ביטוח נסיעות לחו"ל, "מדיכלל עולמי" - מידע מורחב

מידע מורחב אודות פוליסת "מדיכלל עולמי" מבית כלל ביטוח ופיננסים, כולל פירוט החזר ההוצאות לכיסויים השונים

לרכישת ביטוח נסיעות לחו"ל

עיקרי הפוליסה

פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל "מדיכלל עולמי", מבית "כלל ביטוח", מכסה:

 

הוצאות רפואיות – גבול אחריות - שיפוי מלא

 • גבול אחריות להוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל כולל הטסה רפואית לארץ, הטסה באמבולנס אווירי, פינוי אווירי ו/או ימי ממקום האירוע לבית-חולים קרוב או המתאים למצבו הרפואי, הוצאות רפואיות הקשורות ו/או נובעות מהריון עד השבוע ה-12 שהתגלה לראשונה בחו"ל -  שיפוי מלא
 • טיפול חירום בשיניים –עד סכום מרבי של $600
 • שהייה נוספת בחו"ל של המבוטח לאחר תום תקופת הביטוח, כולל בידוד עקב חשש להידבקות בקורונה, עד סכום מרבי של $100 ליום
 • שינוי מועד הטיסה של המבוטח – עד סכום מרבי של $1,500
 • שינוי מועד הטיסה של המלווה השוהה עם המבוטח בחו"ל - עד סכום מרבי של $1,500
 • הטסת מלווה למקום אשפוזו של המבוטח בחו"ל – הוצאות טיסה - עד סכום מרבי של $2,000
 • הטסת מלווה למקום אשפוזו של המבוטח בחו"ל – הוצאות נסיעה ולינה - עד סכום מרבי של $100 ליום

כיסויים מומלצים לרכישה בכל נסיעה

 • איתור חיפוש וחילוץ - עד סכום מרבי של $300,000
 • חבות כלפי צד שלישי – עד סכום מרבי של $150,000
 • ביטול נסיעה עד 7,000 $- החזר הוצאות בגין ביטול נסיעה עקב אירוע רפואי
 • קיצור נסיעה עד 8,000 $ - החזר הוצאות בגין קיצור נסיעה עקב אירוע רפואי
 • מטען (כבודה) –אבדן או גניבה - עד סכום מרבי של $2,000
 • הרחבה נוספת לכבודה - ברכישת הרחבה זו תוגדל התקרה לכבודה לעד 6,000 $

כיסויים לרכישה בהתאמה לאופי הנסיעה והמצב הבריאותי

 • מכשיר אלקטרוני (סלולארי, מחשב ומצלמה) - עד סכום מרבי של $2,000
 • היריון עד שבוע 30 - עד סכום מרבי של $200,000
 • מצב בריאותי קיים יציב - עד סכום מרבי של $250,000
 • ביטול השתתפות עצמית ברכב שכור - עד סכום מרבי של $2,000
 • מצב בריאות קיים כולל מצב בריאות קיים שאינו יציב - עד סכום מרבי של $250,000 *
 • ספורט אתגרי - עד לגבול האחריות להוצאות רפואיות
 • ספורט חורף - עד לגבול האחריות להוצאות רפואיות
 • נספח למטייל - ספורט אתגרי וספורט חורף לנוסעים לתקופה מעל 30 יום - עד לגבול האחריות להוצאות רפואיות
 • ספורט תחרותי דרגה א'/דרגה ב'- עד לגבול האחריות להוצאות רפואיות
 • ביטול השתתפות עצמית בגין אירוע רפואי

 
* מותנה בהעברת מסמכים ובאישור מוקדם של חברת הביטוח

כל המפורט כפוף לתנאי הפוליסות והנספחים השונים, לרבות סייגיהם וחריגיהם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בפוליסה יגבר האמור בפוליסה. 

 

מוצגים להלן תעריפי הביטוח היומיים לנסיעות לחו"ל. התעריפים המוצגים הנם בדולר ארה"ב

פרמיות יומיות פרט

 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter