ביטוח אשראי הינו אמצעי יעיל, המסייע לחברתך להשיג צמיחה מתמשכת ובטוחה, תוך שמירה על רמת סיכון עסקי נמוכה. תפיסת ניהול סיכוני אשראי כוללת ומקיפה, מאפשרת לך, בנוסף לפיצוי כספי בגין חובות שלא שולמו, גם מזעור הפסדים והגברת חוסנך הכלכלי."כלל ביטוח אשראי" מספקת למבוטחיה, מכל ענפי המשק, הגנה מפני פשיטות רגל של לקוחותיהם בארץ ובחו"ל והפסדים בגין אי תשלום או פיגורים בתשלומים מצד לקוחותיהם. פוליסת ביטוח האשארי שומרת על סעיף "חייבים" במאזן, ומונעת את הפיכתו לסעיף "חובות אבודים". בביטוח סיכוני סחר חוץ מעניקה החברה הגנה מפני סיכונים פוליטיים. בנקים וחברות מימון חוץ בנקאי מאפשרים על בסיס פוליסת ביטוח האשראי, להרחיב את מסגרות האשראי והמימון של חברתך.
ביטוח אשראי - לצמיחה הבטוחה שלך

למי מיועדת פוליסת ביטוח אשראי?

  • פוליסת ביטוח אשראי מיועדת לחברות בעלות מחזור מכירות שנתי העולה על 8 מיליון ש"ח, המעוניינות להגן על עסקאות האשראי שלהן בארץ ובחו"ל מפני אי תשלום חובות מצד לקוחותיהן. הפוליסה מבטחת עסקאות באשראי של עד שנה
ביטוח אשראי

פוליסת ביטוח האשראי של "כלל ביטוח אשראי", מקנה:


  • כיסוי ביטוחי במקרה של חדלות פירעון של קונה בארץ ובחו"ל, דוגמת פשיטת רגל, כינוס נכסים וצו פירוק.
  • כיסוי במקרים של פיגורים בתשלומים.
  • כיסוי בגין סיכונים פוליטים ברחבי העולם.
  • ניהול שוטף של אשראי הלקוחות.
  • תקרות כיסוי עילי עד 50% בערבות המדינה להשלמת קיבולת חיתום ביצוא.
  • ביטוח הזמנות ייחודיות לצרכי הלקוח.
  • הרחבת המימון הבנקאי והחוץ בנקאי בהתבסס על הפוליסה - ניכיון חשבונות.
  • טיפול משפטי ושירותי גביה בארץ ובחו"ל.

 

* הכיסוי הביטוחי ניתן ע"י כלל ביטוח אשראי בע"מ, בכפוף לתנאי הפוליסה, בכפוף לתנאים המקובלים בכלל ביטוח אשראי ולשיקול דעתה הבלעדי.


* התיאור המוצג בעמוד זה לעיל הינו תיאור כללי של הפוליסה/התוכנית. תיאור זה אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה/בתוכנית. הפרטים המלאים מצויים בפוליסה/בתוכנית הרלוונטית ובהסכמי השירות, אם וככל שקיימים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסה/בתוכנית, המידע הרשום בפוליסה/בתוכנית גובר על התיאור באתר.