגשה הבקשה למשיכת הכספים
 • עברו לפחות 3 שנים ממועד פטירת המבוטח ועד מועד הגשת הבקשה למשיכת כספים
 • המבקשים למשוך את הכספים הם בן זוג, הורה, או ילדו של המבוטח
 • המבקשים למשוך את הכספים חתמו על כתב שיפוי כמפורט בהמשך
 • לא הוגשה בקשה להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון המבוטח שנפטר**
 • ככל שמדובר בכספי פיצויים התקיימו התנאים שבחוזר***

 

להלן פירוט המסמכים הנדרשים לביצוע משיכת כספים מהפוליסה (בגין כל מבקש):

 • טופס תביעה מלא וחתום ע"י המבקשים (טופס אחד עבור כל היורשים)
 • צילום תעודת זהות קריא וברור, כולל הספח משני צדדיו של כל שאר
 • תעודת פטירה של המבוטח
 • כתב שיפוי חתום שיכלול את הפרטים הבאים:
  - הצהרה כי המבקש למשוך הוא, ככל הידוע למבקש, יורש על פי דין של המבוטח
  - הצהרה של המבקש לגבי החלק שלו הוא זכאי מתוך הכספים
  - התחייבות לשיפוי החברה אם היא תחויב לשלם לאחר את הכספים או את חלקם
 • אישור ניהול חשבון בנק מהבנק בו מנוהל החשבון של המבקש אליו הוא מבקש להפקיד את כספי הפדיון או לחילופין צילום המחאה ריק וברור
 • ככל שמדובר בפוליסת מנהלים ומקרה הפטירה ארע בעת העסקתו של המבוטח אצל המעסיק, יש לצרף טופס 161 מקורי חתום ע"י המעסיק, טופס 161 ב' – הודעת שארים על הפסקת עבודה עקב מוות, לרבות אישור פקיד שומה בדבר שעור המס אותו יש לנכות מכספי הפיצויים


את בקשות המשיכה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים אנא שלח אל: כלל חברה לביטוח בע"מ, רח' ראול ולנברג 36 ת.ד. 723 תל אביב 6100701 או לפקס שמספרו 077-6383394, או למייל שכתובתו tvilife@clal-ins.co.il

 

לידיעתך, בחברתנו מופעל שירות הודעות SMS המעדכן על סטאטוס תביעה. אנא ציין את מס' הטלפון הסלולרי שלך בטופס התביעה לצורך התקשרות ועדכון רציף בסטטוס התביעה.
כמו כן, נבקשך למלא כתובת הדואר האלקטרוני בטופס התביעה לצורך התקשרות.

 

שים לב!
מובהר כי קבלת טופס התביעה אצל המבטח אינו מהווה הסכמה ו/או התחייבות ו/או אישור של המבטח לתשלום סכום כלשהו.

 

 

* הסכום האמור יעודכן מדי שנה כאמור בחוזר.
** לתשומת לבך, החברה תבצע את הבדיקה מול הרשם לענייני ירושה, על מנת לוודא שלא הוגשה בקשה להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי עזבון המבוטח שנפטר. 
*** התנאים: (1) לא חלות לגבי אותם כספים הוראות סעיף 5 לחוק פיצויי-פיטורים, התשכ"ג 1963 ו – (2) התקיימו הוראות הדין לעניין משיכת הכספים.

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter