עצמאי נדרש לדאוג להמשכיות הן של העסק והן של הפרנסה של משפחתו במקרה של איבוד יכולת לעבוד כתוצאה ממחלה או תאונה. המשך ההכנסה מוגנת באמצעות ביטוח לאובדן כושר עבודה מסוג "ביטוח הכנסה" ו-"ביטוח הכנסה עיסוקי". עם זאת, לעצמאי קיימות הוצאות רבות ונוספות לצורך המשך קיום העסק כגון: הוצאות שכירות למבנה העסק, ארנונה, חשמל וכד'. גם להוצאות אלה נדרשת הגנה ביטוחית שתאפשר המשך תשלומן במקרה של אובדן כושר עבודה. "כלל הרחבה לעצמאיים", נספח כיסוי נוסף, מאפשר להגדיל את התשלום החודשי בגין אובדן כושר עבודה מוחלט, לתקופה של 6 או 12 חודשים (לפי בחירת המבוטח בעת ההצטרפות לביטוח), ומאפשר לכסות את ההוצאות הנוספות, או חלקן, הנובעות מאובדן מוחלט של כושר העבודה.
גם כשמאבדים את הכושר להשתכר, יש במי להיעזר 
 

 

למי מיועדת הפוליסה?

לעובד עצמאי שהוא עוסק מורשה או שותף בעוסק מורשה שהכנסתו מיגיעה אישית, ממשלח יד או מעסק ושאינו עובד שכיר כפי שמדווח לרשויות המס.

workdisability_ins

כלל הרחבה לעצמאיים", מבית "כלל ביטוח" הוא נספח כיסוי נוסף המיועד למבוטח עצמאי אשר רכש כיסוי מסוג ביטוח הכנסה או ביטוח הכנסה עיסוקי ומקנה:
  

 • מבוטח עצמאי אשר רכש כיסוי מסוג ביטוח הכנסה או ביטוח הכנסה עיסוקי - פיצוי ושחרור, יהיה זכאי לרכוש כיסוי נוסף מסוג "כלל הרחבה לעצמאיים" בגובה עד 30% מפיצוי אובדן כושר עבודה או עד 6,000 ₪, הנמוך מביניהם.
 • מבוטח עצמאי אשר רכש כיסוי "כלל הרחבה לעצמאים" ואשר ימצא זכאי לתגמולי ביטוח במקרה של אובדן כושר עבודה מוחלט על פי "ביטוח הכנסה" או "ביטוח הכנסה עיסוקי", לפי העניין, יהיה זכאי לתשלום חודשי נוסף בגובה סכום התשלום החודשי שרכש במסגרת כלל הרחבה לעצמאים, עד לתום תקופת התשלום המירבית שנקבעה בפוליסה או עד שחזר כושרו לעבוד, המוקדם מביניהם.
 • המבוטח קובע בעת ההצטרפות לביטוח את:
  • סכום התשלום החודשי (בכפוף לתקרות כמפורט לעיל).
  • תקופת התשלום המירבית - 6 חודשים או 12 חודשים.
  • תקופת ההמתנה הינה על פי תקופת ההמתנה שנקבעה בכיסוי אובדן כושר עבודה "ביטוח הכנסה" או "ביטוח הכנסה עיסוקי" - 3 חודשים או 6 חודשים.
  • תום תקופת הביטוח לכיסוי יקבע על פי תום תקופת הביטוח בכיסוי אובדן כושר עבודה "ביטוח הכנסה" או "ביטוח הכנסה עיסוקי".
 • בעת תביעה, בכפוף להוכחה שהמבוטח הוא עצמאי כמוגדר לעיל, ישולם למבוטח סכום התשלום החודשי שנרכש במסגרת "כלל הרחבה לעצמאים" (עד לתקרות כאמור לעיל) כשהוא צמוד למדד.
 • הכיסוי אינו מוכר כקופת ביטוח, אינו מאושר ככיסוי לאובדן כושר עבודה ואינו זכאי להטבות מס.

* קודי אוצר: לקבלת קוד המוצר יש לעמוד עם סמן העכבר על תנאי הפוליסה הרלוונטית.

לרכישת פוליסת ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה מבית "כלל ביטוח", אנא פנה לסוכן ביטוח המשווק פוליסות וכתבי שירות של "כלל ביטוח".

במידה ואין לך סוכן ביטוח, באפשרותך להעזר באיתור סוכן

 

ליצירת קשר לחץ כאן או פנה למוקד שירות הלקוחות בטלפון 03-9420440 או 5454* מכל טלפון


* התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.