מדיניות תגמול כלל ביטוח אשראי

תפריט נושא

מדיניות תגמול לשנים 2022 -2020

להלן מובאת מדיניות התגמול של כלל ביטוח אשראי כפי שאושרה ביום 25 במרץ 2019 על ידי דירקטוריון כלל ביטוח אשראי לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת ועודכנה ביום 22 בדצמבר 2020 (לעניין ביטוח נושאי משרה).

מדיניות התגמול של החברה נקבעה בהתאם להוראות תיקון 20 לחוק החברות ובהתאם לחוזר גופים מוסדיים מס' 2014-9-2 "מדיניות תגמול בגופים מוסדיים" ("חוזר התגמול המקורי") כפי שתוקן ביום 7 באוקטובר 2015 במסגרת חוזר גופים מוסדיים 2015-9-31 וחוזר גופים מוסדיים 2019-9-6 "תיקון הוראות החוזר המאוחד חלק 1 שער 5, פרק 5 שכותרתו "תגמול"" מיום 11 ביולי 2019 אשר עדכן והחליף את חוזר התגמול המקורי, כפי שתוקן ("חוזר התגמול המעודכן") ובהתאם לחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו – 2016 ("חוק תגמול בכירים").

עדכון המדיניות נועד, בין היתר, להתאים את המדיניות, בין השאר, להוראות הדין החלות על גופים מוסדיים ובפרט לתיקונים שפורסמו על ידי הממונה לחוזר התגמול המקורי, וככלל קבעו הקלות ביחס לחוזר התגמול המקורי וזאת לנוכח התפתחויות שחלו בעקבות חקיקת חוק תגמול בכירים, עדכון חוק החברות ועדכון הוראות המפקח על הבנקים בענייני תגמול. כמו כן, מדיניות התגמול מתקנת, מוסיפה ומשלימה את מדיניות התגמול של החברה בנושאים וסוגיות אשר עם חלוף הזמן מאז אומצה מדיניות התגמול של החברה התברר כי הם חסרים או לחלופין אינם מעודכנים לרוח התקופה ולמקובל בשוק בימים אלו. השינויים העיקריים הינם לרבות אך לא רק לעניין עדכון תנאי סף לתשלום רכיב משתנה, פריסת מענק משתנה, מענק שנתי איכותי.

קרא עוד

מדיניות תגמול לשנים 2017-2019

להלן מובאת מדיניות התגמול של כלל ביטוח אשראי כפי שאושרה ביום 21 בדצמבר 2016 על ידי דירקטוריון כלל ביטוח אשראי לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת ועודכנה ביום 18.5.18 (בנושא תקרת שכר ועדכון תנאי שחרור מענק נדחה). מדיניות התגמול, נועדה לסייע בהשגת מטרות כלל ביטוח אשראי ותוכניות העבודה שלה בראייה ארוכת טווח תוך התחשבות בניהול הסיכונים שלה. בהתאם להוראות חוזר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון בעניין "מדיניות תגמול בגופים מוסדיים" 2014-9-2. מדיניות התגמול כוללת עדכונים ביחס למדיניות התגמול של כלל ביטוח אשראי לשנת 2015, בהתאם לתיקון לחוזר מדיניות התגמול במסגרת חוזר גופים מוסדיים 2015-9-31 וחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו – 2016, לרבות, אך לא רק, בנושאים הבאים: מגבלת תגמול, תקרת שכר קבוע, גמול דירקטורים ויו"ר הדירקטוריון, תנאי סף לתשלום ושחרור רכיב משתנה, תשלום רכיב משתנה שאינו מותנה בתנאי סף, תנאי השבה לרכיב משתנה והוראות לעניין פטור שיפוי וביטוח

קראו עוד
לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter