ביטוח נסיעות לחו"ל – "מדיכלל עולמי"

בנסיעתך לחו"ל דרוש לך כיסוי לבריאותך ומטענך.

ביטוח נסיעות לחו"ל "מדיכלל עולמי" מבית "כלל ביטוח", הוא הפתרון בשבילך.

יוצאים לחו"ל בראש שקט

לרכישת ביטוח נסיעות לחו"ל

עיקרי הפוליסה

פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל "מדיכלל עולמי", מבית "כלל ביטוח", מכסה:

 

הוצאות רפואיות – עד גבול אחריות מרבי של $1,500,000

 • גבול אחריות להוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל כולל הטסה רפואית לארץ, הטסה באמבולנס אווירי - עד לתקרת גבול האחריות להוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל
 • פינוי אווירי ו/או ימי ממקום האירוע לבית-חולים קרוב או המתאים למצבו הרפואי - עד לגבול האחריות להוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחו"ל
 • טיפול חירום בשיניים – עד גבול אחריות מרבי של $600
 • שהייה נוספת בחו"ל של המבוטח לאחר תום תקופת הביטוח - עד גבול אחריות מרבי של $100 ליום
 • שינוי מועד הטיסה של המבוטח – עד גבול אחריות מרבי של $1,500
 • שינוי מועד הטיסה של המלווה השוהה עם המבוטח בחו"ל - עד גבול אחריות מרבי של $1,500
 • הטסת מלווה למקום אשפוזו של המבוטח בחו"ל – הוצאות טיסה - עד גבול אחריות מרבי של $2,000
 • הטסת מלווה למקום אשפוזו של המבוטח בחו"ל – הוצאות נסיעה ולינה - עד גבול אחריות מרבי של $100 ליום
 • הוצאות רפואיות הקשורות ו/או נובעות מהריון עד השבוע ה-12 שהתגלה לראשונה בחו"ל - עד לגבול האחריות להוצאות אשפוז והוצאות רפואיות בחו"ל

כיסויים מומלצים לרכישה בכל נסיעה

 • איתור חיפוש וחילוץ - עד גבול אחריות מרבי של $200,000
 • חבות כלפי צד שלישי – עד גבול אחריות מרבי של $150,000
 • ביטול נסיעה – החזר הוצאות בגין ביטול נסיעה - עד גבול אחריות מרבי של $7,000
 • קיצור נסיעה – החזר הוצאות בגין קיצור נסיעה - עד גבול אחריות מרבי של $8,000
 • מטען (כבודה) –אבדן או גניבה - עד גבול אחריות מרבי של $2,000

כיסויים לרכישה בהתאמה לאופי הנסיעה והמצב הבריאותי

 • כיסוי למכשיר אלקטרוני אחד - עד גבול אחריות מרבי של $2,000
 • הרחבה להיריון עד שבוע 30 - עד גבול אחריות מרבי של $200,000
 • הרחבה למצב בריאותי קיים - עד גבול אחריות מרבי של $250,000
 • נספח הרחבה למצב בריאות קיים כולל מצב בריאות קיים שאינו יציב - עד גבול אחריות מרבי של $250,000 *
 • ספורט אתגרי - עד לגבול האחריות
 • ספורט חורף- עד לגבול האחריות
 • נספח למטייל – ספורט אתגרי וספורט חורף לתקופה ארוכה - עד לגבול האחריות
 • תאונות אישיות - עד גבול אחריות מרבי של $27,000

 

ליוצאים לחו"ל מעל גיל 70* ניתן לרכוש פוליסת ביטוח נסיעות דרך מוקד השירות.
* מותנה בהעברת מסמכים ובאישור מוקדם של חברת הביטוח

כל המפורט כפוף לתנאי הפוליסות והנספחים השונים, לרבות סייגיהם וחריגיהם. בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור בפוליסה יגבר האמור בפוליסה.

 

מוצגים להלן תעריפי הביטוח היומיים לנסיעות לחו"ל. התעריפים המוצגים הנם בדולר ארה"ב.

פרמיות יומיות - ביטוח נסיעות לחו"ל פרט

 

לפתיחת רשימה לחץ אנטר יש להשתמש בחיצי המקלדת לשינוי הערך ש להקליד את שם היישוב ולעבור באמצעות חצי המקלדת בין היישובים המתאימים ברשימה ולבחור את היישוב באמצעות מקש ה-Enter