בהתאם לחוזר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון בעניין "מדיניות תגמול של נושאי משרה בגופים המוסדיים" 2009-9-24 וחוזר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון בעניין "מדיניות תגמול בגופים מוסדיים" 2014-9-2 אשר החליף אותו, אימצה החברה החל משנת 2011, מידי שנה, מדיניות תגמול

להלן מובאת מדיניות התגמול של כלל פנסיה וגמל כפי שאושרה ביום 26 בדצמבר 2016 על ידי דירקטוריון כלל פנסיה וגמל לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת. מדיניות התגמול, נועדה לסייע בהשגת מטרות כלל פנסיה וגמל ותוכניות העבודה שלה בראייה ארוכת טווח תוך התחשבות בניהול הסיכונים שלה. בהתאם להוראות חוזר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון בעניין "מדיניות תגמול בגופים מוסדיים" 2014-9-2. מדיניות התגמול כוללת עדכונים ביחס למדיניות התגמול של כלל פנסיה וגמל לשנת 2015, בהתאם לתיקון לחוזר מדיניות התגמול במסגרת חוזר גופים מוסדיים 2015-9-31 וחוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו – 2016, לרבות, אך לא רק, בנושאים הבאים: מגבלת תגמול, תקרת שכר קבוע, גמול דירקטורים ויו"ר הדירקטוריון, תנאי סף לתשלום ושחרור רכיב משתנה, תשלום רכיב משתנה שאינו מותנה בתנאי סף, תנאי השבה לרכיב משתנה והוראות לעניין פטור שיפוי וביטוח

להלן מובאת מדיניות התגמול של כלל פנסיה וגמל בע"מ כפי שאושרה ביום 6 ביולי 2014 על ידי דירקטוריון כלל פנסיה וגמל לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של כלל פנסיה וגמל. מדיניות התגמול, נועדה לסייע בהשגת מטרות כלל פנסיה וגמל ותוכניות העבודה שלה בראייה ארוכת טווח תוך התחשבות בניהול הסיכונים שלה, וכוללת עדכונים ביחס למדיניות התגמול של כלל פנסיה וגמל לשנת 2013, בהתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים 2014-9-2 בעניין  "מדיניות תגמול בגופים מוסדיים" שפורסם על ידי הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון ביום 10 באפריל 2014, לרבות, אך לא רק, בנושאים הבאים: יחס בין תגמול משתנה לתגמול קבוע, תקרת תגמול קבוע, פריסת תגמול משתנה והסדרי פרישה
להלן מובאת מדיניות התגמול לנושאי משרה ומנהלי השקעות לשנת 2013, כפי שעודכנה על ידי ועדות הביקורת והדירקטוריונים של כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ וכלל חברה לביטוח בע"מ בישיבתם מיום 6 בדצמבר 2012 ותוקנה בישיבותיהם מיום 13 ו- 17 במרץ 2014 ושל החברה בישיבותיה מיום 17 במרץ (כלל החזקות והגופים המוסדיים בקבוצה יקראו להלן ביחד "החברה")