מדיניות תגמול כלל ביטוח אשראי

תפריט נושא

מדיניות תגמול לשנים 2016-2018

להלן מובאת מדיניות התגמול של כלל ביטוח אשראי כפי שאושרה ביום 21 בדצמבר 2016 על ידי דירקטוריון כלל ביטוח אשראי לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת. מדיניות התגמול, נועדה לסייע בהשגת מטרות כלל ביטוח אשראי ותוכניות העבודה שלה בראייה ארוכת טווח תוך התחשבות בניהול הסיכונים שלה. בהתאם להוראות חוזר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון בעניין "מדיניות תגמול בגופים מוסדיים" 2014-9-2. מדיניות התגמול כוללת עדכונים ביחס למדיניות התגמול של כלל ביטוח אשראי לשנת 2015, בהתאם לתיקון לחוזר מדיניות התגמול במסגרת חוזר גופים מוסדיים 2015-9-31 וחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו – 2016, לרבות, אך לא רק, בנושאים הבאים: מגבלת תגמול, תקרת שכר קבוע, גמול דירקטורים ויו"ר הדירקטוריון, תנאי סף לתשלום ושחרור רכיב משתנה, תשלום רכיב משתנה שאינו מותנה בתנאי סף, תנאי השבה לרכיב משתנה והוראות לעניין פטור שיפוי וביטוח

קרא עוד

מדיניות תגמול לשנים 2014 ו-2015

להלן מובאת מדיניות התגמול של כלל ביטוח אשראי כפי שאושרה ביום 2 ביולי 2014 על ידי דירקטוריון כלל ביטוח אשראי לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של כלל ביטוח אשראי (ולאחר שתוקנה ביום 6.5.2015). מדיניות התגמול, נועדה לסייע בהשגת מטרות כלל ביטוח אשראי ותוכניות העבודה שלה בראייה ארוכת טווח תוך התחשבות בניהול הסיכונים שלה, וכוללת עדכונים ביחס למדיניות התגמול של כלל ביטוח אשראי לשנת 2013, בהתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים 2014-9-2 בעניין "מדיניות תגמול בגופים מוסדיים" שפורסם על ידי הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון ביום 10 באפריל 2014, לרבות, אך לא רק, בנושאים הבאים: יחס בין תגמול משתנה לתגמול קבוע, תקרת תגמול קבוע, פריסת תגמול משתנה והסדרי פרישה

קרא עוד
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter